Aktuálne znenie odporúčaní WFH – zhrnutie

Autor: MUDr. Viktória Halušková

3. vydanie odporúčaní Svetovej hemofilickej federácie (WFH) pre manažment hemofílie bolo aktualizované v roku 2020. Zahŕňa rady a praktické odporúčania, ktoré sa týkajú komplexnej starostlivosti o pacienta s hemofíliou up to date. Odporúčania ponúkajú na základe praktických dôkazov usmernenia pre diagnostiku a všeobecný manažment hemofílie, vrátane liečby muskulo- skeletálnych komplikácii, liečby inhibítorov a infekcií prenášaných transfúziou. Akceptované boli Ázijsko-Pacifickou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu, Európskym konzorciom pre hemofíliu a Národnou hemofilickou nadáciou v USA.

Rozdelené sú do 11 kapitol:
Kapitola 1. Princípy starostlivosti. Každé krvácanie sa počíta.
Kapitola 2. Komplexná starostlivosť o hemofilikov. Zásadná úloha FVIII v liečbe hemofílie A a B.
Kapitola 3. Laboratórna diagnostika a monitoring. Personalizácia liečby riadená farmakokinetikou.
Kapitola 4. Genetické hodnotenie / posúdenie.
Kapitola 5. Hemostatická liečba.
Kapitola 6. Profylaxia u hemofílie.
Kapitola 7. Liečba špecifických krvácaní.
Kapitola 8. Inhibítory faktorov zrážania a liečba inhibítorov.
Kapitola 9. Manažment špecifických problémov spojených s hemofíliou.
Kapitola 10. Muskuloskeletálne komplikácie.
Kapitola 11. Hodnotenie výsledkov.

Kapitola 1.
Princípy starostlivosti

 • zdravotnícke zariadenia, ktoré sa starajú o pacientov s hemofíliou a inými poruchami hemostázy by mali byť formálne označované ako HTC (Haemophilia Treatment Centre), HCCC (Haemophilia Comprehensive Care Centre) podľa lokálnych autorít
 • štandardom starostlivosti o pacientov s ťažkou hemofíliou je pravidelné profylaktické podávanie koagulačných faktorov alebo iných hemostatických produktov, ktoré sa má začať pred tretím rokom života ako prevencia muskuloskeletálneho poškodenia, ktoré vzniká pri opakovaných krvácaniach do kĺbov a svalov
 • epizodické podávanie faktorov sa už nepovažuje za možnosť dlhodobého manažmentu hemofílie
 • súčasťou komplexného manažmentu pacientov s hemofíliou má byť systematické monitorovanie a liečba inhibítorov
 • bypassing produkty majú byť dostupné pre pacientov, ktorí neodpovedajú na vyššie dávky faktorov alebo na indukciu imunotolerancie

Kapitola 2.
Komplexná starostlivosť o hemofilikov

 • dôležitá je domáca liečba s okamžitým prístupom ku produktom s obsahom koagulačných faktorov s cieľom optimalizácie včasnej liečby
 • pacientovi má byť zabezpečený prístup k odbornej starostlivosti: adekvátna urgentná starostlivosť, vyšetrenie koagulácie, dostupné adekvátne koncentráty koagulačných faktorov, bezpečné krvné komponenty, imobilizácia končatiny, dostupnosť špecialistov
 • odporúča sa fyzická aktivita a fitness so zameraním na udržanie muskuloskeletálneho zdravia, uprednostňujú sa nekontaktné športy
 • vysoko kontaktné športy, alebo aktivity s vysokou rýchlosťou sa neodporúčajú, pokiaľ jedinec nie je na adekvátnom profylaktickom režime, ktorý pokrýva aj takéto rizikové aktivity
 • jedinci majú konzultovať lekára z hemofilického centra pred navýšením fyzickej aktivity
 • pacient má byť poučený o domácom manažmente, ako rozpoznať krvácanie, ako doma zvládnuť podanie faktora s kontrolou venózneho prístupu
 • u detí s hemofíliou centrálny venózny prístup môže pomôcť k zrýchleniu procesu liečby krvácania a profylaxie
 • na zvládnutie bolesti pri zavedení venózneho prístupu WFH odporúča aplikáciu lokálnych anestetík
 • liečba bolestí spôsobená krvácaním do svalov a kĺbov alebo pooperačnej bolesti má byť rovnaká, ako u pacientov bez hemofílie, podávanie NSAID (nesteroidné antiflogistiká) sa neodporúča
 • v prípade extrakcie zubov, odporúča sa lokálne riešenie hemostázy (sutúra rany, topické antifibrinolytiká, oxidovaná celulóza, fibrínový tmel s aplikáciou podľa potreby) a antifibrinolytikáꓼ prítomnosť krvou prenosných infekcií nemá vplyv na bezpečnosť stomatologickej liečby
 • deti a adolescenti majú byť podporovaní v celoživotnej edukácii, najmä v schopnosti samo-podávania liečby, získavania poznatkov o hemofílii pre správny manažment svojho ochorenia ešte pred dosiahnutím dospelosti

