FABRYHO CHOROBA

Fabryho choroba je zriedkavé ochorenie spôsobené poruchou lyzozómového enzýmu α–galaktozidázy A s následnou akumuláciou neutrálnych glykosfingolipidov a produktov štiepenia α-galaktozylu (Gb3-globotriaozylceramidu) v bunkách rôznych orgánov a tkanív (obličiek – postihnutie glomerulov, tubulov, myokardu, srdcovej chlopne, ganglií zadných rohov miechy, autonómneho nervového systému, endotelu, hladkého svalstva ciev).1

Fabryho choroba je progresívne genetické ochorenie viazané na X-chromozóm.2 Gén pre GLA je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu X (Xq22.1).2 Klasicky sa ochorenie manifestuje u mužov (hemizygotov).2 Tí majú zdravých synov a ich dcéry (heterozygotky) ochorenie prenášajú na ďalšiu generáciu.2 Heterozygotná matka môže mať postihnutých synov (1 : 1) a heterozygotné dcéry (1 : 1).2 V súčasnosti vieme, že aj heterozygotné ženy (ktoré sú z genetického hľadiska mozaiky) môžu mať závažné klinické prejavy vrátane kardiovaskulárnych.2 Fabryho choroba sa vyskytuje približne u 1 zo 40 000 mužov či 1 z 20 000 žien s rovnakou incidenciou vo všetkých etnických skupinách.1

Fabryho chorobaFabryho choroba je ochorenie s pomalou progresiou, nestretávame sa s rýchle progredujúcimi letálnymi formami.1 Typickým klinickým príznakom v detstve je krutá bolesť akrálnych častí tela (plosky nôh, dlane), pričom akroparestézie sú provokované teplotou či fyzickou aktivitou.1 Chorí zle znášajú teplo, majú znížené potenie.1 Neskôr sa môžu objaviť angiokeratómy na koži, poškodenie rohovky (cornea verticillata), postihnutie gastrointestinálneho traktu – bolesti brucha, hnačky.1 Časté bývajú bolesti hlavy, vertigo, únava, tinitus či depresia.1 U adolescentov či mladých dospelých sa objavujú príznaky z poškodenia obličiek či myokardu.3,4 Ide o progresívne ochorenie skracujúce dĺžku života.1 Vyúsťuje do renálnej insuficiencie, infarktu myokardu, mozgovej príhody či multiorgánoveho zlyhania.1

Diagnostika Fabryho choroby zostáva veľkou výzvou z dôvodu nízkeho výskytu a zároveň často nešpecifickej klinickej manifestácie.5,6 Tieto faktory môžu viesť k oneskorenej diagnostike.5,6 Avšak práve včasná diagnostika ochorenia je kľúčová, pretože umožňuje včasné zahájenie liečby, ktorá môže viesť k prevencii komplikácií.7 V súčasnosti je k dispozícii jednoduchá metóda stanovenia aktivity enzýmu a mutácie GLA génu zo suchej kvapky krvi. Pre ďalšie informácie ohľadne diagnostiky kontaktujte, prosím, skrining@takeda.com.

Terapia Fabryho choroby zahŕňa nešpecifickú a špecifickú liečbou. Prvou dostupnou špecifickou liečbou bola enzýmová substitučná liečba (ERT). Do nešpecifickej (symptomatickej) liečby zaraďujeme manažment jednotlivých klinických príznakov odvíjajúcich sa od postihnutých orgánov, ako sú proteinúria a postupné obličkové zlyhávanie (ACE inhibítory, sartany, dialýza, transplantácia obličiek), liečba zlyhávajúceho srdca pre hypertrofickú kardiomyopatiu a liečba arytmie, terapia bolesti, prevencia vzniku cievnej mozgovej príhody, pomôcky pri strate sluchu, v niektorých prípadoch psychiatrická terapia.1

Raplagal logo

REPLAGAL® (agalzidáza alfa) je ľudský proteín α-galaktozidáza A, indikovaný pri dlhodobej substitučnej enzýmovej terapii u pacientov s potvrdenou diagnózou Fabryho choroby.8

Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika. Dátum prípravy: Január 2021

Kód: C-APROM/SK/FAB/0007

Použitá literatúra:

  1. Hlavatá A, et al. AtheroRev 2018; 3(3): 184–191.
  2. Gbúr M. Interná med. 2020; 20 (4): 153-156
  3. Waldek S, Feriozzi S. BMC Nephrol 2014; 15: 72.
  4. Bacharova L, Ugander M. Left ventricular hypertrophy: The relationship between the electrocardiogram and cardiovascular magnetic resonance imaging. Ann Noninvasive Electrocardiol 2014; 19(6): 524–533.
  5. Mehta A, et al. Eur J Clin Invest. 2004;34:236–242.
  6. Marchesoni CL, et al. J Pediatr. 2010;156:828–831.
  7. Hagège A, et al. Arch Cardiovasc Dis (2019), https://doi.org/10.1016/j.acvd.2019.01.002
  8. SPC Replagal®. Súhrn charakteristických vlastností lieku. sukl.sk; www.ema.europa.eu

Skrátená informácia o lieku

Replagal 1 mg/ml infúzny koncentrát. Zloženie: 1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 1 mg agalzidázy alfa*. Každá injekčná liekovka s 3,5 ml koncentrátu obsahuje 3,5 mg agalzidázy alfa. *Agalzidáza alfa je ľudský proteín α-galaktozidáza A, ktorý je produkovaný pomocou technológie genetického inžinierstva v ľudskej bunkovej línii. Pomocné látky: Uvedené v SPC. Indikácie: Replagal je indikovaný pri dlhodobej substitučnej enzýmovej terapii u pacientov s potvrdenou diagnózou Fabryho choroby (deficit α-galaktozidázy A). Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba Replagalom musí prebiehať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečením pacientov s Fabryho chorobou alebo s inými dedičnými metabolickými chorobami. Replagal sa podáva v dávke 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti raz za dva týždne intravenóznou infúziou počas 40 minút. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Liekové a iné interakcie: Replagal sa nesmie podávať s chlorochínom, amiodarónom, benochínom ani gentamicínom, pretože tieto látky majú potenciálny inhibičný účinok na vnútrobunkovú aktivitu α-galaktozidázy. Nežiaduce účinky: Veľmi časté ≥1/10: periférny edém, bolesti hlavy, závraty, neuropatické bolesti, hypestézia, parestézia, tras, búšenie srdca, hučanie v ušiach, dyspnoe, nazofaryngitída, faryngitída, kašeľ, vracanie,  bolesti brucha, nauzea, hnačka, exantém, artralgia, bolesti končatín, myalgia, bolesti chrbta, bolesti na hrudníku, mrazenie, pyrexia, bolesť, asténia, únava. Časté ≥1/100 až <1/10: dysgeúzia, hypersomnia, zvýšené slzenie, zhoršené hučanie v ušiach, tachykardia, atriálna fibrilácia, hypertenzia, hypotenzia, návaly horúčavy,  chrapot, nepriechodnosť hrdla, vodnatý výtok z nosa, nevoľnosť brucha, brušný diskomfort, urtikária, erytém, pruritus, akné, hyperhidróza, muskuloskeletárne ťažkosti, periférny opuch, opuch kĺbov, precitlivenosť, nepriedušnosť