NINLARO

 

Skrátená informácia o lieku 

 

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. 

 

Názov lieku: NINLARO 2,3 mg tvrdé kapsuly; NINLARO 3 mg tvrdé kapsuly; NINLARO 4 mg tvrdé kapsuly 

Zloženie: NINLARO 2,3 mg tvrdé kapsuly. Každá kapsula obsahuje 2,3 mg ixazomibu (vo forme 3,3 mg ixazomíbiumcitrátu) .NINLARO 3 mg tvrdé kapsuly. Každá kapsula obsahuje 3 mg ixazomibu (vo forme 4,3 mg ixazomíbiumcitrátu). NINLARO 4 mg tvrdé kapsuly. Každá kapsula obsahuje 4 mg ixazomibu (vo forme 5,7 mg ixazomíbiumcitrátu) Pomocné látky: pozrite v SPC Indikácie: NINLARO je v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom indikovaný na liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná úvodná dávka ixazomibu je 4 mg podávaná perorálne, jedenkrát týždenne v 1, 8. a 15. deň 28-dňového liečebného cyklu. Odporúčaná úvodná dávka lenalidomidu je 25 mg podávaná denne v 1. až 21. deň 28-dňového liečebného cyklu. Odporúčaná úvodná dávka dexametazónu je 40 mg podávaná v 1., 8., 15. a 22. deň 28-dňového liečebného cyklu. Pred začatím nového liečebného cyklu: absolútny počet neutrofilov má byť ≥ 1 000/mm3, počet trombocytov má byť ≥ 75 000/mm3, nehematologické toxicity majú byť podľa uváženia lekára späť na počiatočnom stave alebo ≤ 1. stupňa. V liečbe sa má pokračovať až do progresie ochorenia alebo výskytu neakceptovateľnej toxicity. V prípade oneskorenia alebo vynechania dávky ixazomibu sa má dávka užiť iba ak je ďalšia dávka plánovaná za ≥ 72 hodín. Vynechaná dávka sa nemá užiť v priebehu 72 hodín od ďalšej plánovanej dávky. Nemá sa užiť dvojnásobná dávka, aby sa nahradila vynechaná dávka. Ak pacient po užití dávky vracia, nemá užiť ďalšiu dávku, ale má pokračovať v dávkovaní v čase ďalšej plánovanej dávky. Úpravy dávky: Odporúčaná je znížená dávka 3 mg v prítomnosti stredného alebo ťažkého poškodenia pečene, ťažkého poškodenia obličiek alebo ochorenia obličiek v poslednom štádiu (End-Stage Renal Disease, ESRD) vyžadujúceho dialýzu. Striedanie úprav dávky sa odporúča pre ixazomib a lenalidomid pri prekrývajúcich sa toxicitách trombocytopénie, neutropénie a vyrážky. Pre tieto toxicity je prvým krokom úpravy dávky prerušenie/zníženie dávky lenalidomidu. Ohľadne krokov na zníženie dávky pre tieto toxicity si prečítajte SPC lenalidomidu. Súbežne podávané lieky :U pacientov liečených ixazomibom sa má zvážiť antivírusová prevencia na zníženie rizika reaktivácie herpesu zoster. Prevencia trombózy sa odporúča u pacientov liečených ixazomibomv kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom a má sa zakladať na vyhodnotení existujúcich rizík a klinického stavu pacienta. Starší pacienti: Pre pacientov starších ako 65 rokov nie je potrebná žiadna úprava dávky ixazomibu. Poškodenie pečene :Nie je potrebná žiadna úprava dávky ixazomibu u pacientov s miernym poškodením pečene. Poškodenie obličiek :U pacientov s ľahkým alebo stredným poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min) nie je potrebná žiadna úprava dávky ixazomibu. Znížená dávka 3 mg sa odporúča u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo s ochorením obličiek v poslednom štádiu (ESRD) vyžadujúcom dialýzu. Ixazomib sa neodstraňuje dialýzou a preto sa môže podávať bez ohľadu na načasovanie dialýzy Kontraindikácie: Precitlivenosť na aktívnu látku alebo ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Keďže sa ixazomib podáva v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom, prečítajte si ohľadne ďalších osobitných upozornení a opatrení pri používaní súhrn charakteristických vlastností týchto liekov. Pri liečbe liekom ixazomib sa hlásila trombocytopénia s minimálnymi hodnotami trombocytov vyskytujúcimi sa typicky medzi 14. - 21. dňom každého 28-dňového cyklu a navrátením hodnôt na počiatočnú hodnotu na začiatku ďalšieho cyklu. Pri liečbe liekom ixazomib sa hlásili hnačka, zápcha, nevoľnosť a vracanie, ktoré niekedy vyžadovali použitie antiemetík a liekov proti hnačke, ako aj podpornú liečbu . Pri ťažkých (3. - 4. stupeň) príznakoch sa má upraviť dávka. V prípade ťažkých gastrointestinálnych príhod sa odporúča sledovanie koncentrácií draslíka v sére. S ixazomibom sa hlásil výskyt periférnej neuropatie (pozri časť 4.8). U pacientov, u ktorých sa vyskytne nový prípad periférnej neuropatie, alebo u ktorých dôjde k jej zhoršeniu, môže byť potrebná úprava dávky. S ixazomibom sa hlásil výskyt periférneho edému (pozri časť 4.8). U pacienta sa majú vyhodnotiť základné príčiny a podľa potreby sa mu má poskytnúť podporná liečba. Dávka dexametazónu sa má upraviť podľa predpisovej informácie ixazomibu pre príznaky 3. alebo 4. stupňa ( s ixazomibom sa hlásil výskyt vyrážky (pozri časť 4.8). Vyrážka sa má liečiť podpornou starostlivosťou, alebo v prípade výskytu 2. alebo vyššieho stupňa, úpravou dávky.

