Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“)

I. Základné podmienky

I.1     Spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 31 368 832, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 6681/B (ďalej len „Takeda“) pôsobí v oblasti farmaceutického priemyslu. Okrem iného ponúka výrobky a služby na prevenciu a liečenie chorôb. Lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, podliehajú určitým obmedzeniam, pokiaľ ide o ich distribúciu, výdaj, propagáciu či spotrebu. Aj v tejto súvislosti spoločnosť Takeda dôrazne vyzýva na ich primerané, uvážlivé, zodpovedné a informované užívanie v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľa lieku a informáciami poskytnutými lekárom alebo lekárnikom.

I.2     Akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Takeda (ďalej len „Stránky“) nemožno považovať za konkrétne medicínske, farmaceutické či terapeutické rady, návody alebo odporúčania. Naopak, je ich vždy nevyhnutné vnímať a nakladať s nimi len ako so všeobecnými medicínskymi, farmaceutickými či terapeutickými názormi, tvrdeniami a informáciami. Žiadnu informáciu uvedenú na týchto Stránkach ako ani akúkoľvek jej časť v žiadnom prípade nemožno považovať za terapeutickú radu, určenie diagnózy (tak pozitívne ako ani negatívne) či odporučenie, určenie alebo nastavenie konkrétnej liečby. Za týmto účelom spoločnosť Takeda odporúča vždy osobne vyhľadať odborne spôsobilú osobu (napr. lekára špecializovaného v príslušnom špecializačnom odbore), ktorá by mala byť na základe osobného stretnutia a vyšetrenia spôsobilá poskytnúť konkrétne informácie a uskutočniť, prípadne zabezpečiť uskutočnenie relevantných úkonov a opatrení (napr. nastavenie konkrétnej liečby atď.).

I.3     Obsah týchto Stránok je vytváraný s maximálnou mierou pozornosti a odbornej starostlivosti. Napriek tomu však nie je možné garantovať úplnosť, správnosť, aktuálnosť či presnosť všetkých informácií a údajov uvedených na Stránkach. Spoločnosť Takeda preto nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti v obsahu Stránok, najmä neručí a nezodpovedá za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a presnosť informácií a materiálov umiestnených na Stránkach ako ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím takýchto informácií či materiálov. Akékoľvek použitie informácií a materiálov umiestnených na Stránkach je plne na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa Stránok. Informácie získané zo Stránok odporúčame pred ich použitím vopred overiť.

Spoločnosť Takeda nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s týmito Stránkami. Rovnako nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou používať Stránky alebo ich obsah.

Spoločnosť Takeda sa maximálne snaží zabezpečiť, aby tieto Stránky ani ich obsah neobsahovali vírusy ani akýkoľvek ďalší škodlivý software. Napriek tomu však nie je možné na Stránkach garantovať úplnú neprítomnosť takýchto prvkov. Spoločnosť Takeda preto neručí a nezodpovedá ani za takúto bezpečnosť Stránok a ich obsahu ako ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s pôsobením vírusov alebo akéhokoľvek ďalšieho škodlivého softwaru. V tejto súvislosti možno odporučiť zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi a ďalším škodlivým softwarom (napr. použitie antivírusových programov atď.).

I.4      Obsah Stránok (napr. texty, fotografie, videá, označenia a ďalšie materiály) je duševným vlastníctvom spoločnosti Takeda, prípadne má spoločnosť Takeda k tomuto udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na obsah Stránok vzťahuje príslušná právna ochrana (najmä ochrana v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov).

Obsah Stránok možno používať výlučne na osobné nekomerčné účely. Pri takomto použití obsahu Stránok sa nesmú robiť žiadne zmeny, úpravy či adaptácie obsahu Stránok a neporušené musia ostať aj všetky vyhlásenia o autorských a prípadných ďalších právach a ich vlastníctve. Akékoľvek iné použitie obsahu Stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Takeda, prípadne iného príslušného oprávneného subjektu. Súhlas tohto subjektu je však možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti Takeda. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu Stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) je zakázané.

Uvedené neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam spoločnosti Takeda prípadne ochranným známkam ďalších oprávnených subjektov. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok je zakázané.

