Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s IBD

 

Autor: MUDr. Aleš Novotný, VFN

18. 2. 2022 sa v rámci 17. kongresu ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) uskutočnilo v online priestore satelitné sympózium spoločnosti Takeda na tému „Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s idiopatickým zápalovým ochorením čreva“. Sympóziu predsedal prof. Baert z nemocnice AZ Delta v Roeselare v Belgicku a ďalšími rečníkmi boli dr. Irving z Londýna a prof. Kopylov z Ramat Gan v Izraeli.

Dr. Irving sa vo svojom príspevku zameral na problematiku, ako môžeme dosiahnuť súlad medzi „objektívnou“ účinnosťou terapie a „subjektívnym“ hodnotením pacienta (Výsledky hlásené pacientom, Patients Reported Outcomes – PROs) na dosiahnutie čo najlepších výsledkov liečby idiopatických zápalových ochorení čreva. V rámci klinických skúšaní sa v minulosti pri hodnotení aktivity ochorenia vystačilo najmä s indexmi aktivity ochorenia, ktoré však veľmi nezohľadňovali pacientove aspekty vnímania ochorenia. V súčasnosti vieme, že výlučne s týmito ukazovateľmi si už nevystačíme a vyhľadávajú sa nástroje, ako zachytiť dopad priebehu ochorenia z pohľadu pacienta. Do budúcnosti bude nevyhnutné v rámci klinických skúšaní do hodnotenia aktivity a cieľov liečby pohľad pacienta zaradiť, respektíve ho výrazne posilniť. Zo zrealizovaných výskumov evidentne vyplýva, že hodnotenie aktivity/záťaže ochorenia z pohľadu lekára a pacienta je rôzne a vnímanie aktivity a záťaže sa odlišuje. Preto je hodnotenie kvality života zo strany pacienta z hľadiska klinických skúšaní v súčasnosti kľúčové a musí byť súčasťou plánovania ich dizajnu. (Obr. 1)

K dispozícii je celý rad dotazníkov kvality života (Dotazník IBD, Krátky dotazník kvality života pri zápalovom ochorení čreva – SIBDQ, Euro QoL5 Dimensions, IBD Disk atď.). Spolurozhodovanie je dôležitou súčasťou moderných klinických skúšaní a terapeutických stratégií. IBDQ sa detailne hodnotil v rámci klinických skúšaní GEMINI I a II v roku 2018. Dr. Irving upozornil na výsledky niektorých klinických skúšaní, napríklad STRIDE II, ktoré potvrdilo, že najdôležitejším dlhodobým cieľom pre pacienta s IBD je dosiahnuť klinickú remisiu, endoskopické zhojenie a návrat k pôvodnej kvalite života bez fyzických obmedzení. Podľa iniciatívy SPIRIT je hlavným terapeutickým cieľom pri IBD zabrániť ochoreniu ovplyvňovať život pacienta (kvalita života, fyzické obmedzenia, inkontinencia a pod.), zabrániť strednodobým komplikáciám (hospitalizácia, operácia, dočasná stómia atď.) a zabrániť komplikáciám dlhodobým (napr. črevné a mimočrevné malignity). V závere sa dr. Irving zmienil o iniciatíve H2O, ktorá prebieha v štyroch európskych krajinách od roku 2020 do roku 2025, a ktorá si dala za cieľ zachytiť vlastné skúsenosti pacientov s ochorením a jeho vplyv na ich život.

V druhom príspevku poukazuje prof. Kopylov na možnosti terapie „šitej na mieru“ podľa potrieb konkrétneho pacienta. Opätovne zdôraznil, že otázky, ktoré si v súvislosti s priebehom ochorenia kladie pacient, nie sú identické s otázkami, ktoré si kladie lekár. Otázky, na ktoré hľadá pacient odpoveď, súvisia nielen s fyzickým stavom, ale ide aj o otázky sociálne, finančné, rodinné a kariérne, možnosti zachovania životného štýlu atď. Tieto otázky v súčasnosti pacienti často prezentujú a zdieľajú na sociálnych sieťach. Porozumenie perspektívy pacienta je v terapeutickom pláne pre lekára prvoradé. Z klinických skúšaní, ktoré sa zaoberali pohľadom pacienta na ochorenie vyplýva, že najzásadnejšie otázky pri nových liekoch sú účinnosť (aká je účinnosť lieku, ako rýchlo a ako dlho účinkuje), bezpečnosť (nežiaduce účinky – kozmetické zmeny, riziko vzniku nádorov, riziká pri plánovaní rodiny a pod.) a komfort pri liečbe (spôsob aplikácie lieku atď.). Správne rozhodnutie o ďalšom postupe liečby IBD by preto malo byť spoločným rozhodnutím lekára a pacienta (SDM – Shared Decision-Making).