Kapitola 3.
Laboratórna diagnostika a monitoring

 • správna diagnóza má byť podporená podrobným a spoľahlivým laboratórnym vyšetrením
 • odoberajú sa krvné vzorky na vyšetrenie PT, APTT a na stanovenie aktivity FVIII/FIX
 • krvné vzorky by sa mali odoberať do koagulačnej skúmavky s obsahom 3,2% citrátu sodného a je nutné ich uchovávať pri teplote 18 – 25 oC
 • odber treba opakovať, ak skúmavky neboli naplnené na 80% objemu alebo ak sa vyskytne hemolýza alebo naopak, vzorka je zrazená
 • APTT v referenčnom rozmedzí nevylučuje diagnózu hemofílie A alebo B
 • na monitorovanie liečby koncentrátmi plazmatických faktorov FVIII, WFH odporúča jednostupňový alebo chromogénny test kalibrovaný s plazmatickým štandardom zhodným so štandardom podľa WHO
 • na stanovenie inhibítora FVIII vo vzorke obsahujúcej viac ako 5 IU/dl FVIII aktivity, vzorka má byť pred testovaním zohriata na 56 oC, po dobu 30 minút a centrifugovaná pri teplote okolia minimálne pri otáčkach 1 700 g aspoň 5 minút
 • na kvantifikáciu nízkych titrov inhibítorov FVIII pod 2 BU/ml, WFH odporúča použitie chromogénneho Nijmegen- Bethesda FVIII testu, aby bolo možné zmerať reziduálnu aktivitu FVIII
 • koagulačné vyšetrenia treba robiť v certifikovanom laboratóriu, aby bola zabezpečená kvalita merania

Kapitola 4.
Genetické hodnotenie

 • genetické testovanie je dôležité pre definovanie biológie ochorenia, stanovenie diagnózy pri sporných prípadoch, pre predikciu rizika rozvoja inhibítora, na identifikáciu žien – prenášačiek a na prenatálnu diagnostiku
 • pre hemofilikov WFH odporúča genetické testovanie na identifikáciu špecifických genetických variant asociovaných s ochorením
 • nosiči hemofílie vykazujú širokú škálu hladín faktorov, priemerne 30% pacientov má hladiny pod 40 IU/dl
 • ženy a dievčatá s nízkymi alebo hraničnými hladinami faktora môžu mať rôzny stupeň krvácania, ktorý väčšinou koreluje s ľahkou hemofíliou, ale môže sa u nich vyskytnúť aj hemartróza a ťažší stupeň krvácania
 • pre ženy prenášačky a pre rizikové prenášačky v príbuzenskom vzťahu s hemofilikom, alebo potenciálnym hemofilikom, WFH odporúča genetické testovanie a identifikáciu genetických variant v génoch F8 a F9
 • WFH odporúča priame testovanie mužov-probandov podľa východiskovej hladiny koagulačného faktora na určenie stupňa ochorenia
 • WFH odporúča klasifikáciu hemofílie podľa ACMG odporúčaní (American College of Medical Genetics)
 • u pacientov s jasnou diagnózou, ale bez detekcie variantu v géne F8 alebo F9 štandardným genetickým testovaním, WFH odporúča ďalšie genetické testovanie, napr. deep intronic variants
 • genetické laboratória musia prechádzať pravidelne procesom akreditácie
 • typ variantov v génoch F8 a F9 spôsobujúcich ochorenie sa pokladá za najväčší rizikový faktor pre rozvoj inhibítora