Neoprávnené použitie obsahu Stránok zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona o ochranných známkach. Dôsledkom takéhoto konania pritom môže byť okrem iného aj povinnosť nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih.

Spoločnosť Takeda je držiteľom registrovaných ochranných známok, patentov či ďalších oprávnení v oblasti priemyselných práv alebo iných práv k nehmotným statkom, ktoré sú prezentované na týchto Stránkach. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu či grafického vyobrazenia či iné neoprávnené nakladanie s nimi vrátane ich kopírovania, môže viesť k porušeniu právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže či v oblasti práv k nehmotným statkom.

I.5     Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto internetových stránok však spoločnosť Takeda podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na Stránkach spoločnosť Takeda iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou Takeda. Spoločnosť Takeda neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia.

Spoločnosť Takeda si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia meniť a upravovať Stránky a ich obsah, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia. Rovnako si vyhradzuje aj právo Stránky zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

Spoločnosť Takeda si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto Stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na Stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

II. Podmienky ochrany súkromia a ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov na webovom sídle spoločnosti Takeda

Spoločnosť Takeda, ako prevádzkovateľ osobných údajov, je dôrazne odhodlaná chrániť Vaše súkromie, vynaloží úsilie na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcim vyhlásením o ochrane údajov (ďalej len „vyhlásenie“) na webovej stránke, ktoré sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré spoločnosť zbiera a spracúva o návštevníkoch týchto webových stránok.

Osobné údaje, ktoré Takeda zhromažďuje a obstaráva

Takeda môže cez toto webové sídlo zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • Technické informácie, vrátane adresy internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie Vášho počítača do siete Internet, Vaše prihlasovacie údaje, informácie o type a verzii prehliadača, nastavenie časovej zóny, typy a verzie plug-inov prehliadača, operačný systém a platforma;
 • Informácie o Vašej návšteve, vrátane URL, z akej stránky (vrátane dátumu a času) ste na webovú stránku vstúpili, časy odozvy stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžku návštev niektorých stránok, informácie o interakcii stránky (ako napríklad rolovanie, kliky a posuny/pohyby myšou, tzv. mouse-overs), a spôsoby, ktorými ste ukončili prezeranie stránky.
 • Spoločnosť Takeda môže od vás v súvislosti s používaním webovej stránky zhromažďovať, používať a uchovávať tieto osobné údaje: vaše meno, ID používateľa, e-mailovú adresu a ďalšie informácie týkajúce sa najmä vašich profesionálnych aktivít, podrobností o vami nahlásených nežiaducich reakciách na naše produkty alebo prípadne vašej žiadosti o zamestnanie, ak nám ich poskytnete.

Spoločnosť Takeda môže od vás zhromažďovať aj nasledujúce informácie, ak je to potrebné na uzavretie zmluvy medzi spoločnosťou Takeda a vami:

 • Dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie informácie týkajúce sa konkrétne vašich profesionálnych aktivít.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa môže vyskytnúť najmä v prípade zmluvných dojednaní, na základe ktorých určíme vašu odmenu za služby. 

Takeda Vás pri zhromažďovaní osobných údajov o Vás bude informovať o tom, či sú požadované informácie povinné alebo dobrovoľné. Ak sa rozhodnete určité informácie neposkytnúť, môže to mať vplyv na Vaše využívanie určitých zdrojov a znemožniť, aby Vám spoločnosť Takeda poskytla určité služby.

Takeda môže taktiež spolupracovať s tretími stranami (vrátane napr. obchodných partnerov, subdodávateľov technických služieb, reklamných sietí, poskytovateľov služieb analýzy údajov a poskytovateľov vyhľadávania informácií) a od nich môže získať ďalšie informácie o Vás.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Takeda bude spracúvať Vaše osobné údaje (i) na základe Vášho súhlasu; (ii) z dôvodu realizácie/plnenia zmluvy uzatvorenej s Vašou osobou napr. ak nám poskytujete služby; (iii) z dôvodu plnenia svojich právnych povinností, napr. v súvislosti s účtovníctvom a daňovými povinnosťami alebo hlásením NCZI; prípadne (iv) pre účely oprávnených záujmov spoločnosti Takeda, napr. propagovanie produktov Takeda, zvyšovanie povedomia o ochoreniach, informovanie o vedeckých výskumoch a vzdelávacích akciách, ochrana práv a majetku spoločnosti Takeda a/alebo jej zákazníkov apod.

