GAUCHEROVA CHOROBA

Gaucherova choroba je dedičné metabolické ochorenie spôsobené mutáciami v géne GBA, ktoré majú za následok nedostatok lyzozómového enzýmu β-glukocerebrozidázy.4 V dôsledku deficitu enzýmu dochádza pri Gaucherovej chorobe k akumulácii glukocerebrozidu v bunkách makrofágového pôvodu.5 Nedegradovaný substrát je hromadený v bunkách monocyto-makrofágového systému, čím vznikajú tzv. Gaucherove bunky, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých tkanivách a orgánoch.5 Väčšinou ide o metabolicky aktívne orgány.3 Prvotne býva postihnutá kostná dreň, potom retikuloendotel sleziny, Kuppferove bunky v pečeni, osteoklasty, ale aj ktorýkoľvek orgán či tkanivo, ako aj CNS, pľúca či oko.6,7

Gaucherova choroba je najrozšírenejšia sfingolipidóza s autozómovo-recesívnou formou dedičnosti.1 V židovskej populácii je choroba veľmi častá, udáva sa 1 : 450 – 1 500, prenášači 1 : 176, v ostatnej populácii je incidencia uvádzaná podľa jednotlivých typov 1 : 40 000 – 100 000.1

Podľa orgánového postihnutia a klinických príznakov rozdeľujeme Gaucherovu chorobu na 3 základné typy.3

Najčastejší typ 1, non-neuronopatická forma, sa vyskytuje až v 94 %.3 Prvé príznaky sa najčastejšie manifestujú už počas detstva, respektíve puberty.3 V detskom veku býva typickým príznakom neprospievanie, nižší vzrast, neskorší nástup puberty.3 Pacienti sa sťažujú na únavu, ľahkú tvorbu modrín, bolesti kostí, bolesti brucha.3 Splenomegália či kombinovaná hepatosplenomegália patria k jedným z typických príznakov.3 Zvýšená krvácavosť je spôsobená útlakom červenej kostnej drene ukladajúcim sa glukocerebrozidom s následným poklesom krvotvorby.3 Prvé bývajú postihnuté trombocyty, potom erytrocyty a leukocyty.8 Akumulácia nedegradovaného materiálu v kostiach spôsobuje ich remodeláciu a útlak cievneho zásobenia.6 Dôsledkom bývajú intenzívne bolesti kostí, takzvané kostné krízy.6 Tento stav býva sprevádzaný celkovými prejavmi ako zvýšená teplota, leukocytóza, zvýšenie zápalovej aktivity.6 Kostné krízy sa nesprávne interpretujú ako akútna osteomyelitída, avšak hemokultúra býva opakovane negatívna.6 Môžu vznikať patologické fraktúry.6 Mentálny vývoj je bez patológie.

Typ 2 – akútna neuronopatická forma – je najzávažnejšou formou Gaucherovej choroby.9 Príznaky sa objavujú už prenatálne či perinatálne, najneskôr v prvých mesiacoch života.9 K úmrtiu dochádza už väčšinou do dvoch rokov.9

Typ 3 – chronická neuronopatická forma – vyskytuje sa približne u 5 % pacientov s Gaucherovou chorobou.3 Manifestuje sa v skorom detstve, podobnými príznakmi ako pacienti s Gaucherovou chorobou typu 1.3 Postupne sa však rozvíja aj neurologické postihnutie.3

Diagnostika je založená na klinickej anamnéze, náleze trombocytopénie, zvýšenej aktivite kyslej fosfatázy a chitotriozidázy v plazme.2 Sonograficky je možné pozorovať známky hromadenia substrátu v slezine a v pečeni.2 V kostnej dreni sú prítomné typické tzv. „Gaucherove bunky“ s naakumulovaným tukovým substrátom.2 Výskyt Gaucherových buniek v kostnej dreni alebo v pečeni nie je pre diagnózu jednoznačne patognomický.3 Tieto bunky možno nájsť aj pri iných hematologických chorobách, pri malígnych lymfómoch a pri juvenilnej forme GM1 gangliozidózy.3 MRI končatín a chrbtice preukáže stenčenie kortikalis, známky kumulácie v kostnej dreni dlhých kostí a stavcov.2 Na potvrdenie diagnózy je potrebné vyšetrenie

enzýmovej aktivity glukocerebrozidázy v leukocytoch alebo fibroblastoch.3 Dopĺňa sa molekulárno-genetické vyšetrenie na určenie genotypovo-fenotypovej korelácie.3

V súčasnosti je k dispozícii jednoduchá metóda stanovenia aktivity enzýmu a mutácie GBA génu zo suchej kvapky krvi. Pre ďalšie informácie ohľadne diagnostiky kontaktujte, prosím, skrining@takeda.com.

