Dr.Robert Klamroth: Personalizácia dnes – pripravte pacientov na budúcnosť

Dr.Robert Klamroth – docent a vedúci lekár kliniky angiológie a hemostázy nemocnice Vivantes v Berlíne

Odborné zhrnutie obsahu webinára s profesorom Robertom Klamrothom sponzorovaného spoločnosťou Takeda, 19. 11. 2019, Bern, Švajčiarsko

Personalizácia dnes – pripravte pacientov na budúcnosť

Autor: MUDr. Anna Kyselová, PhD.

Hemofília je vrodené ochorenie krvného zrážania s potenciálom potreby celoživotnej liečby, preto si vyžaduje komplexnú starostlivosť. Primárnym cieľom je liečba krvácaní, prevencia život -ohrozujúceho a spontánneho krvácania do kĺbov, znižovanie miery poškodenia pohybového aparátu. Podstatnou ostáva eliminácia vzniku nežiadúcich účinkov a to inhibítora faktora VIII/IX (FVIII)/(FIX), ktorý spôsobuje neúčinnosť štandardnej liečby, a zabránenie prenosu infekčných ochorení používaním bezpečných prípravkov. Moderná liečba hemofílie si dáva za cieľ zabezpečiť pocit plnohodnotného života pre pacientov s ťažkou poruchou zrážania. V jednotlivých vekových kategóriách naráža na špecifické problémy. U detí je to najmä sťažený žilový prístup, ktorý spôsobuje problémy pri podávaní liečby, častejší vznik inhibítora proti FVIII/IX, vytvorenie dobrej komunikácie s rodičmi. Pre pacientov v adolescentnom veku je problémom najmä nedostatočná spolupráca, stotožnenie sa s liečbou tzv. adherencia (priľnutie) k liečbe, nedostatočná evidencia liečby a krvácavých epizód. Pre pacientov v dospelom a staršom veku je špecifikom hemofilická artropatia (poškodenie kĺbov) s rôznou mierou vplyvu na intenzitu liečby, dopady pridružených ochorení staršieho veku.

Štandardom liečby hemofílie je profylaxia, t. j. pravidelné intravenózne podávanie koncentrátu FVIII/FIX. Benefit takejto liečby ťažkej hemofílie A a B, najmä pokiaľ začne včas v detstve, je pri porovnaní s epizodickou liečbou v jednoznačnom znížení počtu spontánnych krvácaní a kĺbového poškodenia spojeného so skorou invalidizáciou pacientov (Manco Johnson MJ. et al., 2007,Collins P., 2012).

Základnou premisou profylaktickej liečby vytvorenou Ingou Marie Nilssonovou v 1968 je zmeniť pravidelným podávaním faktora VIII/IX ťažký stupeň hemofílie na mierny (FVIII/IX nad 1 %), pri ktorom nedochádza k vzniku spontánneho krvácania. Tento postup, spolu s predpokladom štandardného farmakokinetického správania koncentrátov FVIII/IX a schémou podávania FVIII/IX 3x týždenne (resp.2x týždenne pri FIX), je v aktuálnych podmienkach rigidný.

V súčasnosti sa do popredia dostáva optimalizácia a individualizácia liečby, ktorej cieľom je dosiahnutie neprítomnosti spontánnych krvácaní do pohybového aparátu zaznamenaného počas roka (anual bleeding rate/ABR – 0). Z pohľadu hodnotenia kĺbového poškodenia je aktuálne metódou číslo 1 pravidelné skríningové USG vyšetrenie najčastejšie postihnutých kĺbov.

Zmena prístupu k prevencii vychádza z výsledkov viacerých pozorovaní. V jednej zo štúdii až 67 % pacientov udávalo minimálne 1 epizódu krvácania v priebehu 12 mesiacov štandardnej profylaxie, v porovnaní s 55 % pacientov pri 8 mesiacov trvajúcej individualizovanej profylaxii (Valentino LA. et al., 2007).

