ENTYVIO®: ČREVO-SELEKTÍVNE BIOLOGIKUM NA LIEČBU CROHNOVEJ CHOROBY A ULCERÓZNEJ KOLITÍDY¹

 

Po takmer dvoch dekádach od zavedenia biologickej liečby IBD je na Slovensku dostupný inhibítor integrínu α4β7, vedolizumab, s mechanizmom účinku selektívne zacieleným na črevo. Entyvio® je prvé a zatiaľ jediné biologikum cielene vyvinuté a schválené na liečbu pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.1

Pacientom poskytuje:

 • dlhodobú remisiu,2-5
 • slizničné zhojenie,6-8
 • dlhodobý priaznivý bezpečnostný profil bez systémovej imunosupresie.1,9

 

Mechanizmus účinku

Integrín α4β7 je exprimovaný na diskrétnej podskupine pamäťových pomocných T lymfocytov, ktoré prednostne migrujú do gastrointestinálneho (GI) traktu a spôsobujú zápal charakteristický pre Crohnovu chorobu (CD) a ulceróznu kolitídu (UC).
Vedolizumab je imunosupresívny biologický liek selektívny pre črevá. Je to humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na integrín α4β7. Väzbou na α4β7 na určitých lymfocytoch vedolizumab potláča adhéziu týchto buniek na slizničnú adresínovú bunkovo adhezívnu molekulu 1 (mucosal addressin cell adhesion molecule 1, MAdCAM 1). MAdCAM 1 je prevažne exprimovaná na bunkách endotelu v črevách a zohráva kritickú úlohu pri osídľovaní tkanív gastrointestinálneho traktu T lymfocytmi.
Potlačenie interakcie α4β7 s MAdCAM 1 pomocou vedolizumabu zabraňuje prestupu pamäťových pomocných T lymfocytov osídľujúcich črevá cez cievny endotel do parenchýmu.
Vedolizumab u zdravých jedincov, pacientov s CD alebo UC nezvyšuje počet neutrofilov, bazofilov, eozinofilov, pomocných B a cytotoxických T lymfocytov, celkový počet pamäťových pomocných T lymfocytov, monocytov alebo NK buniek v periférnej krvi, kde nebola pozorovaná žiadna leukocytóza.1

 

Terapeutické indikácie

Vedolizumab bol schválený Európskou liekovou agentúrou (EMA) v roku 2014 a je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou CD a UC, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNFα) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu.

Od roku 2022 je vedolizumab schválený a indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej chronickej pouchitídy, ktorí podstúpili proktokolektómiu a análnu anastomózu ileálneho púzdra vytvoreného kvôli ulceróznej kolitíde a mali neprimeranú alebo žiadnu odpoveď na liečbu antibiotikami.je schválený aj na liečbu pouchitídy.1

 

Priaznivý bezpečnostný profil⁹

Vedolizumab je antagonista integrínov selektívnych pre črevá, u ktorého nebola zistená systémová imunosupresívna aktivita. Väzbou na integrín α4β7, exprimovaný na lymfocytoch osídľujúcich črevá, vedolizumab vykazuje imunosupresívny účinok na črevá.1
Bezpečnostné dáta týkajúce sa vedolizumabu boli zhrnuté v článku publikovanom v časopise Gut. Táto práca integrovala poznatky zo 6 rôznych klinických štúdií (placebom kontrolované C13002 a GEMINI I, II a III; open-label C13004 a GEMINI LTS) vykonaných v rokoch 2009 až 2013.9