V terapii Gaucherovej choroby sa používa enzýmová substitučná liečba (ERT) v podobe intravenózne podávaného enzýmu vyrobeného rekombinantnou technológiou.1 Redukuje hepatosplenomegáliu, zmierňuje postihnutie kostí, infiltráciu kostnej drene, osteopéniu a kostné bolesti, upravuje trombocytopéniu, anémiu a celkovú slabosť chorých.1 Neurologické príznaky nie je možné ovplyvniť touto liečbou, pretože enzým neprestupuje cez hematoencefalickú bariéru.2 U niektorých dospelých pacientov s miernejším priebehom ochorenia je možné použiť substrát redukčnú terapiu (SRT).10

VPRIV

VPRIV® (velagluceráza alfa) sa vyrába technológiou aktivácie génov v ľudskej bunkovej línii.4 Velagluceráza alfa je glykoproteín tvorený reťazcom 497 aminokyselín s rovnakou sekvenciou aminokyselín ako prirodzene sa vyskytujúci ľudský enzým, glukocerebrozidáza.4

Kód: C-APROM/SK/GAUD/0005

Použitá literatúra:

  1. Hlavatá A, et al. AtheroRev 2018;3(3):184–191.
  2. Malinová V. et al. Pediatr. praxi 2013;14(2):99–103.
  3. Hlavatá A. Pediatr. prax 2020;21(6):266-268.
  4. SPC Vpriv®. Súhrn charakteristických vlastností lieku. sukl.sk; www.ema.europa.eu
  5. Mistry et al. Am J Hematol. 2011 January ; 86(1): 110–115. doi:10.1002/ajh.21888.
  6. Linari S. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism. 2015;12(2):157-164.
  7. Kaplan P, et al. Eur J Pediatr. 2013;172:447-458. DOI 10.1007/s00431-012-1771-z
  8. Kaplan P, et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160:603-608.
  9. Gupta N, et al. Blood Cells Mol Dis. 2011 January 15;46(1):75- 84. doi:10.1016/j.bcmd.2010.08.012
  10. Belmatoug N. et al. European Journal of Internal Medicine 37 (2017) 25–32.