Kapitola 5.
Hemostatická liečba

 • koncentráty koagulačných faktorov sú liekom voľby pri liečbe hemofílie, sú bezpečné a efektívne
 • WFH odporúča individuálny monitoring farmakokinetiky u pacientov, ktorí dostávajú koncentráty koagulačného FVIII
 • WFH považuje plazmatické a rekombinantné faktory za rovnocenné
 • ak je korekcia hladiny faktorov potrebná pre dlhšie časové obdobie, WFH odporúča kontinuálne podávanie koncentrátov koagulačných faktorov
 • pri použití EHL produktov (produkty s predĺženým biologickým polčasom) nie je žiadna preferencia u predliečených pacientov na použitie prípravku s určitým mechanizmom účinku (PEGylácia, FC fúzia, fúzia s albumínom)
 • v súčasnosti nie je známy publikovaný dôkaz, že PEG protilátky majú klinické následky na bezpečnosť pacientov s hemofíliou
 • pacienti, ktorí prechádzajú z liečby SHL produktom (produkt so štandardným biologickým polčasom) na EHL produkt, zvyčajne vyžadujú zníženie frekvencie podávania liečby
 • EHL môžu byť použité aj na udržiavanie vyšších trough (minimálnych) hladín na optimalizáciu profylaxie
 • WFH u pacientov s hemofíliou A s inhibítorom, ktorí vyžadujú liečbu akútneho krvácania alebo chirurgickú intervenciu, odporúča použitie bypassing produktov
 • pacienti s hemofíliou a s inhibítorom majú dostávať pravidelnú profylaxiu, aby sa zabránilo krvácavým udalostiam
 • v prípade liečby hemofílie B, deficitu FIX, produkt obsahujúci iba FIX je vhodnejší ako PCC (koncentrát protrombínového komplexu)
 • PCC obsahuje aj ďalšie zrážacie faktory ako FII, VII, FX, ktoré môžu byť aktivované počas výrobného procesu a predisponovať pacienta k vzniku tromboembolizmu

Kapitola 6.
Profylaxia u hemofílie

 • u pacientov s ťažkou hemofíliou, alebo so stredne ťažkou hemofíliou s krvácavým fenotypom, WFH odporúča dostatočnú profylaxiu na prevenciu krvácania v každom čase, no profylaxia má byť individualizovaná, berúc do úvahy fenotyp krvácania, stav kĺbov, individuálnu farmakokinetiku, sebapoznanie pacienta a jeho vlastné preferencie
 • základný cieľ profylaktickej liečby je prevencia spontánneho krvácania
 • profylaktický režim pacienta môže časom potrebovať zmenu a prispôsobenie sa fyzickým aktivitám pacienta v danom období života, profylaxia má byť takto individualizovaná počas celého života hemofilika
 • minimálna hladina 1 % môže znamenať pre hemofilika riziko spontánneho krvácania, v súčasnosti je väčšinou klinikou preferovaná vyššia minimálna (trough) hladina 3 – 5 %
 • pacientom s ťažkou hemofíliou A alebo B, najmä v detskom veku, sa odporúča pravidelná dlhodobá profylaxia ako štandardná liečba, kvôli prevencii hemartrózy a ďalšieho spontánneho alebo prielomového krvácania, na udržanie muskuloskeletálneho zdravia a zachovania úrovne QoL (kvalita života)
 • individualizovaná profylaxia znamená, že ak sa u pacienta naďalej vyskytujú epizódy krvácania, profylaktický režim má byť eskalovaný (v dávke, frekvencii alebo v oboch parametroch)
 • odporúča sa skoré začatie profylaxie koncentrátmi koagulačných faktorov alebo ďalšími hemostatickými produktami ešte pred vznikom ochorenia kĺbov, na upevnenie zdravia kĺbov, ideálne pred 3 rokom
 • profylaxia faktormi zrážania, vrátane EHL produktov, pri liečbe závažnej hemofílie A a B je odporúčaná v dávke a intervale v závislosti od výsledkov farmakokinetiky tak, aby sa dosiahla dostatočná prevencia hemartózy a spontánneho, respektíve prielomového krvácania
 • pacienti by si mali viesť záznamy o krvácavých epizódach a liečbe a následne tieto záznamy konzultovať počas kontrol v hemofilickom centre
 • EHL produkty poskytujú profylaktickú liečbu s možnosťou pokrytia individuálnych požiadaviek pacienta, nad rámec posunu ťažkej formy hemofílie na stredne ťažkú

