RESOLOR®: určený na symptomatickú liečbu chronickej obstipácie u dospelých, u ktorých podávanie laxatív neviedlo k dostatočnej úľave¹⁵

RESOLOR®:

  • dosahuje klinickú účinnosť u viac ako 70 % pacientov,2
  • nevyvoláva závislosť,1
  • má priaznivý bezpečnostný profil,1 – 4
  • u žien je liečba plne hradená ZP.6

 

Mechanizmus účinku

Prukaloprid je dihydrobenzofuránkarboxamid s gastrointestinálnou prokinetickou aktivitou. Prukaloprid je selektívny agonista serotonínového receptora (5-HT4) s vysokou afinitou, čo pravdepodobne vysvetľuje jeho prokinetické účinky. Afinita pre iné receptory sa zaznamenala in vitro len pri koncentráciách prevyšujúcich jeho afinitu k 5‑HT4 receptoru najmenej 150-násobne. U potkanov vyvolal prukaloprid in vivo v dávkach nad 5 mg/kg (pri klinickej expozícii 30 − 70-krát a vyššej) hyperprolaktinémiu spôsobenú antagonistickým účinkom na D2 receptor.

U psov mení prukaloprid vzory motility hrubého čreva prostredníctvom stimulácie 5‑HT4 receptorov: stimuluje motilitu proximálnej časti hrubého čreva, zosilňuje gastroduodenálnu motilitu a urýchľuje oneskorené vyprázdňovanie žalúdka. Okrem toho prukaloprid vyvoláva veľké migrujúce kontrakcie. Tieto sú rovnaké ako pohyby hrubého čreva u ľudí a predstavujú hlavnú propulzívnu silu pre defekáciu. Účinky pozorované v gastrointestinálom trakte psov sú citlivé na blokádu selektívnymi antagonistami 5‑HT4 receptora, čo dokazuje, že pozorované účinky sa uplatňujú prostredníctvom selektívneho účinku na 5‑HT4 receptory.

Farmakodynamické účinky prukalopridu boli potvrdené použitím manometrie u ľudí s chronickou obstipáciou v otvorenej, randomizovanej, skríženej štúdii so zaslepeným hodnotiteľom (reader-blinded), skúmajúcej účinok 2 mg prukalopridu a osmotického laxatíva na motilitu hrubého čreva, hodnotenú počtom šíriacich sa kolonických kontrakcií vysokej amplitúdy (high-amplitude propagating contractions, HAPC, tiež známe ako veľké migrujúce kontrakcie). V porovnaní s liečbou obstipácie osmotickým účinkom, prokinetická stimulácia prukalopridom zvýšila motilitu hrubého čreva meranú počtom HAPC počas prvých 12 hodín po užití skúmaného lieku. Klinický význam alebo prínos tohto mechanizmu účinku v porovnaní s inými laxatívami nebol skúmaný.1

 

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Populácia dospelých

Účinnosť Resoloru bola stanovená v troch multicentrických randomizovaných, dvojito zaslepených, 12-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách u jedincov s chronickou obstipáciou (n=1 279 užívajúcich Resolor, z toho 1 124 žien a 155 mužov). Dávky Resoloru skúmané v každej z týchto troch štúdií zahŕňali 2 mg a 4 mg jedenkrát denne. Primárnym cieľom pre zhodnotenie účinnosti bol podiel (%) jedincov, u ktorých sa dosiahla normalizácia črevných pohybov definovaná ako priemer troch alebo viacerých spontánnych úplných črevných pohybov (SCBM) za týždeň v priebehu 12-týždňového liečebného obdobia.

Podiel pacientov ženského pohlavia, u ktorých laxatíva nevyvolali adekvátne uvoľnenie, liečených odporúčanou dávkou 2 mg Resoloru (n = 458), ktorí dosiahli priemer ≥ 3 SCBM za týždeň, bol 31,0 % (4. týždeň) a 24,7 % (12. týždeň) oproti 8,6 % (4. týždeň) a 9,2 % (12. týždeň) pri placebe. Klinicky významné zlepšenie ≥ 1 SCBM za týždeň, najdôležitejší sekundárny cieľ účinnosti, sa dosiahlo u 51,0 % (4. týždeň) a 44,2 % (12. týždeň) pacientov liečených 2 mg Resoloru v porovnaní s 21,7 % (4. týždeň) a 22,6 % (12. týždeň) pacientov užívajúcich placebo.

Účinok Resoloru na spontánne črevné pohyby (spontaneous bowel movements – SBM) sa tiež preukázal ako štatisticky nadradený voči placebu pre podiel pacientov, ktorí mali zvýšenie o ≥ 1 SBM/týždeň v priebehu 12-týždňového liečebného obdobia. V 12. týždni malo 68,3 % pacientov liečených 2 mg Resoloru priemerné zvýšenie o ≥ 1 SBM/týždeň oproti 37,0 % pacientov s placebom (p < 0,001 oproti placebu).