hrudníka, ťažšia forma únavy, pocit horúčavy, pocit chladu, chrípkové symptómy, pocit nepohody, nevoľnosť. Reakcie súvisiace s infúziou hlásené po uvedení lieku na trh môžu zahŕňať srdcové príhody, ako sú srdcové arytmie (atriálna fibrilácia, ventrikulárne extrasystoly, tachyarytmia), ischémia myokardu a zlyhanie srdca u pacientov s Fabryho chorobou zasahujúcou srdcové štruktúry. Najčastejšie reakcie súvisiace s infúziou boli mierne a zahŕňali triašku, horúčku, návaly horúčavy, bolesti hlavy, nevoľnosť, dýchavičnosť, tras a svrbenie. Príznaky súvisiace s infúziou môžu zahŕňať aj závrat, hyperhidrózu, hypotenziu, kašeľ, vracanie a únavu. Bola hlásená precitlivenosť, vrátane anafylaxie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní: Idiosynkratické reakcie súvisiace s infúziou: 13,7 % dospelých pacientov liečených Replagalom v klinických skúškach zaznamenalo idiosynkratické reakcie súvisiace s infúziou. Najčastejšie symptómy boli mrazenie, bolesti hlavy, nauzea, pyrexia, návaly tepla a únava. Prípady závažných reakcií na infúziu boli hlásené menej často, medzi hlásené symptómy patria pyrexia, mrazenie, tachykardia, urtikária, nauzea/vracanie, angioneurotický edém s nepriedušnosťou hrdla, stridor a opuchnutie jazyka. Medzi ďalšie možné príznaky súvisiace s infúziou patria závraty a hyperhidróza. Kontrola srdcových príhod preukázala, že infúzne reakcie môžu byť spojené s hemodynamickým stresom spúšťajúcim srdcové udalosti u pacientov, ktorí už mali srdcové prejavy Fabryho choroby. Reakcie po nástupe infúzie sa spravidla objavovali v priebehu prvých 2-4 mesiacov od začiatku liečby Replagalom, hoci bol zaznamenaný aj neskorší nástup (po 1 roku). Tieto účinky sa postupom času zmenšovali. Pri výskyte miernych alebo stredne ťažkých reakcií na infúziu sa musí okamžite vyhľadať pomoc lekára a musia sa začať vhodné opatrenia. Infúziu možno dočasne prerušiť (na 5 až 10 minút), kým symptómy neustúpia, a potom možno v infúzii znova pokračovať. Pri výskyte ťažkých reakcií precitlivenosti alebo anafylaktických reakcií sa musí okamžite prerušiť podávanie Replagalu a nasadiť vhodná liečba. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C).
Dátum poslednej aktualizácie SPC: 26. 11. 2020. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Shire Human Genetic Therapies AB, Vasagatan 7, 111 20 Štokholm, Švédsko. Registračné čísla: EU/1/01/189/001, EU/1/01/189/002, EU/1/01/189/003. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od  zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11 SK, 825  08  Bratislava  26,  Tel:  +  421  2  507 01206,  e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár  na  elektronické  podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Dátum vypracovania reklamy: Január 2021.