Ako bude Takeda využívať Vaše osobné údaje

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tohto webového sídla Takeda využije na nasledujúce účely:

 • na zlepšenie úrovne služieb a obchodnej činnosti
 • na zlepšenie obsahu našich webových stránok
 • na poskytovanie reakcií na Vaše požiadavky, otázky a sťažnosti
 • na prevádzkovanie verejne prístupnej odbornej informačnej služby k výrobkom Takeda a na splnenie súvisiacich zákonných povinností
 • zaisťovanie bezpečnosti výrobkov Takeda, najmä pri riešení prípadov nežiadúcich účinkov a príhod pri užívaní výrobkov Takeda
 • na zachovávanie a plnenie nášho zmluvného vzťahu
 • na zváženie Vašej žiadosti o zamestnanie a ďalších opatrení prijatých pred uzavretím prípadnej zmluvy na základe Vašej žiadosti
 • na zobrazovanie personalizovaného obsahu a poskytovanie informácií prostredníctvom obchodných oznámení o výrobkoch a službách spoločnosti Takeda, pozvánok a ďalších obchodných oznámení spoločnosti Takeda či tretích strán (obchodných partnerov), a to na základe Vášho súhlasu udeleného v rámci príslušnej registrácie
 • na predloženie NCZI správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok poskytnuté zdravotníckemu pracovníkovi

Komu ďalšiemu Takeda poskytuje Vaše osobné údaje

Takeda môže poskytnúť Vaše osobné údaje iným pridruženým spoločnostiam Takeda, ak je potrebné naplniť oprávnený obchodný účel alebo splniť zákonné požiadavky podľa platných právnych predpisov. Takeda môže taktiež poskytnúť Vaše informácie vybraným tretím stranám, a to vrátane:

 • obchodným partnerom, dodávateľom a subdodávateľom, ktorí spoločnosti Takeda poskytujú služby alebo ich poskytujú v jej mene; a
 • poskytovateľom analýzy údajov a vyhľadávačov, ktorí spoločnosti Takeda pomáhajú pri zdokonaľovaní a optimalizácii tohto sídla;
 • v prípade, že spoločnosť Takeda predá alebo kúpi spoločnosť alebo aktíva, môže Vaše osobné údaje sprístupniť potenciálnemu predajcovi alebo kupujúcemu/nadobúdateľovi takejto spoločnosti alebo aktív;
 • ak spoločnosť Takeda alebo podstatnú časť jej aktív nadobudne tretia strana, pričom v takomto prípade môžu osobné údaje patriť medzi prevádzané aktíva; alebo
 • ak je spoločnosť Takeda povinná zverejniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje, aby splnila právnu povinnosť alebo aby vymáhala, resp. si uplatnila svoje podmienky využívania (Terms of Use) a iné dohody, alebo na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Takeda alebo jej zákazníkov alebo iných subjektov. Patrí sem aj výmena informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a riadenia rizík pri zabezpečovaní súladu s právnymi predpismi (compliance risk management), a zároveň výmena informácií s regulačnými orgánmi a zdravotníckymi orgánmi/úradmi na účely nahlasovania nežiaducich účinkov a problémov súvisiacich s kvalitou produktov.

V prípade, že spoločnosť Takeda zverí nakladanie s osobnými údajmi určitému subdodávateľovi, takéhoto subdodávateľa si dôkladne preverí a vyberie, a uplatní na neho potrebný a primeraný dozor, aby kontrolovaným spôsobom zabezpečila predané údaje.

Niektoré zo spoločností skupiny Takeda a/alebo niektorí poskytovatelia služieb sa môžu nachádzať v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), ktorých zákony nemusia Vašim osobným údajom poskytovať primeraný stupeň ochrany. Spoločnosť Takeda v takých prípadoch zabezpečí, aby boli zavedené primerané záruky a aby v súvislosti s takýmito prenosmi boli dodržané všetky platné zákony a predpisy v súvislosti s predaním Vašich osobných údajov.