V záverečnom príspevku sa prof. Baert zaoberal otázkou, či existuje pokrok v riešení preferencií pacienta v zdravotnej starostlivosti. Kvalitná starostlivosť o pacientov s IBD zahrňuje nielen stanovenie správnej diagnózy a prípadných komplikácií, ale aj hodnotenie aktivity, stanovenie správnej liečby, prevenciu komplikácií vyplývajúcich z terapie i vlastného priebehu ochorenia, adekvátne poučenie pacienta a jeho prizvanie do procesu rozhodovania o ďalšom postupe. Toto všetko je pre jedného lekára náročné, a preto by sa starostlivosť o pacienta mala opierať o skúsený IBD tím a viacodborovú spoluprácu. Akým spôsobom je zapojené do skúšania a aké dôležité je hodnotenie pacienta (PROs), uviedol prof. Baert vo výsledkoch klinických skúšaní VARSITY (2019) a VISIBLE 1 a 2 prezentovaných v roku 2020, respektíve 2021, ktoré hodnotili účinnosť vedolizumabu s.c. v terapii UC a CD. (Obr. 2)

V týchto klinických skúšaniach sa práve veľký priestor venoval PROs prostredníctvom celého radu dotazníkov kvality života (celkové skóre a subskóre IBDQ, EQ-5D utilita a skóre VAS a pod.).  V závere zdôraznil, že hodnotenia pacienta (PROs) sa stávajú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých klinických skúšaní. Budú sa preto ďalej rozvíjať, použité parametre musia byť jednoduché, vedecky overiteľné a relevantné pre pacienta, aby boli využiteľné nielen pre klinické skúšania, ale aj priamo  v bežnej klinickej praxi.


Referencie:

 1. FDA Guidances for Industry: Patient Reported Outcome . Use in Medical Product Development to Support Labeling Claims https://www.fda.gov/industry/fda-basics-industry/guidances
 2. Schreiber S et al.: National differences in ulcerative colitis experience and management among patients from five European countries and Canada: an online survey. J Crohns Colitis, 2013;7(6):497-509. doi: 10.1016/j.crohns.2012.07.027. Epub 2012 Aug 23.
 3. Health Outcomes Observatory. PROs: How they influce the care we provide to our patients. Avaibel from: https://health-outcomes-observatory.eu/2021/10/20summary-of-dr-judith-baumhauer-keynote-pros-how-they-influence-the-care-we-provide-to-our-patients/. Accesed January 2022.
 4. Tran F et al. Patient Reported Outcomes in Chronic Inflammatory Diseases: Current State, Limitations and Perspectives. Front Immunol 2021; 12:614-653.
 5. Armuzzi A et al.: The association between disease activity and patient-reported outcomes in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis in the United States and Europe. BMC Gastroenterol 2020; 20: 18.
 6. Gosh S et al.: Development of the IBD Disk: A Visual Self-administered Tool for Assessing Disability in Inflammatory Bowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2017; 23: 333-340
 7. Rubin DT et al.: Ulcerative Colitis Narrative Global Survey Findings: Communication Gaps and Agreements Between Patients and Physicians. Inflamm Bowel Dis. 2021; 27(7):1096-1106. doi: 10.1093/ibd/izaa257
 8. Innovative medicines initiative. H2O. Available from: https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factssheets/h2o. Accessed January 2022.
 9. Banerjee R et al.: Novel Bioenhanced Curcumin With Mesalamine for Induction of Clinical and Endoscopic Remission in Mild-to-Moderate Ulcerative Colitis: A Randomized Double-Blind Placebo-controlled Pilot Study. J Clin Gastroenterol 2021; 55:702-708. doi10 1097/MCG 0000000000001551
 10. Melmed GY et al.: Quality indicators for inflammatory bowel disease: development of process and outcome measures Inflamm Bowel Dis 2013; 19: 662-668
 11. Fiorino G et al: Quality of Care Standards in Inflammatory Bowel Diseases: a European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO] Position Paper. J Crohns Colitis 2020; 14: 1037-1048.
 12. Sandborn WJ et al: Efficacy and Safety of Vedolizumab Subcutaneous Formulation in a Randomized Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2020; 158: 562-572
 13. Kappelman MD et al.: Evaluation of the patient-reported outcomes measurement information system in a large cohort of patients with inflammatory bowel diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12:1315-23.
 14. Sands BE et al.: Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2019; 38: 1215-26
 15. Turner D et al: STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology 2021; 160: 1570-83
 16. Vermeire S, et al. Efficacy and Safety of Subcutaneous Vedolizumab in Patients With Moderately to Severely Active Crohn’s Disease: Results From the VISIBLE 2 Randomised Trial. J Crohns Colitis. 2022 Jan 28;16(1):27-38.