Nastavenie režimu profylaktickej liečby zohľadňuje interindividuálnu variabilitu odpovede na prípravok FVIII/IX a tzv. krvácavý fenotyp pacienta. Do popredia sa dostane buď klinický prístup – hlavnú úlohu zohráva životný štýl a riziko krvácania u pacienta, alebo „farmakokinetický“ prístup presne určujúci počet dávok týždenne, udržujúci hladinu faktora VIII/IX nad 1 %. Kľúčovým je v tomto prípade farmakokinetické vyšetrenie. Zjednodušene ide o vyhodnotenie krivky postupne klesajúcej hladiny FVIII/FIX v 5 – 11 vzorkách odobratých od pacienta v stanovených časových odstupoch. Parametre charakterizujúce vyšetrenie sú: maximálny titer po podaní FVIII/FIX (peak level), odpoveď (response), dĺžka zotrvania v organizme – biologický polčas (T ½), veľkosť plochy pod krivkou (AUC), minimálna hladina pred ďalšou dávkou (through level).

Na ľahšie sprístupnenie personalizovanej profylaxie existujú automatizované aplikácie, napr. myPKFiT alebo WAPPS-Hemo. V týchto softvéroch je výpočet založený na Bayesovom populačnom modeli a okrem bazálnej hladiny FVIII postačujú 2 odbery krvi v 2 časových intervaloch po podaní FVIII. Aplikácia s výsledkom farmakokinetického vyšetrenia je dostupná aj pre pacienta, ktorý si v nej môže zaznamenať čas a dávku aplikovanej liečby a aj jednotlivé krvácania. Pomocou aplikácie môže zistiť v ktoromkoľvek čase odhadovanú hladinu FVIII a podľa nej plánovať svoje aktivity.

Zohľadnenie farmakokinetických parametrov je kľúčové pri ovplyvnení rizika krvácania a nastavení správnej profylaxie. V súvislosti s minimálnou hladinou FVIII/IX počas profylaxie je trend jej zvýšenia, najmä v dospelom veku, kedy aj napriek pretrvávajúcom through level FVIII nad 1 %, boli pacienti v 45 % riziku vzniku prielomového krvácania (Colins P. et al., 2009). Iná štúdia uvádza minimálnu hladinu FVIII na dosiahnutie ABR 0 až 12 % FVIII (Uijl D. et al., 2011). Biologický polčas zohráva úlohu pri stanovení frekvencii dávok, napríklad podávanie 2x týždenne verzus každých 48 hodín. Maximálna dosiahnutá hladina FVIII/FIX ovplyvňuje možnosti intenzívnej fyzickej aktivity. Profylaktický režim pacienta je zostavený aj s ohľadom na vek, hmotnosť, kauzálnu mutáciu hemofílie, životné potreby a fyzickú aktivitu pacienta. Nemalú úlohu zohráva aj dostupnosť liečby v danej krajine, adherencia k liečbe, žilový prístup, aktuálny stav kĺbového aparátu, potenciál jeho zlepšenia. Prienik medzi dobrou adherenciou k liečbe a zvýšením účinnosti liečby, prinášajú prípravky s predĺženým biologickým účinkom (EHL).

Ako konkrétne príklady personalizovanej profylaxie autor ponúka 5 prípadových štúdii.

V prvej ide o dospelého pacienta (45 r.) s ťažkou hemofíliou A (HA), s prítomnosťou artropatie členkov. Preventívnu liečbu FVIII 2 000 IU si podáva 2x týždenne, napriek tomu však udáva 3 krvácania do cieľového kĺbu v priebehu 12 mesiacov. Na základe vyhodnotenia myPKFiT bolo pacientovi doporučené zvýšiť množstvo FVIII v jednotlivých dávkach o 100 %, alebo zvýšiť počet dávok na 3, resp. 4 podľa predpokladu aktivity. Pacient aktívne využíva aplikáciu myPKFiT.

Druhý pacient je 15 ročný chlapec s HA ťažkého stupňa, na profylaktickej liečbe rFVIII 1 000 IU 3x týždenne (pondelok, streda, piatok). Pri pravidelnej kontrole udáva 3 krvácania do kĺbu v priebehu 3 mesiacov opakovane v pondelok večer. Elektronická aplikácia záznamov liečby identifikovala chybné podávanie liečby vo večerných hodinách, ktoré spôsobovalo predĺženie času minimálnej hladiny FVIII počas dňa. Pacient bol dôsledne poučený o správnom čase podávania liečby. Na základe farmakokinetického vyšetrenia mu bola zvýšená dávka na 1 500 IU rFVIII 3x týždenne.