Replagal 1 mg/ml infúzny koncentrát. Zloženie: 1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 1 mg agalzidázy alfa*. Každá injekčná liekovka s 3,5 ml koncentrátu obsahuje 3,5 mg agalzidázy alfa. *Agalzidáza alfa je ľudský proteín α-galaktozidáza A, ktorý je produkovaný pomocou technológie genetického inžinierstva v ľudskej bunkovej línii. Pomocné látky: Uvedené v SPC. Indikácie: Replagal je indikovaný pri dlhodobej substitučnej enzýmovej terapii u pacientov s potvrdenou diagnózou Fabryho choroby (deficit α-galaktozidázy A). Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba Replagalom musí prebiehať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečením pacientov s Fabryho chorobou alebo s inými dedičnými metabolickými chorobami. Replagal sa podáva v dávke 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti raz za dva týždne intravenóznou infúziou počas 40 minút. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Liekové a iné interakcie: Replagal sa nesmie podávať s chlorochínom, amiodarónom, benochínom ani gentamicínom, pretože tieto látky majú potenciálny inhibičný účinok na vnútrobunkovú aktivitu α-galaktozidázy. Nežiaduce účinky: Veľmi časté ≥1/10: periférny edém, bolesti hlavy, závraty, neuropatické bolesti, hypestézia, parestézia, tras, búšenie srdca, hučanie v ušiach, dyspnoe, nazofaryngitída, faryngitída, kašeľ, vracanie,  bolesti brucha, nauzea, hnačka, exantém, artralgia, bolesti končatín, myalgia, bolesti chrbta, bolesti na hrudníku, mrazenie, pyrexia, bolesť, asténia, únava. Časté ≥1/100 až <1/10: dysgeúzia, hypersomnia, zvýšené slzenie, zhoršené hučanie v ušiach, tachykardia, atriálna fibrilácia, hypertenzia, hypotenzia, návaly horúčavy,  chrapot, nepriechodnosť hrdla, vodnatý výtok z nosa, nevoľnosť brucha, brušný diskomfort, urtikária, erytém, pruritus, akné, hyperhidróza, muskuloskeletárne ťažkosti, periférny opuch, opuch kĺbov, precitlivenosť, nepriedušnosť hrudníka, ťažšia forma únavy, pocit horúčavy, pocit chladu, chrípkové symptómy, pocit nepohody, nevoľnosť. Reakcie súvisiace s infúziou hlásené po uvedení lieku na trh môžu zahŕňať srdcové príhody, ako sú srdcové arytmie (atriálna fibrilácia, ventrikulárne extrasystoly, tachyarytmia), ischémia myokardu a zlyhanie srdca u pacientov s Fabryho chorobou zasahujúcou srdcové štruktúry. Najčastejšie reakcie súvisiace s infúziou boli mierne a zahŕňali triašku, horúčku, návaly horúčavy, bolesti hlavy, nevoľnosť, dýchavičnosť, tras a svrbenie. Príznaky súvisiace s infúziou môžu zahŕňať aj závrat, hyperhidrózu, hypotenziu, kašeľ, vracanie a únavu. Bola hlásená precitlivenosť, vrátane anafylaxie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní: Idiosynkratické reakcie súvisiace s infúziou: 13,7 % dospelých pacientov liečených Replagalom v klinických skúškach zaznamenalo idiosynkratické reakcie súvisiace s infúziou. Najčastejšie symptómy boli mrazenie, bolesti hlavy, nauzea, pyrexia, návaly tepla a únava. Prípady závažných reakcií na infúziu boli hlásené menej často, medzi hlásené symptómy patria pyrexia, mrazenie, tachykardia, urtikária, nauzea/vracanie, angioneurotický edém s nepriedušnosťou hrdla, stridor a opuchnutie jazyka. Medzi ďalšie možné príznaky súvisiace s infúziou patria závraty a hyperhidróza. Kontrola srdcových príhod preukázala, že infúzne reakcie môžu byť spojené s hemodynamickým stresom spúšťajúcim srdcové udalosti u pacientov, ktorí už mali srdcové prejavy Fabryho choroby. Reakcie po nástupe infúzie sa spravidla objavovali v priebehu prvých 2-4 mesiacov od začiatku liečby Replagalom, hoci bol zaznamenaný aj neskorší nástup (po 1 roku). Tieto účinky sa postupom času zmenšovali. Pri výskyte miernych alebo stredne ťažkých reakcií na infúziu sa musí okamžite vyhľadať pomoc lekára a musia sa začať vhodné opatrenia. Infúziu možno dočasne prerušiť (na 5 až 10 minút), kým symptómy neustúpia, a potom možno v infúzii znova pokračovať. Pri výskyte ťažkých reakcií precitlivenosti alebo anafylaktických reakcií sa musí okamžite prerušiť podávanie Replagalu a nasadiť vhodná liečba. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C).
Dátum poslednej aktualizácie SPC: 26. 11. 2020. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Shire Human Genetic Therapies AB, Vasagatan 7, 111 20 Štokholm, Švédsko. Registračné čísla: EU/1/01/189/001, EU/1/01/189/002, EU/1/01/189/003. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od  zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11 SK, 825  08  Bratislava  26,  Tel:  +  421  2  507 01206,  e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár  na  elektronické  podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Dátum vypracovania reklamy: Január 2021.