 


Dátum prípravy: apríl 2022

C-ANPROM/SK/ENTY/0020

ENTYVIO®

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu (i.v.), Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (s.c.), Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere (s.c.). Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero obsahuje 108 mg vedolizumabu v  0,68 ml roztoku. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Entyvio I.v. + s.c.: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Entyvio i.v.: Liečba dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej chronickej pouchitídy, ktorí podstúpili proktokolektómiu a análnu anastomózu ileálneho púzdra vytvoreného kvôli ulceróznej kolitíde a mali neprimeranú alebo u nich došlo k strate odpove na liečbu antibiotikami. Dávkovanie a  spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v  10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s  Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Pouchitída: Liečba vedolizumabom sa má začať paralelne so štandardnou liečbou antibiotikami (napr. štvortýždňová liečba ciprofloxacínom). Ak sa do 14 týždňov liečby vedolizumabom nepozoruje žiadny dôkaz terapeutického prínosu, má sa  zvážiť ukončenie liečby. Odporúčaný dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K  dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a  ďalej nariediť (pozrite v  SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z  pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infúzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v  liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s  vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v  porovnaní s  pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a  iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. U dospelých pacientov s pouchitídou sa vedolizumab podával súbežne s antibiotikami, farmakokinetika vedolizumabu sa u pacientov s pouchitídou neskúmala. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinky vedolizumabu na dojčené deti a  na tvorbu mlieka nie sú známe. V štúdii týkajúcej sa laktácie zameranej len na koncentráciu prítomného vedolizumabu v materskom mlieku u laktujúcich žien s aktívnou ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou dostávajúcich vedolizumab, bola koncentrácia vedolizumabu v ľudskom materskom mlieku približne 0,4 % až 2,2 % sérovej koncentrácie u matky získanej z historických štúdií vedolizumabu. Odhadovaná denná dávka vedolizumabu užitá dojčaťom bola 0,02 mg/kg/deň, čo je približne 21 % priemernej materskej dennej dávky upravenej podľa telesnej hmotnosti. Pri používaní vedolizumabu u  dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a  možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: veľmi časté: nazofaryngitída, bolesť hlavy a kĺbov, časté: pneumónia, infekcia Clostridium difficile, bronchitída, gastroenteritída, infekcia horných dýchacích ciest, chrípka, sinusitída, faryngitída, herpes zoster, parestézia, hypertenzia, orofaryngeálna bolesť, upchaný nos, kašeľ, análny absces, análna trhlina, nauzea, dyspepsia, zápcha, distenzia brucha, plynatosť, hemoroidy, rektálne krvácanie, vyrážka, svrbenie, ekzém, erytém, nočné potenie, akné, svalové kŕče, bolesti chrbta, svalová slabosť, únava, bolesť končatín, horúčka, reakcia súvisiaca s infúziou (asténia a nepríjemný pocit na hrudníku), reakcia v mieste infúzie (vrátane: bolesť v mieste infúzie a podráždenie v mieste infúzie), menej časté: infekcie dýchacích ciest, vulvovaginálna kandidóza, ústna kandidóza, rozmazané videnie, folikulitída, triaška, pocit chladu.* Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie, ktoré boli hlásené u 5,1 % pacientov. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: Entyvio i.v. + s.c. - 7.3.2024. Dátum vypracovania/aktualizovania reklamy a SPC lieku: 04/2024

*Všimnite si prosím zmenu(y) v súhrne charakteristických vlastností lieku.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u  lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421220602600.