Kapitola 7.
Liečba špecifických krvácaní

 • cieľ liečby je zastaviť krvácanie čo najskôr
 • liečba má byť podaná pri podozrení na krvácanie čo najskôr pred vznikom opuchu, bolesti a straty kĺbovej funkcie
 • ťažké krvácanie do kĺbov má byť liečené neodkladne intravenóznym podaním faktora zrážania až do resorpcie krvácania
 • svalové zakrvácania majú byť liečené neodkladne koncentrátmi koagulačných faktorov
 • WFH odporúča podrobné klinické vyšetrenie, diagnostiku a monitoring bolesti podľa WHO škály hodnotenia bolesti
 • pri známkach kompartment syndrómu a neurovaskulárneho poškodenia je indikovaná fasciotómia do 12 hodín od rozvoja symptómov
 • v prípade podozrenia na krvácanie do CNS je potrebné podať koagulačný faktor neodkladne a až potom realizovať vyšetrenia
 • v prípade krvácania v hrdle a krku, odporúčané je podanie faktora neodkladne, v prípade lokálnej infekcie pri krvácaní, je indikované podanie antifibrinolytík na zastavenie krvácania a antibiotík na liečbu infekcie
 • gastrointestinálne a abdominálne krvácania: odporúča sa neodkladné zvýšenie hladiny faktora, použitie antifibrinolytík a ďalšia liečba podľa etiológie, odporúča sa aj pravidelné monitorovanie hladiny hemoglobínu

Endoskopické a rádiologické metódy na zistenie zdroja krvácania

 • krvácanie z močového traktu: zistiť zdroj krvácania a podať koncentrát koagulačného faktora, pacienta adekvátne hydratovať, zaistiť pokoj na lôžku, kým pretrvávajú známky krvácania, antifibrinolytiká nie sú indikované
 • krvácania do oka: neodkladne podať koncentrát koagulačného faktora, zabezpečiť špecializované vyšetrenie v 6 – 8 hodinových intervaloch
 • krvácanie v dutine ústnej: zistiť zdroj krvácania, aplikovať lokálny tlak alebo suturu, perzistujúce krvácania riešiť podaním koncentrátu koagulačného faktora, suturou a topickým adrenalínom
 • epistaxa: zdvihnúť hlavu, aplikovať chladovú kompresiu na oblasť nosa, tamponáda s lokálnou aplikáciou antifibrinolytika sa môže použiť v kombinácii s podaním koncentrátu koagulačného faktora

Pacienti pred chirurgickým a iným invazívnym zákrokom

 • v prípade prítomnosti inhibítorov FVIII s nízkym titrom, WFH odporúča vyššie a frekventovanejšie dávkovanie v prípade užívania faktorov s krátkym biologickým polčasom
 • WFH ponúka ako možnosť používanie adjustovanej dávky v kontinuálnej infúzii
 • v prípade inhibítorov s vysokým titrom , WFH odporúča premosťujúce, tzv. bypassing prípravky na terapiu ( rFVIIa, aPCC) podľa uváženia lekára. V prípade použitia bypassing produktov v monoterapii, je ďalšou možnosťou postupná liečba bypassovými produktami, rVIIIa striedavo s aPCC