S ixazomibom bol hlásený aj výskyt závažných kožných reakcií vrátane toxickej epidermálnej nekrolýzy a Stevensovho – Johnsonovho syndrómu ( pozri časť 4.8. ). Ak sa vyskytne Stevensov – Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza, liečba sa má ukončiť a už sa nesmie nikdy začať. U pacientov, ktorí dostávali ixazomib, boli hlásené prípady trombotickej mikroangiopatie (TMA) vrátane trombotickej trombocytopenickej purpury (TTP). Niektoré z týchto udalostí boli smrteľné. Prejavy a príznaky TMA je potrebné sledovať. V prípade podozrenia na túto diagnózu prestaňte ixazomib podávať a vyšetrite pacientov na možnú TMA. Ak sa diagnóza TMA vylúči, môžete ixazomib znova začať podávať. U pacientov dostávajúcich ixazomib sa vyskytol syndróm posteriórnej reverzibilnej encefalopatie, u pacientov, u ktorých sa vyvinula, sa má ukončiť liečba ixazomibom . Silné induktory môžu znižovať účinnosť ixazomibu, preto sa treba vyhnúť súbežnému používaniu silných induktorov CYP3A ako sú karbamazepín, fenytoín, rifampicín a ľubovník bodkovaný .Liekové a iné interakcie: Inhibítory CYP :Súbežné podávanie ixazomibu s klaritromycínom, silným inhibítorom CYP3A, neviedlo ku klinicky významnej zmene systémovej expozície ixazomibu. Súbežné podávanie ixazomibu s rifampicínom znížilo hodnotu Cmax ixazomibu o 54 % a hodnotu AUC ixazomibu o 74 %. Preto sa súbežné podávanie silných induktorov CYP3A s ixazomibom neodporúča. Ixazomib nie je reverzibilným ani časovo závislým inhibítorom CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4/5. Ixazomib neindukoval aktivitu CYP1A2, CYP2B6 ani CYP3A4/5 ani zodpovedajúce hladiny imunoreaktívnych proteínov. Neočakávajú sa liekové interakcie ixazomibu prostredníctvom inhibície alebo indukcie CYP. Interakcie zakladajúce sa na transportéroch: Ixazomib je substrátom P-gp s nízkou afinitou. Ixazomib nie je substrátom BCRP, MRP2 ani pečeňových OATP. Ixazomib nie je inhibítorom P-gp, BCRP, MRP2, OATP1B1, OATP1B3, OCT2, OAT1, OAT3, MATE1 ani MATE2-K. Neočakávajú sa liekové interakcie ixazomibu sprostredkované transportérmi. Perorálna antikoncepcia: Pri súbežnom podávaní ixazomibu s dexametazónom, ktorý je známym slabým až stredným induktorom CYP3A4, ako aj iných enzýmov a transportérov, treba zvážiť riziko zníženej účinnosti perorálnej antikoncepcie. Ženy používajúce hormonálnu antikoncepciu majú dodatočne používať bariérovú antikoncepčnú metódu. Fertilita, gravidita,dojčenie: Keďže ixazomib sa podáva v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom, ohľadne ďalších informácií o fertilite, gravidite a dojčení si prečítajte súhrn charakteristických vlastností týchto liekov. Muži aj ženy, ktorí sú schopní splodiť dieťa, musia používať účinné antikoncepčné metódy počas liečby a 90 dní po liečbe. Ixazomib sa neodporúča užívať u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu.Fertilita: Štúdie fertility neboli s ixazomibom uskutočnené Gravidita: ixazomib sa neodporúča používať počas gravidity, pretože môže pri podávaní gravidným ženám spôsobiť poškodenie plodu. Preto sa majú ženy počas liečby ixazomibom vyhnúť otehotneniu. Nie sú k dispozícii údaje o použití ixazomibu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Dojčenie :Nie je známe, či sa ixazomib alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. K dispozícii nie sú žiadne údaje získané u zvierat. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené a preto má byť laktácia ukončená. Ixazomib sa podáva v kombinácii s lenalidomidom. Lenalidomid je štrukturálne príbuzný s talidomidom. Talidomid je známa teratogénne aktívna látka u ľudí, ktorá spôsobuje život ohrozujúce vrodené vady. Pri užívaní lenalidomidu počas tehotenstva sa u ľudí očakáva teratogénny účinok. Ak neexistuje spoľahlivý dôkaz o neplodnosti pacienta, podmienky programu na zabránenie otehotnenia pre lenalidomid sa musia dodržiavať u všetkých pacientov. Prečítajte si aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku. Nežiaduce účinky : Keďže sa ixazomib podáva v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom, prečítajte si ohľadne ďalších nežiaducich účinkov súhrn charakteristických vlastností týchto liekov. Veľmi časté: infekcie horných dýchacích ciest, trombocytopénia, neutropénia, periférna neuropatia, hnačka, nauzea, vracenie, zápcha, vyrážka, bolesť chrbta, periférny edém. Časté: Herpes zoster. Ukončenie liečby: U každého nežiadúceho účinku došlo k ukončeniu liečby jedným nebo niekoľkými z troch liekov u ≤ 1 % pacientov v režime s ixazomibom. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Špeciálne upozornenia na uchovávanie : Neuchovávajte pri teplote nad 30°C. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte v pôvodnom balení kvôli ochrane pred vlhkom. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko

Dátum poslednej aktualizácie SPC: 19.3.2024

Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: máj 2024

 

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia s. r. o., Pradiareň 1900, Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava Slovenská republika, Tel: +421(0)2 208 770 00.