Skrátená informácia o lieku

VPRIV 400 jednotiek, prášok na infúzny roztok.
Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 400 jednotiek velaglucerázy alfa. Po rekonštitúcii jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek velaglucerázy alfa. Pomocné látky: uvedené v SPC. Terapeutické indikácie: VPRIV je indikovaný na dlhodobú enzýmovú substitučnú terapiu (enzyme replacement therapy, ERT) pacientov s diagnózou Gaucherovej choroby 1. typu. Kontraindikácie: Závažná alergická reakcia na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Klinicky významné varovania: U pacientov boli počas klinických štúdií a po uvedení lieku na trh zaznamenané hypersenzitívne reakcie, vrátane prejavov zodpovedajúcich anafylaxii. Väčšina hypersenzitívnych reakcií sa zvyčajne objaví do 12 hodín po infúzii. Najčastejšie hlásené prejavy precitlivenosti zahŕňajú nevoľnosť, vyrážku, dyspnoe, bolesť chrbta, hrudný dyskomfort (vrátane zvierania hrudníka), urtikáriu, artralgiu a bolesť hlavy. Reakcia súvisiaca s infúziou je definovaná ako akákoľvek nežiaduca reakcia lieku, ktorá nastane v priebehu 24 hodín po začiatku infúzie velaglucerázy alfa. Reakcie v súvislosti s infúziou (Infusion-related reactions, IRR) patrili počas klinických štúdií medzi najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie pacientov. IRR sa často javia ako hypersenzitívne reakcie. Najčastejšie hlásené prejavy precitlivenosti zahŕňajú nevoľnosť, vyrážku, dyspnoe, bolesť chrbta, hrudný dyskomfort (vrátane zvierania hrudníka), urtikáriu, artralgiu a bolesť hlavy. Počas klinických štúdií a po uvedení lieku na trh boli u pacientov zaznamenané symptómy zodpovedajúce anafylaxii. Okrem príznakov súvisiacich s precitlivenosťou sa môžu IRR prejaviť ako únava, závraty, pyrexia, zvýšenie krvného tlaku alebo pruritus. U pacientov, ktorí doteraz neboli liečení, sa väčšina reakcií v súvislosti s infúziou vyskytla počas prvých 6 mesiacov liečby. Liečba reakcií v súvislosti s infúziou sa má riadiť podľa závažnosti reakcie a zahŕňa spomalenie toku infúzie, liečbu liekmi ako sú antihistaminiká, antipyretiká a/alebo kortikosteroidy, prípadne ukončenie a následné pokračovanie liečby s predĺžením času trvania infúzie. Pri reakciách, v súvislosti s liečbou zaznamenaných pri používaní velaglucerázy alfa, môžu určitú úlohu zohrávať protilátky. Na ďalšie vyhodnotenie tejto súvislosti je potrebné v prípade závažných reakcií v súvislosti s infúziou a v prípadoch, ak účinky absentujú, testovať prítomnosť protilátok a nahlásiť výsledky spoločnosti. Tento liek obsahuje 12,15 mg sodíka v jednej injekčnej liekovke. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Pri podávaní velaglucerázy alfa je nutné mať kvôli riziku hypersenzitívnych reakcií, vrátane anafylaxie, pripravenú príslušnú lekársku podporu vrátane adekvátne vyškolených pracovníkov pre akútne situácie. Pokiaľ nastanú anafylaktické alebo iné akútne reakcie v nemocničných alebo domácich podmienkach, okamžite prerušte infúziu a začnite príslušnú liečbu. U pacientov, u ktorých sa anafylaxia rozvinie pri domácom podávaní, sa má zvážiť pokračovanie liečby počas hospitalizácie. K liečbe treba pristupovať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov, ktorí vykazujú príznaky precitlivenosti na velaglucerázu alfa alebo inú enzýmovú substitučnú terapiu. Podanie antihistaminík alebo kortikosteroidov pred liečbou môže zabrániť následným reakciám v prípadoch, kde je nutná symptomatická liečba. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Najzávažnejšími nežiaducimi účinkami u pacientov v klinických štúdiách boli reakcie z precitlivenosti. Najčastejšie nežiaduce reakcie boli reakcie v súvislosti s infúziou. Medzi najčastejšie pozorované symptómy reakcií v súvislosti s infúziou patrili: bolesť hlavy, závraty, hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy, nevoľnosť, únava/asténia a pyrexia/zvýšenie telesnej teploty, bolesti brucha, bolesti hornej časti brucha, bolesti kostí, artralgia, bolesť chrbta, tachykardia, dyspnoe, vyrážka, urtikária, pruritus. Jediným nežiaducim účinkom, ktorý viedol k prerušeniu liečby, bola reakcia v súvislosti s infúziou. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba VPRIVOM má prebiehať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečením pacientov s Gaucherovou chorobou. Odporúčaná dávka je 60 jednotiek/kg podávaná raz za dva týždne. Dávka pre každého pacienta sa môže určiť individuálne, na základe dosiahnutia a udržiavania terapeutických cieľov. Počas klinických štúdií sa vyhodnocovali dávky v rozsahu od 15 do 60 jednotiek/kg každý druhý týždeň. Dávky vyššie ako 60 jednotiek/kg neboli študované. Pacienti s Gaucherovou chorobou 1. typu, ktorí sú v súčasnosti liečení substitučnou terapiou enzýmom imigluceráza môžu prejsť na liečbu VPRIVOM použitím tej istej dávky a frekvencie. Spôsob podávania: Používa sa iba vo forme intravenóznej infúzie. Podáva sa formou 60 minútovej intravenóznej infúzie. Musí sa podávať cez 0,22 µm filter. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2oC – 8oC). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii a riedení lieku uvedené v SPC. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 23. 7. 2020. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/10/646/002; EU/1/10/646/005; EU/1/10/646/006; Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Írsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 825  08  Bratislava  26,  Tel:  + 421 2 507 01206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické  podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Dátum vypracovania reklamy: Január 2021.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421-(0)2-208 770 00.