Zahrnula informácie o 2 830 chorých, ktorí boli vystavení spolu 4 811 pacientorokom užívania vedolizumabu. Počas sledovaného obdobia nebola opísaná asociácia medzi aplikáciou vedolizumabu a zvýšeným rizikom infekcie. Závažné prípady klostrídiovej kolitídy, sepsy či tuberkulózy sa v súbore vyskytli iba vzácne (≤ 0,6 % pacientov).9 Pri podávaní vedolizumabu sa ako štatisticky veľmi významný nezávislý rizikový faktor pre rozvoj závažnej infekcie u chorých s UC ukázalo predchádzajúce zlyhanie anti-TNFα medikácie (HR, 1,99; 95 % CI 1,16 – 3,42; p = 0,0122) a užívanie opiátových analgetík (HR, 2,68; 95 % CI 1,57 – 4,58; p = 0,0003). U pacientov s CD to bol opäť štatisticky veľmi významne mladší vek (HR 0,97; 95 % CI 0,95 – 0,98; p < 0,0001), užívanie opiátov (HR, 2,72; 95 % CI 1,90 – 3,89; p < 0,0001) alebo kortikosteroidov (HR, 1,88; 95 % CI 1,35 – 2,63; p = 0,0002).
Takisto reakcie na infúzne podanie vedolizumabu boli relatívne vzácne, v žiadnej zo zahrnutých štúdií neboli častejšie než u 5 % chorých. Malignita bola diagnostikovaná u celkovo 18 osôb z celého súboru, teda u menej než jedného percenta.9
Vedolizumab vykazuje priaznivý bezpečnostný profil s nízkym výskytom závažných infekcií, infúznych reakcií (≤ 5 %) a malignít, a to aj v rámci dlhodobého podávania.1,9

 

Dávkovanie

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída

Odporúčaný intravenózny dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou 30 minút v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov.
Zvýšenie frekvencie dávkovania Entyvia na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom u niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede.
U pacientov, ktorí reagovali na liečbu Entyviom, možno podávanie kortikosteroidov znížiť a/alebo prerušiť, v súlade so štandardnou zdravotnou starostlivosťou.

Extra dávka Entyvia v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, v liečbe pacientov s Crohnovou chorobou sa nemá nepokračovať.

Opakovaná liečba

Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu Entyviom obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Obdobie prerušenia liečby v klinických skúšaniach trvalo až jeden rok. Počas opakovanej liečby vedolizumabom došlo k obnoveniu účinnosti bez zjavného zvýšenia výskytu nežiaducich reakcií alebo reakcií súvisiacich s podaním infúzie.

Odporúčaný subkutánny dávkovací režim Entyvia ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. K dispozícii nie sú žiadne údaje o prechode pacientov zo subkutánne podávaného vedolizumabu na intravenózne podávaný vedolizumab počas udržiavacej liečby. U pacientov, ktorí reagovali na liečbu vedolizumabom, možno podávanie kortikosteroidov znížiť a/alebo prerušiť, v súlade so štandardnou zdravotnou starostlivosťou.

Opakovaná liečba a vynechaná(-é) dávka(-y)

Ak sa liečba subkutánne podávaným vedolizumabom preruší alebo ak pacient vynechá  naplánovanú(-é) dávku(-y) subkutánne podávaného vedolizumabu, pacienta treba poučiť, aby si podal injekciu ďalšej subkutánnej dávky čo najskôr, ako je to možné, a potom každé 2 týždne. Obdobie prerušenia liečby v klinických skúšaniach trvalo až 46 týždňov bez zjavného zvýšenia výskytu nežiaducich reakcií alebo reakcií v mieste podania injekcie počas opakovaného začatia subkutánneho podávania vedolizumabu.

Pouchitída

Odporúčaný dávkovací režim intravenózne podávaného vedolizumabu je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v 0., 2. a 6. týždeň a potom každých 8 týždňov.

Liečba vedolizumabom sa má začať paralelne so štandardnou liečbou antibiotikami (napr. štvortýždňová liečba ciprofloxacínom). Ak sa do 14 týždňov liečby vedolizumabom nepozoruje žiadny dôkaz terapeutického prínosu, má sa zvážiť ukončenie liečby.

Opakovaná liečba

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o opakovanej liečbe pacientov s pouchitídou.1

 

Podmienky úhrady lieku Entyvio® na Slovensku:

Od 1. mája 2018 je liek Entyvio® hradený u dospelých pacientov v rámci indikačného obmedzenia:10*

*Indikačné obmedzenie pre referenčnú skupinu L04AA33 Vedolizumab parent. Platné od 1. 5. 2018: vedolizumab je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou: a) ktorí napriek úplnej a primeranej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami alebo antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNFα) na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná.