Vo všetkých troch štúdiách viedla liečba Resolorom tiež k významnému zlepšeniu potvrdeného a pre ochorenie špecifického súboru miery príznakov (PAC-SYM) zahŕňajúceho abdominálne (nadúvanie, ťažkosti, bolesť a kŕče), rektálne príznaky (bolestivé črevné pohyby, pálenie, krvácanie/trhliny) a príznaky spojené so stolicou (neúplné črevné pohyby, planý poplach, napínanie, príliš tvrdá, príliš malé množstvo), určované v 4. týždni a v 12. týždni. V 4. týždni bol podiel pacientov so zlepšením o ≥ 1 oproti východiskovej hodnote PAC-SYM podškál abdominálnych, rektálnych príznakov a príznakov spojených so stolicou 41,3 %, 41,6 % a 31,3 % v uvedenom poradí u pacientov liečených 2 mg Resoloru v porovnaní s 26,9 %, 24,4 % a 22,9 % u pacientov s placebom. Podobné výsledky sa pozorovali v 12. týždni: 43,4 %, 42,9 % a 31,7 % v uvedenom poradí u pacientov liečených 2 mg Resoloru oproti 26,9 %, 27,2 % a 23,4 % u pacientov s placebom (p < 0,001 oproti placebu).

Významný prínos, pokiaľ ide o viaceré body miery kvality života, ako miera spokojnosti s liečbou a črevnými návykmi, fyzikálne a psychosociálne nepohodlie, obavy a znepokojenie, sa tiež pozoroval v prípade oboch časových bodov hodnotenia v 4. a 12. týždni. V 4. týždni bol podiel pacientov so zlepšením o ≥ 1 oproti východiskovej hodnote podškály spokojnosti s kvalitou života súvisiacou so zápchou podľa hodnotenia pacienta (Patient Assessment of Constipation-Quality of Life satisfaction subscale – PAC-QOL) 47,7 % u pacientov liečených 2 mg Resoloru v porovnaní s 20,2 % u pacientov s placebom. Podobné výsledky sa pozorovali v 12. týždni: 46,9 % u pacientov liečených 2 mg Resoloru oproti 19,0 % u pacientov s placebom (p < 0,001 oproti placebu).

Okrem toho bola účinnosť, bezpečnosť a tolerancia Resoloru u pacientov mužského pohlavia s chronickou obstipáciou hodnotená v 12-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii kontrolovanej placebom (N=370). Primárny koncový bod štúdie bol splnený: štatisticky významne vyššie percento jedincov v skupine Resoloru (37,9 %) malo v priemere ≥ 3 SCBM/týždeň v porovnaní s jedincami v liečebnej skupine placeba (17,7 %) (p<0.0001) počas 12-týždňového liečebného obdobia s dvojitým zaslepením. Bezpečnostný profil Resoloru bol v súlade s tým, ktorý sa pozoroval u pacientov ženského pohlavia.1

 

Dávkovanie

Dospelí: 2 mg jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla kedykoľvek cez deň.

Osobitné populácie

Starší pacienti (>  65 rokov): Začnite s podávaním 1 mg jedenkrát denne; v prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 2 mg jedenkrát denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Dávka pre pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) je 1 mg jedenkrát denne. U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: Pacienti s ťažkou poruchou pečene (trieda C podľa Childovej‑Pughovej klasifikácie) začínajú dávkou 1 mg jedenkrát denne, ktorá sa môže v prípade potreby zvýšiť na 2 mg na zlepšenie účinnosti a ak je dávka 1 mg dobre tolerovaná. U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky.

Pediatrická populácia: Resolor sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.1

 

Podmienky úhrady lieku Resolor® na Slovensku:

Indikačné obmedzenie: Hradená liečba sa môže indikovať u žien, u ktorých dostupné laxatíva nedosiahli požadovaný klinický efekt a je zvažovaná invazívna terapia  (preskripčné a indikačné obmedzenia – viď zoznam kategorizovaných liekov).

Pre mužov je schválená terapeutická indikácia v súlade s SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)1, liečba nie je hradená zdravotnou poisťovňou.6

 


Referencie:

  1. SPC SPC Resolor® 11/2022
  2. Tack J, Quigley E, Camilleri M, et al. Efficacy and safety of oral prucalopride in women with chronic constipation in whom laxatives have failed: an integrated analysis. United European Gastroenterol J 2013;1(1):48-59.
  3. Yiannakou Y, Piessevaux H, Bouchoucha M, et al. A randomized, double-blind, placebocontrolled phase 3 trial to evaluate the efficacy, safety and tolerability of prucalopride in men with chronic constipation. Am J Gastroenterol 2015;110(5):741-8.
  4. Muller-Lissner S, Rykx A, Kerstens R, et al. A double-blind, placebo-controlled study of prucalopride in elderly patients with chronic constipation. Neurogastroenterol Motil 2010;22(9):991-8, e255.
  5. Quigley EM. Prucalopride: safety, efficacy and potential applications. Therap Adv Gastroenterol. 2012;5(1):23‐30.
  6. Zoznam kategorizovaných liekov MZSR: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkl/202308/cast_B_ind_obmedzenia_k_01_08_2023.doc