VPRIV 400 jednotiek, prášok na infúzny roztok.
Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 400 jednotiek velaglucerázy alfa. Po rekonštitúcii jeden ml roztoku obsahuje 100 jednotiek velaglucerázy alfa. Pomocné látky: uvedené v SPC. Terapeutické indikácie: VPRIV je indikovaný na dlhodobú enzýmovú substitučnú terapiu (enzyme replacement therapy, ERT) pacientov s diagnózou Gaucherovej choroby 1. typu. Kontraindikácie: Závažná alergická reakcia na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Klinicky významné varovania: U pacientov boli počas klinických štúdií a po uvedení lieku na trh zaznamenané hypersenzitívne reakcie, vrátane prejavov zodpovedajúcich anafylaxii. Väčšina hypersenzitívnych reakcií sa zvyčajne objaví do 12 hodín po infúzii. Najčastejšie hlásené prejavy precitlivenosti zahŕňajú nevoľnosť, vyrážku, dyspnoe, bolesť chrbta, hrudný dyskomfort (vrátane zvierania hrudníka), urtikáriu, artralgiu a bolesť hlavy. Reakcia súvisiaca s infúziou je definovaná ako akákoľvek nežiaduca reakcia lieku, ktorá nastane v priebehu 24 hodín po začiatku infúzie velaglucerázy alfa. Reakcie v súvislosti s infúziou (Infusion-related reactions, IRR) patrili počas klinických štúdií medzi najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie pacientov. IRR sa často javia ako hypersenzitívne reakcie. Najčastejšie hlásené prejavy precitlivenosti zahŕňajú nevoľnosť, vyrážku, dyspnoe, bolesť chrbta, hrudný dyskomfort (vrátane zvierania hrudníka), urtikáriu, artralgiu a bolesť hlavy. Počas klinických štúdií a po uvedení lieku na trh boli u pacientov zaznamenané symptómy zodpovedajúce anafylaxii. Okrem príznakov súvisiacich s precitlivenosťou sa môžu IRR prejaviť ako únava, závraty, pyrexia, zvýšenie krvného tlaku alebo pruritus. U pacientov, ktorí doteraz neboli liečení, sa väčšina reakcií v súvislosti s infúziou vyskytla počas prvých 6 mesiacov liečby. Liečba reakcií v súvislosti s infúziou sa má riadiť podľa závažnosti reakcie a zahŕňa spomalenie toku infúzie, liečbu liekmi ako sú antihistaminiká, antipyretiká a/alebo kortikosteroidy, prípadne ukončenie a následné pokračovanie liečby s predĺžením času trvania infúzie. Pri reakciách, v súvislosti s liečbou zaznamenaných pri používaní velaglucerázy alfa, môžu určitú úlohu zohrávať protilátky. Na ďalšie vyhodnotenie tejto súvislosti je potrebné v prípade závažných reakcií v súvislosti s infúziou a v prípadoch, ak účinky absentujú, testovať prítomnosť protilátok a nahlásiť výsledky spoločnosti. Tento liek obsahuje 12,15 mg sodíka v jednej injekčnej liekovke. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Pri podávaní velaglucerázy alfa je nutné mať kvôli riziku hypersenzitívnych reakcií, vrátane anafylaxie, pripravenú príslušnú lekársku podporu vrátane adekvátne vyškolených pracovníkov pre akútne situácie. Pokiaľ nastanú anafylaktické alebo iné akútne reakcie v nemocničných alebo domácich podmienkach, okamžite prerušte infúziu a začnite príslušnú liečbu. U pacientov, u ktorých sa anafylaxia rozvinie pri domácom podávaní, sa má zvážiť pokračovanie liečby počas hospitalizácie. K liečbe treba pristupovať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov, ktorí vykazujú príznaky precitlivenosti na velaglucerázu alfa alebo inú enzýmovú substitučnú terapiu. Podanie antihistaminík alebo kortikosteroidov pred liečbou môže zabrániť následným reakciám v prípadoch, kde je nutná symptomatická liečba. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Najzávažnejšími nežiaducimi účinkami u pacientov v klinických štúdiách boli reakcie z precitlivenosti. Najčastejšie nežiaduce reakcie boli reakcie v súvislosti s infúziou. Medzi najčastejšie pozorované symptómy reakcií v súvislosti s infúziou patrili: bolesť hlavy, závraty, hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy, nevoľnosť, únava/asténia a pyrexia/zvýšenie telesnej teploty, bolesti brucha, bolesti hornej časti brucha, bolesti kostí, artralgia, bolesť chrbta, tachykardia, dyspnoe, vyrážka, urtikária, pruritus. Jediným nežiaducim účinkom, ktorý viedol k prerušeniu liečby, bola reakcia v súvislosti s infúziou. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba VPRIVOM má prebiehať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečením pacientov s Gaucherovou chorobou. Odporúčaná dávka je 60 jednotiek/kg podávaná raz za dva týždne. Dávka pre každého pacienta sa môže určiť individuálne, na základe dosiahnutia a udržiavania terapeutických cieľov. Počas klinických štúdií sa vyhodnocovali dávky v rozsahu od 15 do 60 jednotiek/kg každý druhý týždeň. Dávky vyššie ako 60 jednotiek/kg neboli študované. Pacienti s Gaucherovou chorobou 1. typu, ktorí sú v súčasnosti liečení substitučnou terapiou enzýmom imigluceráza môžu prejsť na liečbu VPRIVOM použitím tej istej dávky a frekvencie. Spôsob podávania: Používa sa iba vo forme intravenóznej infúzie. Podáva sa formou 60 minútovej intravenóznej infúzie. Musí sa podávať cez 0,22 µm filter. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2oC – 8oC). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii a riedení lieku uvedené v SPC. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 23. 7. 2020. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/10/646/002; EU/1/10/646/005; EU/1/10/646/006; Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Írsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 825  08  Bratislava  26,  Tel:  + 421 2 507 01206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické  podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Dátum vypracovania reklamy: Január 2021.

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421-(0)2-208 770 00.