Kapitola 8.
Inhibítory faktorov zrážania

 • u pacientov, ktorí dostávajú emicizumab a podstupujú chirurgický zákrok, WFH odporúča použiť produkt s obsahom FVIII, pokiaľ ide o nízky titer inhibítora
 • WFH preferuje podanie rFVIIa pred aPCC pre pacientov s vysokým titrom inhibítora, kvôli riziku trombotickej mikroangiopatie
 • WFH odporúča skríning inhibítorov á 6 – 12 mesiacov pre pacientov s hemofíliou A aj B
 • u pacientov s hemofíliou A a B, ktorí dostávali koncentrát koagulačného faktora 5 a viac dní po sebe, WFH odporúča vyšetriť inhibítor do 4 týždňov po poslednom podaní koagulačného faktora
 • inhibítor sa odporúča vyšetriť u pacientov s hemofíliou A a B bez odpovede alebo so slabou odpoveďou na podanie koagulačného faktora
 • pacienti s hemofíliou B, ktorí mali alergickú reakciu na podanie koncentrátu koagulačného faktora IX, by mali mať vyšetrený inhibítor
 • liečba akútneho krvácania u pacientov s hemofíliou A s inhibítorom FVIII závisí od inhibítora, či je low responding (< 5 BU), teda s nízkym titrom, alebo high responding (> 5 BU), teda s vysokým titrom
 • podanie koncentrátu koagulačného faktora VIII sa odporúča pre pacientov s nízkym titrom inhibítora a bypassing produkty (rFVIIa a aPCC) pre pacientov s vysokým titrom inhibítora
 • v prípade akútneho krvácania u pacienta s hemofíliou s nízkym titrom inhibítora, odporúča sa podať produkt s obsahom FVIII, ak je hemostatická odpoveď nedostatočná, odporúča sa podať rFVIIa alebo aPCC
 • pre tých, ktorí užívajú emicizumab a akútne krvácajú, podanie rFVIIa je preferované pred aPCC, s cieľom predísť trombotickej mikroangiopatii
 • u pacientov liečených emicizumabom, v prípade malých chirurgických výkonov, WFH odporúča podávanie nízkych dávok faktorov alebo nepodávať žiadnu faktorovú liečbu, odporúča sa podrobnejší skríning na trombózu, konzumpčnú koagulopatiu, trombotickú mikroangiopatiu
 • pri pretrvávajúcich low responding inhibítoroch, odporúča sa navodenie imunotolerancie, /ITI/, u pacientov s hemofíliou A, u ktorých zlyhá ITI, alebo u tých, ktorí nikdy nepostúpili ITI, WFH preferuje profylaxiu emicizumabom pred bypassing produktami
 • po úspešnej ITI u pacientov s hemofíliou A a inhibítormi, sa odporúča profylaxia podaním FVIII s prísnym monitoringom klinickej odpovede
 • WFH vyzýva na opatrnosť, ak sa v liečbe pacientov liečených emicizumabom používa rVIIa. Takýto pacienti sú rizikoví z hľadiska trombózy, napr . pacienti s venóznym romboembolizmom, obezitou, fajčiari, pacienti s chronickou infekciou alebo zápalovým procesom, kvôli riziku akútneho non STEMI IM a PE.
 • u pacientov užívajúcich emicizumab, WFH odporúča bovinné chromogénne testy (s použitím bovinného FX v kite) na monitor hladín inhibítora
 • emicizumab je efektívnejší v prevencii krvácania, podáva sa jednoducho subkutánne a v týždňových intervaloch
 • u pacientov s hemofíliou A, ktorí zmenili typ alebo značku podávaného faktora, z dostupných dát nie je známe zvýšené riziko rozvoja inhibítora
 • WFH podporuje osobnú preferenciu pacienta pri výbere produktu s ohľadom na jednoduchosť podávania, bezpečnosť a účinnosť

