GAUCHEROVA CHOROBA

Gaucherova choroba je dedičné metabolické ochorenie spôsobené mutáciami v géne GBA, ktoré majú za následok nedostatok lyzozómového enzýmu β-glukocerebrozidázy.4 V dôsledku deficitu enzýmu dochádza pri Gaucherovej chorobe k akumulácii glukocerebrozidu v bunkách makrofágového pôvodu.5 Nedegradovaný substrát je hromadený v bunkách monocyto-makrofágového systému, čím vznikajú tzv. Gaucherove bunky, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých tkanivách a orgánoch.5 Väčšinou ide o metabolicky aktívne orgány.3 Prvotne býva postihnutá kostná dreň, potom retikuloendotel sleziny, Kuppferove bunky v pečeni, osteoklasty, ale aj ktorýkoľvek orgán či tkanivo, ako aj CNS, pľúca či oko.6,7

Gaucherova choroba je najrozšírenejšia sfingolipidóza s autozómovo-recesívnou formou dedičnosti.1 V židovskej populácii je choroba veľmi častá, udáva sa 1 : 450 – 1 500, prenášači 1 : 176, v ostatnej populácii je incidencia uvádzaná podľa jednotlivých typov 1 : 40 000 – 100 000.1

Podľa orgánového postihnutia a klinických príznakov rozdeľujeme Gaucherovu chorobu na 3 základné typy.3

Najčastejší typ 1, non-neuronopatická forma, sa vyskytuje až v 94 %.3 Prvé príznaky sa najčastejšie manifestujú už počas detstva, respektíve puberty.3 V detskom veku býva typickým príznakom neprospievanie, nižší vzrast, neskorší nástup puberty.3 Pacienti sa sťažujú na únavu, ľahkú tvorbu modrín, bolesti kostí, bolesti brucha.3 Splenomegália či kombinovaná hepatosplenomegália patria k jedným z typických príznakov.3 Zvýšená krvácavosť je spôsobená útlakom červenej kostnej drene ukladajúcim sa glukocerebrozidom s následným poklesom krvotvorby.3 Prvé bývajú postihnuté trombocyty, potom erytrocyty a leukocyty.8 Akumulácia nedegradovaného materiálu v kostiach spôsobuje ich remodeláciu a útlak cievneho zásobenia.6 Dôsledkom bývajú intenzívne bolesti kostí, takzvané kostné krízy.6 Tento stav býva sprevádzaný celkovými prejavmi ako zvýšená teplota, leukocytóza, zvýšenie zápalovej aktivity.6 Kostné krízy sa nesprávne interpretujú ako akútna osteomyelitída, avšak hemokultúra býva opakovane negatívna.6 Môžu vznikať patologické fraktúry.6 Mentálny vývin je bez patológie.

Typ 2 – akútna neuronopatická forma – je najzávažnejšou formou Gaucherovej choroby.9 Príznaky sa objavujú už prenatálne či perinatálne, najneskôr v prvých mesiacoch života.9 K úmrtiu dochádza už väčšinou do dvoch rokov.9

Typ 3 – chronická neuronopatická forma – vyskytuje sa približne u 5 % pacientov s Gaucherovou chorobou.3 Manifestuje sa v skorom detstve, podobnými príznakmi ako pacienti s Gaucherovou chorobou typu 1.3 Postupne sa však rozvíja aj neurologické postihnutie.3

Diagnostika je založená na klinickej anamnéze, náleze trombocytopénie, zvýšenej aktivite kyslej fosfatázy a chitotriozidázy v plazme.2 Sonograficky je možné pozorovať známky hromadenia substrátu v slezine a v pečeni.2 V kostnej dreni sú prítomné typické tzv. „Gaucherove bunky“ s naakumulovaným tukovým substrátom.2 Výskyt Gaucherových buniek v kostnej dreni alebo v pečeni nie je pre diagnózu jednoznačne patognomický.3 Tieto bunky možno nájsť aj pri iných hematologických chorobách, pri malígnych lymfómoch a pri juvenilnej forme GM1 gangliozidózy.3 MRI končatín a chrbtice preukáže stenčenie kortikalis, známky kumulácie v kostnej dreni dlhých kostí a stavcov.2 Na potvrdenie diagnózy je potrebné vyšetrenie

enzýmovej aktivity glukocerebrozidázy v leukocytoch alebo fibroblastoch.3 Dopĺňa sa molekulárno-genetické vyšetrenie na určenie genotypovo-fenotypovej korelácie.3

V súčasnosti je k dispozícii jednoduchá metóda stanovenia aktivity enzýmu a mutácie GBA génu zo suchej kvapky krvi. Pre ďalšie informácie ohľadne diagnostiky kontaktujte, prosím, Zriedkava.Diagnoza@takeda.com.

V terapii Gaucherovej choroby sa používa enzýmová substitučná liečba (ERT) v podobe intravenózne podávaného enzýmu vyrobeného rekombinantnou technológiou.1 Redukuje hepatosplenomegáliu, zmierňuje postihnutie kostí, infiltráciu kostnej drene, osteopéniu a kostné bolesti, upravuje trombocytopéniu, anémiu a celkovú slabosť chorých.1 Neurologické príznaky nie je možné ovplyvniť touto liečbou, pretože enzým neprestupuje cez hematoencefalickú bariéru.2 U niektorých dospelých pacientov s miernejším priebehom ochorenia je možné použiť substrát redukčnú terapiu (SRT).4

Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421-(0)2-208 770 00
Dátum vypracovania reklamy: Jún 2021

Kód: C-APROM/SK/GAUD/0010

Použitá literatúra:

  1. Hlavatá A, et al. AtheroRev 2018;3(3):184–191.
  2. Malinová V. et al. Pediatr. praxi 2013;14(2):99–103.
  3. Hlavatá A. Pediatr. prax 2020;21(6):266-268.
  4. Belmatoug N. et al. European Journal of Internal Medicine 37 (2017) 25–32.
  5. Mistry et al. Am J Hematol. 2011 January ; 86(1): 110–115. doi:10.1002/ajh.21888.
  6. Linari S. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism. 2015;12(2):157-164.
  7. Kaplan P, et al. Eur J Pediatr. 2013;172:447-458. DOI 10.1007/s00431-012-1771-z
  8. Kaplan P, et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160:603-608.
  9. Gupta N, et al. Blood Cells Mol Dis. 2011 January 15;46(1):75- 84. doi:10.1016/j.bcmd.2010.08.012