Ďalším príkladom je prípad 16 ročného chlapca s ťažkým stupňom HA na profylaxii liekom Advate 1 500 IU každých 48 hodín, minimálna hladina (through level) je nad 1 %. Pacient vedie aktívny životný štýl, pri kontrole neudáva spontánne krvácania. Do úvahy v tomto prípade pripadá zvýšenie množstva FVIII v jednotlivej dávke tzn. 2 000 IU Advate každých 48 hodín (vyšší peak, through level), alebo zmena na Adynovi (pegylovaný rFVIII EHL) 2 000 IU každých 72 hodín, ktorá prináša udržanie adherencie k preventívnej liečbe.

Štvrtým je 36 ročný pacient s HA ťažkého stupňa, liečený štandardnou profylaxiou 3x týždenne, 2 000 IU rFVIII – Advate. Podľa denníka liečby si však pacient podáva rFVIII 2x týždenne s udržaním minimálnej hladiny po 72 hodinách (1 – 0,5 %). Pacient má sedavý spôsob života, za posledných 6 mesiacov mal 1 kĺbové krvácanie. Ideálnym pre tohto pacienta je podľa farmakokinetického vyšetrenia zmena prípravku na Adynovi a ponechanie dávky 2 000 IU 2x týždenne s dosiahnutím minimálnej hladiny (through level) 3 %. Zmena priniesla dobrú adherenciu k liečbe a dobrú kontrolu krvácania (ABR – 0).

Posledným príkladom je 63 ročný pacient s HA ťažkého stupňa, na prevencii pdFVIII 1 000 IU každých 48 hodín, s dobrou adhereneciou k liečbe. Pacient má hemofilickú artropatiu, je po totálnej náhrade pravého kolena a artrodéze ľavého kolena. Liečba udržuje hladinu FVIII nad 1 %. Pri sedavom spôsobe života však často udáva pobolievanie kĺbov, avšak bez prítomnosti závažnejších krvácaní. U pacienta je problémom zlý žilový prístup. Na základe farmakokinetiky a potreby znížiť počet dávok, bola pacientovi navrhnutá liečba EHL Adynovi 2 000 IU 2x týždenne. Po 72 hodinách pretrváva u pacienta hladina FVIII 4 %, biologický polčas prípravku je 21 hodín. Po takejto zmene liečby pacient v priebehu 12 mesiacov nemal krvácanie a rovnako udáva zníženie bolestivosti v kĺboch.

Personalizovaný prístup k profylaxii je celoživotný proces, ktorého cieľom je zlepšiť kontrolu krvácaní a preto zriedkavo nie je vylúčené ani denné podávanie liečby. Vyžaduje však udržanie adherencie k liečbe napr. znížením frekvencie dávok, so súčasnou zmenou prípravku, alebo zvýšením dávky. Pravidelnú objektivizáciu farmakokinetických parametrov umožňujú aplikácie ako myPKFiT pre prípravky Advate a Adynovi, resp. Wapps Hemo pre iné typy prípravkov. Vyšetrenie je vhodné realizovať buď aspoň každé 3 – 4 roky, vždy pri zmene liečebného prípravku, alebo zmene klinického stavu pacienta.

Pre pacienta má aplikácia aj edukatívny charakter. Zlepšuje predstavu o nutnosti preventívnej liečby, umožňuje pacientom prispôsobiť si liečbu plánovanej aktivite, zvyšuje pocit bezpečia. Naopak, nie je vyhľadávaná pacientmi, ktorí nechcú byť denne konfrontovaní so svojím ochorením.

Nemenej podstatná je aj spätná väzba od pacienta, pravidelné zaznamenávanie dávok a počet krvácaní, ktorá lekárovi umožňuje hodnotiť účinnosť liečby, čo potvrdili aj uvedené klinické skúsenosti autora.

Autor prednášky je docent Robert Klamrot, ktorý pracuje ako vedúci lekár, angiológ a hemostazeológ na Klinike Vivantes, Berlín -Friedrichshain . Nemocnica bola založená v roku 1905 Rudolfom Virchowom.

V roku 1960 tu bolo vybudované Centrum pre poruchy zrážania. Od roku 2018 patrí medzi Európske centrá starostlivosti pre liečbu hemofílie (EHCCC). V centre je dispenzarizovaných 750 pacientov s krvácavými ochoreniami, 245 pacientov s hemofíliou A a 46 pacientov s hemofíliou B. Je referenčným centrom koagulačných ochorení pre sieť nemocníc vo východnom Nemecku.

VV-MEDMAT-43154
Dátum prípravy: 8. 4. 2021

Skrátená informácia o lieku

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

Skrátená informácia o lieku

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.