Ako Takeda chráni Vaše osobné údaje

Spoločnosť Takeda zaistí primerané a vhodné fyzické, administratívne a technické záruky pre ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenami alebo zničením. Hoci sa budeme snažiť chrániť Vaše osobné údaje, nie je vždy celkom možné zaručiť prevenciu pred stratou, zneužitím alebo zmenou údajov. Pokiaľ sú dáta prenášané prostredníctvom webových stránok, deje sa tak na Vaše vlastné riziko, pričom je dôležité si uvedomiť, že bezpečnosť informácií prenášaných cez Internet nie je možné celkom zaistiť.

Zriadenia Takeda ID

Pokiaľ si vytvárate svoje Takeda ID, ktoré je možné použiť k prihlasovaniu k viacerým aplikáciám spoločnosti Takeda (tj. webové stránky, mobilné aplikácie apod.), a to za účelom umožnenia jednotlivého prihlasovania a využívania rovnakých prihlasovacích údajov pre viac aplikácií spoločnosti Takeda, spoločnosť Takeda bude zhromažďovať Vaše meno, e-mailovú adresu, heslo, štát bydliska, a taktiež niektoré informácie o interakcii pre účely správy Vášho účtu Takeda ID. Aplikácie budú využívať Vaše Takeda ID k overovaniu Vašej identity. Aplikácia Takeda ID nebude mať prístup k žiadnym ďalším údajom zhromaždeným inými aplikáciami spoločnosti Takeda.

Spoločnosť Takeda k správe Vášho Takeda ID využíva služby tretej strany, spoločnosti Okta. Ďalšie informácie o spoločnosti Okta a jej zapracovávaní osobných údajov nájdete na adrese www.okta.com/privacy/policy. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, dokiaľ budete aktívne využívať svoje Takeda ID v rámci jednej alebo viacerých aplikácií spoločnosti Takeda. Užívateľské účty, ktoré sú neaktívne dlhšie ako dva roky, budú deaktivované a dáta účtu budú zmazané.

Ďalšie podrobnosti o Takeda ID nájdete na týchto webových stránkach:

https://accounts.takeda.com/terms-of-use/
https://accounts.takeda.com/privacy-notice/

Vaše práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

Fyzické osoby v rámci EÚ disponujú istými právami v súvislosti so spracovávaním osobných údajov, ktoré však môžu podliehať reštrikciám a/alebo obmedzeniam. Medzi tieto práva patrí právo: (i) vyžiadať si prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov; (ii) žiadať obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie svojich osobných údajov; a (iii) právo na prenosnosť údajov. Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, prosíme, využite nasledujúci elektronický kontaktný formulár dostupný na: Individual Rights alebo nižšie uvedené kontaktné údaje. Fyzické osoby v rámci EÚ majú taktiež právo podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov adresovanú miestnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/sk/).

Ak spoločnosť Takeda spracováva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo spoločnosť Takeda požiadať, aby Vaše osobné údaje nespracúvala na marketingové účely. Takeda Vás spravidla bude informovať (pred zberom Vašich údajov), ak má v úmysle Vaše údaje využiť na dané účely alebo ak má v úmysle sprístupniť na takéto účely Vaše informácie tretej strane. Svoje právo predchádzať takémuto spracúvaniu môžete uplatniť tak, že kedykoľvek informujete spoločnosť o tom, že si neželáte dostávať takýto marketing. V prípade, že chcete uplatniť toto právo, prosíme, využite funkcionalitu „odhlásiť sa“ v príslušnej komunikácii alebo pozrite informácie nižšie v texte, v časti „Ako sa s nami skontaktujete“.

Ako dlho Takeda uchováva Vaše osobné údaje

Osobné údaje budú uchovávané len na nevyhnutné obdobie potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané, v súlade s miestnym právnym poriadkom a oprávnenými obchodnými záujmami spoločnosti Takeda. V prípade, že Vaše osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, je spoločnosť Takeda oprávnená tieto uchovávať po celú dobu trvania Vášho súhlasu, ktorý je vždy udeľovaný na dobu troch rokov, pokiaľ nie je pri udelení súhlasu výslovne uvedené inak. 