Kapitola 9.
Manažment špecifických problémov spojených s hemofíliou

 • nosičky hemofílie, nezávisle od hladiny faktora, majú byť registrované v Národnom hemofilickom centre
 • nosičky hemofílie s nízkou hladinou faktora majú byť liečené rovnako ako hemofilici
 • nosičky majú mať merané bazálne hladiny koagulačných faktorov FVIII / IX , aby sa správne nastavili hladiny faktora pred operačnými výkonmi, chirurgickými procedúrami alebo pred graviditou
 • gravidné nosičky hemofílie by mali mať stanovenú hladinu FVIII / FIX v treťom trimestri gravidity, aby sa vyhodnotilo ich riziko krvácania počas pôrodu a v popôrodnom období
 • v prípade gravidných nosičiek hemofílie, odporúča sa inštrumentálny pôrod
 • obriezka u hemofilikov má byť vykonaná efektívne, skúseným chirurgom a v spolupráci s hematologickým tímom, s možnosťou okamžitého podania koncentrátu koagulačného faktora
 • deti a adolescenti s hemofíliou majú dostať rovnaké vakcíny ako jedinci bez hemofílie
 • subkutánne podanie je preferované pred intramuskulárnym alebo intradermálnym podaním
 • očkovanie je bezpečné a efektívne, nevyžaduje podanie faktora
 • hemofilici majú podstupovať adekvátny, podľa veku odporúčaný skríning nádorov. Ak je nutná chemoterapia alebo rádioterapia s následkom ťažkej a prolongovanej trombocytopénie, WFH odporúča kontinuálnu profylaxiu
 • podávanie faktorov po malých chirurgických výkonoch má byť v trvaní aspoň 3 dni a 7 – 10 dní po veľkých chirurgických výkonoch
 • počas chirurgických výkonov má byť zaistený prístup k dostatočnému množstvu koagulačných koncentrátov na udržanie adekvátnej hladiny faktora, rovnako aj pooperačne
 • starší pacienti, na zníženie rizík alebo dopadov chorobnosti súvisiacej s vekom, majú dostávať rovnakú starostlivosť a majú mať rovnaký prístup k preventívnym a vzdelávacím programom ako bežná populácia