C-APROM/SK/ENTY/0245

RESOLOR®

 

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Resolor 1 mg filmom obalené tablety, Resolor 2 mg filmom obalené tablety
Zloženie: každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg, resp. 2 mg prukalopridu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC.
Terapeutické indikácie: Resolor je určený na symptomatickú liečbu chronickej obstipácie u dospelých, u ktorých podávanie laxatív neviedlo k dostatočnej úľave. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí: 2 mg jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla kedykoľvek cez deň. V dôsledku špecifického mechanizmu účinku prukalopridu (stimulácia propulzívnej motility) sa neočakáva nárast účinnosti pri zvýšení dennej dávky nad 2 mg. Ak sa nepreukáže účinok užívania prukalopridu jedenkrát denne po 4 týždňoch, má byť pacient opätovne vyšetrený a prínos pokračujúcej liečby treba zvážiť. Starší pacienti (> 65 rokov): Začnite s podávaním 1 mg jedenkrát denne; v prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 2 mg jedenkrát denne. Pediatrická populácia: Resolor sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Dávka pre pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) je 1 mg jedenkrát denne. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Pacienti s ťažkou poruchou pečene (trieda C podľa Childovej Pughovej klasifikácie) začínajú dávkou 1 mg jedenkrát denne, ktorá sa môže v prípade potreby zvýšiť na 2 mg na zlepšenie účinnosti a ak je dávka 1 mg dobre tolerovaná. Spôsob podávania: Perorálne použitie. Kontraindikácie: Závažná alergická reakcia na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Porucha funkcie obličiek vyžadujúca dialýzu. Perforácia čreva alebo obštrukcia v dôsledku štrukturálnej alebo funkčnej poruchy črevnej steny, obštrukčný ileus, závažné zápalové stavy črevného traktu, ako sú Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, a toxické megakolon/megarektum. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Renálna exkrécia je hlavnou cestou eliminácie prukalopridu. U jedincov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča dávka 1 mg. Pri predpisovaní Resoloru pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene (Childova-Pughova trieda C) je potrebná opatrnosť z dôvodu obmedzených údajov u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Bezpečnosť a účinnosť Resoloru pri používaní u pacientov so závažným a klinicky nestabilným súbežným ochorením (napr. ochorenie pľúc alebo kardiovaskulárne ochorenie, neurologické alebo psychiatrické poruchy, nádorové ochorenie alebo AIDS a iné poruchy endokrinného systému) neboli stanovené v kontrolovaných klinických skúšaniach. Treba byť opatrný pri predpisovaní Resoloru pacientom s týmito stavmi, obzvlášť pri používaní u pacientov s anamnézou arytmií alebo ischemickej choroby srdca. V prípade závažnej hnačky sa môže znížiť účinnosť perorálnych kontraceptív a na prevenciu možného zlyhania perorálnych kontraceptív (pozri predpisovú informáciu pre orálne kontraceptíva) sa odporúča dodatočná antikoncepčná metóda. Tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,  celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek. Nežiaduce účinky: Nežiaduce účinky sa objavujú hlavne na začiatku liečby a zvyčajne vymiznú po niekoľkých dňoch pokračujúcej liečby. Najčastejšie nežiaduce reakcie boli: nauzea, hnačka, bolesť brucha, bolesť hlavy. Medzi časté nežiaduce účinky patrí: nechutenstvo, závraty, vracanie, dyspepsia, flatulencia, abnormálna peristaltika, únava. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby prukalopridom používať účinnú antikoncepciu. Resolor sa neodporúča užívať v gravidite a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu. V štúdiách u ľudí sa preukázalo, že sa prukaloprid vylučuje do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach Resoloru sa však neočakávajú žiadne účinky na dojčených novorodencov/dojčatá. Štúdie na zvieratách naznačujú, že neexistuje účinok na fertilitu mužov alebo žien. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Resolor má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože v klinických štúdiách sa obzvlášť počas prvého dňa liečby vyskytli závraty a únava. Dostupné liekové formy: filmom obalené tablety, v balení 28x1x1 mg, 28x1x2 mg (Al/Al blistre) Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/09/581/001; EU/1/09/581/003; EU/1/09/581/005; EU/1/09/581/007; Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Block 2 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower, Dublin 2, D02 HW68, Írsko, medinfoEMEA@takeda.com. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Dátum poslednej aktualizácie SPC: november 2022. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Dátum vypracovania/aktualizovania reklamy a SPC lieku: august 2023

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u  lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421220602600.