Vedolizumab je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou: a) ktorí napriek úplnej a primeranej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná a nie su vhodní na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNFα), alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná. b) alebo, u ktorých odpoveď na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa bola neadekvátna alebo došlo k strate odpovede alebo takúto liečbu netolerujú.1

 


Referencie:

 1. SPC Entyvio s.c. – 24. 4. 2023, Entyvio i.v. – 31.1.2022
 2. Loftus EV Jr et al. J Crohns Colitis 2017;11:400–411.
 3. Loftus EV Jr et al. ECCO 2017. P209.
 4. Vermeire S, et al. J Crohns Colitis. 2017;11:412-424.
 5. Vermeire S, et al. ECCO 2017. DOP021
 6. Feagan et al. N Engl J Med 2013;369:699-710.
 7. Noman et al. J Crohns Colitis, 2017, 1085–1089
 8. Dulai PS, et al. Am J Gastroenterol. 2016;111:1147-55.
 9. Colombel J-F et al., Gut 2017;6 6:839–851.
 10. Rozhodnutie o zmene charakteristik referenčnej skupiny L04AA33 Vedolizumab parent. v zozname kategorizovanych liekov zo dňa 6. 2. 2018. Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/DecisionDetails/5126

Dátum prípravy: 08/2023
C-APROM/SK/ENTY/0243


Dátum prípravy: 08/2023 C-APROM/SK/ENTY/0243

ENTYVIO®

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu (i.v.), Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (s.c.), Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere (s.c.). Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero obsahuje 108 mg vedolizumabu v  0,68 ml roztoku. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Entyvio I.v. + s.c.: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Entyvio i.v.: Liečba dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej chronickej pouchitídy, ktorí podstúpili proktokolektómiu a análnu anastomózu ileálneho púzdra vytvoreného kvôli ulceróznej kolitíde a mali neprimeranú alebo u nich došlo k strate odpove na liečbu antibiotikami. Dávkovanie a  spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v  10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s  Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Pouchitída: Liečba vedolizumabom sa má začať paralelne so štandardnou liečbou antibiotikami (napr. štvortýždňová liečba ciprofloxacínom). Ak sa do 14 týždňov liečby vedolizumabom nepozoruje žiadny dôkaz terapeutického prínosu, má sa  zvážiť ukončenie liečby. Odporúčaný dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K  dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a  ďalej nariediť (pozrite v  SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z  pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infúzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v  liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s  vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v  porovnaní s  pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a  iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. U dospelých pacientov s pouchitídou sa vedolizumab podával súbežne s antibiotikami, farmakokinetika vedolizumabu sa u pacientov s pouchitídou neskúmala. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinky vedolizumabu na dojčené deti a  na tvorbu mlieka nie sú známe. V štúdii týkajúcej sa laktácie zameranej len na koncentráciu prítomného vedolizumabu v materskom mlieku u laktujúcich žien s aktívnou ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou dostávajúcich vedolizumab, bola koncentrácia vedolizumabu v ľudskom materskom mlieku približne 0,4 % až 2,2 % sérovej koncentrácie u matky získanej z historických štúdií vedolizumabu. Odhadovaná denná dávka vedolizumabu užitá dojčaťom bola 0,02 mg/kg/deň, čo je približne 21 % priemernej materskej dennej dávky upravenej podľa telesnej hmotnosti. Pri používaní vedolizumabu u  dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a  možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: veľmi časté: nazofaryngitída, bolesť hlavy a kĺbov, časté: pneumónia, infekcia Clostridium difficile, bronchitída, gastroenteritída, infekcia horných dýchacích ciest, chrípka, sinusitída, faryngitída, herpes zoster, parestézia, hypertenzia, orofaryngeálna bolesť, upchaný nos, kašeľ, análny absces, análna trhlina, nauzea, dyspepsia, zápcha, distenzia brucha, plynatosť, hemoroidy, rektálne krvácanie, vyrážka, svrbenie, ekzém, erytém, nočné potenie, akné, svalové kŕče, bolesti chrbta, svalová slabosť, únava, bolesť končatín, horúčka, reakcia súvisiaca s infúziou (asténia a nepríjemný pocit na hrudníku), reakcia v mieste infúzie (vrátane: bolesť v mieste infúzie a podráždenie v mieste infúzie), menej časté: infekcie dýchacích ciest, vulvovaginálna kandidóza, ústna kandidóza, rozmazané videnie, folikulitída, triaška, pocit chladu.* Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie, ktoré boli hlásené u 5,1 % pacientov. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: Entyvio i.v. + s.c. - 7.3.2024. Dátum vypracovania/aktualizovania reklamy a SPC lieku: 04/2024

*Všimnite si prosím zmenu(y) v súhrne charakteristických vlastností lieku.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u  lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421220602600.