FABRYHO CHOROBA

Fabryho choroba je zriedkavé ochorenie spôsobené poruchou lyzozómového enzýmu α–galaktozidázy A s následnou akumuláciou neutrálnych glykosfingolipidov a produktov štiepenia α-galaktozylu (Gb3-globotriaozylceramidu) v bunkách rôznych orgánov a tkanív (obličiek – postihnutie glomerulov, tubulov, myokardu, srdcovej chlopne, ganglií zadných rohov miechy, autonómneho nervového systému, endotelu, hladkého svalstva ciev).1

Fabryho choroba je progresívne genetické ochorenie viazané na X-chromozóm.2 Gén pre GLA je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu X (Xq22.1).2 Klasicky sa ochorenie manifestuje u mužov (hemizygotov).2 Tí majú zdravých synov a ich dcéry (heterozygotky) ochorenie prenášajú na ďalšiu generáciu.2 Heterozygotná matka môže mať postihnutých synov (1 : 1) a heterozygotné dcéry (1 : 1).2 V súčasnosti vieme, že aj heterozygotné ženy (ktoré sú z genetického hľadiska mozaiky) môžu mať závažné klinické prejavy vrátane kardiovaskulárnych.2 Fabryho choroba sa vyskytuje približne u 1 zo 40 000 mužov či 1 z 20 000 žien s rovnakou incidenciou vo všetkých etnických skupinách.1

Fabryho choroba je ochorenie s pomalou progresiou, nestretávame sa s rýchle progredujúcimi letálnymi formami.1 Fabryho chorobaTypickým klinickým príznakom v detstve je krutá bolesť akrálnych častí tela (plosky nôh, dlane), pričom akroparestézie sú provokované teplotou či fyzickou aktivitou.1 Chorí zle znášajú teplo, majú znížené potenie.1 Neskôr sa môžu objaviť angiokeratómy na koži, poškodenie rohovky (cornea verticillata), postihnutie gastrointestinálneho traktu – bolesti brucha, hnačky.1 Časté bývajú bolesti hlavy, vertigo, únava, tinitus či depresia.1 U adolescentov či mladých dospelých sa objavujú príznaky z poškodenia obličiek či myokardu.3,4 Ide o progresívne ochorenie skracujúce dĺžku života.1 Vyúsťuje do renálnej insuficiencie, infarktu myokardu, mozgovej príhody či multiorgánoveho zlyhania.1

Diagnostika Fabryho choroby zostáva veľkou výzvou z dôvodu nízkeho výskytu a zároveň často nešpecifickej klinickej manifestácie.5,6 Tieto faktory môžu viesť k oneskorenej diagnostike.5,6 Avšak práve včasná diagnostika ochorenia je kľúčová, pretože umožňuje včasné zahájenie liečby, ktorá môže viesť k prevencii komplikácií.7 V súčasnosti je k dispozícii jednoduchá metóda stanovenia aktivity enzýmu a mutácie GLA génu zo suchej kvapky krvi.1 Pre ďalšie informácie ohľadne diagnostiky kontaktujte, prosím, Zriedkava.Diagnoza@takeda.com.

Terapia Fabryho choroby zahŕňa nešpecifickú a špecifickú liečbu. Prvou dostupnou špecifickou liečbou bola enzýmová substitučná liečba (ERT). Do nešpecifickej (symptomatickej) liečby zaraďujeme manažment jednotlivých klinických príznakov odvíjajúcich sa od postihnutých orgánov, ako sú proteinúria a postupné obličkové zlyhávanie (ACE inhibítory, sartany, dialýza, transplantácia obličiek), liečba zlyhávajúceho srdca pre hypertrofickú kardiomyopatiu a liečba arytmie, terapia bolesti, prevencia vzniku cievnej mozgovej príhody, pomôcky pri strate sluchu, v niektorých prípadoch psychiatrická terapia.1

Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika. Dátum prípravy: Jún 2021

Kód: C-APROM/SK/FAB/0013

 

Použitá literatúra:

  1. Hlavatá A, et al. AtheroRev 2018; 3(3): 184–191.
  2. Gbúr M. Interná med. 2020; 20 (4): 153-156.
  3. Waldek S, Feriozzi S. BMC Nephrol 2014; 15: 72.
  4. Bacharova L, Ugander M. Left ventricular hypertrophy: The relationship between the electrocardiogram and cardiovascular magnetic resonance imaging. Ann Noninvasive Electrocardiol 2014; 19(6): 524–533.
  5. Mehta A, et al. Eur J Clin Invest. 2004;34:236–242.
  6. Marchesoni CL, et al. J Pediatr. 2010;156:828–831.
  7. Hagège A, et al. Arch Cardiovasc Dis (2019), https://doi.org/10.1016/j.acvd.2019.01.002