Pokiaľ spoločnosť Takeda spracováva Vaše osobné údaje za účelom splnenia konkrétnej právnej povinnosti, je povinná taktiež uchovávať Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je stanovená alebo vyplýva z príslušného právneho predpisu. Doba takého uchovávania sa môže meniť v závislosti na konkrétnom znení príslušného právneho predpisu. V prípade spracovávania Vašich osobných údajov pri zaisťovaní bezpečnosti našich výrobkov sú napríklad údaje získané v súvislosti s hlásením nežiaducich účinkov povinne uchovávané ešte po dobu desať rokov po ukončení platnosti príslušnej registrácie výrobku.

Ak dochádza ku spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom zodpovedania Vašich otázok či požiadaviek, na základe oprávneného záujmu spoločnosti Takeda na Vašej spokojnosti alebo na základe plnenia zákonných povinností budú Vaše údaje obecne uchovávané aj po vysporiadaní konkrétnej záležitosti, nie však dlhšie ako po dobu šesť rokov, aby bola spoločnosť Takeda schopná, s prihliadnutím k príslušným premlčacích lehotám, preukázať, najmä v prípade kontroly zo strany príslušných dozorných orgánov, že pri komunikácii s Vami o produktoch Takeda dodržuje príslušné zákonné povinnosti a etické štandardy.

Pokiaľ ste, alebo sa chcete stať, naším zákazníkom, dodávateľom alebo obchodným partnerom, prípadne sa chcete stať naším zamestnancom, a v tejto súvislosti dochádza k spracovávaniu Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Takeda, je doba uchovávania Vašich údajov vždy primárne závislá na konkrétnom zmluvnom ujednaní medzi Vami a spoločnosťou Takeda, prípadne na tom, kým trvá Váš záujem o uzatvorenie príslušnej zmluvy.

Ďalšie dôležité informácie k ochrane súkromia pri užívaní webových stránok

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené v adresároch prehliadača vášho počítača alebo iného zariadenia na prístup na web, ktoré uchovávajú informácie o vašom používaní webovej stránky a vašich online aktivitách (ďalej spoločne len „súbory cookie“). Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény (internetovej stránky), z ktorej súbor cookie pochádza, „životnosť“ súboru cookie (t. j. kedy vyprší jeho platnosť) a hodnotu, zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo. Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane informácií o tom, ako zistiť, aké súbory cookie boli nastavené vo vašom zariadení, a ako ich spravovať a odstraňovať, nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Používame súbory cookie prvej strany, relácie a trvalé súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú odlíšiť vás od ostatných používateľov našej webovej stránky a zlepšiť túto webovú stránku a vaše prehliadanie. Ak si neželáte prijímať súbory cookie alebo chcete spravovať, kedy sa vám súbory cookie vo všeobecnosti zobrazujú, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie alebo aby vás upozornil, keď sa do vášho počítača uloží súbor cookie. Hoci nie ste povinní prijímať naše súbory cookie, ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie a vlastnosti tejto webovej stránky.

Používaním súborov cookie na našej webovej stránke zaznamenávame informácie, ktoré môžu zahŕňať: 1) IP adresu, 2) jedinečný identifikátor súboru cookie, informácie o súboroch cookie a o tom, či má vaše zariadenie softvér, ktorý umožňuje prístup k určitým funkciám, 3) jedinečný identifikátor zariadenia a typ zariadenia, 4) doménu, typ prehliadača a jazyk prehliadača, 5) operačný systém a systémové nastavenia, 6) krajinu a časové pásmo, 7) predtým navštívené webové stránky, 8) informácie o vašej interakcii s našou webovou stránkou, napríklad kliknutia a preferencie, a 9) čas prístupu. 

Prehľad cookies použitých na týchto stránkach nájdete na https://takeda4health.sk/cookie-policy.html

Ako sa s nami skontaktujete

Pokiaľ chcete uplatniť svoje práva, máte otázky či chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovávania Vašich osobných údajov spoločnosťou Takeda, kontaktujte nás. Spoločnosť Takeda príjme vhodné opatrenia k riešeniu žiadosti, otázky a sťažnosti.

Kontaktné údaje:

K rukám: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Switzerland.

E-mailová adresa: privacyoffice@takeda.com

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Takeda spracúva vaše osobné údaje, alebo o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov nájdete na stránke https://www.takeda.com/sk-sk/podmienky-pouzitia

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť od 05/2024.