Kapitola 10.
Muskuloskeletálne komplikácie

 • odporúča sa dôkladné fyzikálne vyšetrenie stavu synovie po každom krvácaní s použitím vhodných zobrazovacích metód
 • v prípade chronickej synovitídy bez prístupu k pravidelnej profylaxii, WFH odporúča konzervatívny prístup vrátane krátkodobej profylaxie v trvaní 6 – 8 týždňov na kontrolu krvácania
 • ďalej sa odporúča fyzikálna terapia na podporu svalovej sily a funkcie kĺbov, s podávaním selektívnych COX2 inhibítorov na redukciu bolesti a zápalu
 • odporúča sa konzultácia so skúseným špecialistom na muskuloskeletálne ochorenia
 • v prípade hemofilickej artropatie, odporúča sa kombinácia podávania koagulačných faktorov a fyzikálnej liečby
 • nechirurgické opatrenia (výstuže, ortézy, pomôcky na mobilitu, trakčné zariadenia a pod.) sa majú použiť s/alebo bez podania faktorov
 • chirurgické intervencie by mali zahŕňať synovektómiu, debridement kĺbov, artroskopiu, extra-artikulárne uvoľnenie mäkkých tkanív, osteotomie, artrodézu (členok), výmenu kĺbov
 • v prípade krvácania do mäkkých tkanív a známok možného pseudotumoru, odporúča sa klinické prešetrenie s použitím RTG, USG, MRI
 • u pacientov s včasnými pseudotumormi menšieho rozsahu a pred vytvorením pseudokapsuly, ktorí nemajú prístup k pravidelnej profylaxii, WFH odporúča použiť krátkodobý režim profylaxie 6 – 8 týždňov so sonografickým dôkazom zmenšovania pseudotumoru, následne opakovať vyšetrenie o 4 – 6 mesiacov
 • u pacientov s rozsiahlymi pseudotumormi, WFH odporúča chirurgickú excíziu pseudotumoru s pseudokapsulou, ktorú má realizovať skúsený chirurgický tím, podľa možností v hemofilickom centre, s prísnym monitoringom a dlhodobou profylaxiou, s cieľom predchádzať opakovaným krvácaniam
 • pri liečbe fraktúr odporúča sa podanie zrážacích faktorov a iných hemostatických liečiv, týždeň alebo dlhšie, na udržanie dostatočne vysokých hladín faktora s cieľom kontroly krvácania
 • následne sa odporúča nižšie hladiny faktorov udržiavať ešte 10 – 14 dní kvôli prevencii krvácania do mäkkých tkanív, pokiaľ sa fraktúra nestabilizuje, nutný je klinický monitoring pre riziko vzniku kompartment syndrómu
 • u pacientov, ktorí vyžadujú ortopedický operačný výkon, WFH odporúča lokálne koagulanciá a lokálnu anestéziu (lignokaín, lidokaín a /alebo bupivakaín) s adrenalínom a fibrínovým tmelom
 • výmena kĺbov je indikovaná len v prípade hemofilickej artropatie, ktorá neodpovedá na inú liečbu
 • pacienti s chronickou muskuloskeletálnou bolesťou vyžadujú individuálny psychosociálny prístup a intervenčné stratégie s cieľom zlepšiť QoL
 • na prevenciu a liečbu chronickej hemofilickej artropatie WFH odporúča kombináciu faktorovej liečby, s cieľom redukcie krvácania, a fyzikálnej terapie na zlepšenie svalovej sily a funkčnosti
 • fyzikálna terapia môže byť realizovaná s alebo bez podania koagulačných faktorov v závislosti od možností a odpovede na liečbu

Kapitola 11.
Hodnotenie výsledkov

 • WFH odporúča dokumentovanie každého krvácania v reálnom čase buď samotným pacientom, alebo poskytovateľom starostlivosti, dokumentácia má byť aspoň 1 x ročne zhodnotená v špecializovanom centre s prihliadnutím na intraartikulárne, intramuskulárne a CNS krvácania, vrátane zhodnotenia hojenia krvácania
 • majú byť využité štandardné kritéria Štandardizačnej komisie ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis)
 • odporúča sa dokumentovanie muskuloskeletálneho zdravia a celkového zdravia u každého hemofilika aspoň 1 x ročne vrátane komplexného zhodnotenia funkcionality organizmu, stupňa aktivít, vrátane HRQoL podľa WHO ICF
 • sonografické skórovacie systémy na zhodnotenie hemofilickej artropatie sú dostupné a môžu detegovať efúziu v kĺboch, skoré poškodenie kĺbov vrátane subklinického poškodenia
 • koncept kvality života je komplexný a zahŕňa individuálne sociálne, kultúrne, ekonomické a fyzikálne prostredie, ako aj fyzický a mentálny status
 • register krvácavých ochorení WFH predstavuje platformu pre hemofilické centrá na zber uniformných a štandardizovaných dát, výsledky sa využívajú na globálne odporúčania pre klinickú prax
 • odporúčané merania kĺbových funkcií: HJHS – Hemophilia Joint Health Score, rádiologický Pettersonov skórovací systém, MRI, USG skórovacie systémy na posudzovanie hemofilickej artropatie (MSKUS, musculoskeletal ultrasound)
 • odporúčané merania aktivít a participácie: HAL- Haemophilia Activities List, PedHALPediatric Haemophilia Activities List, FISH- Functional Independence Score in Haemophilia, PROBEPatient-reported Outcomes, Burdens ans Experiences questionnaire
 • výsledky reportované pacientmi by mali byť kontrolované: HRQoL má byť prešetrený špecifickými meraniami, CHO-KLAT (Canadian Haemophilia Outcomes -Kids Life Assessment Tool) a HAEMO-QoL-A (Hemophilia Well-Being Index and the haemophilia -specific QoL questionnaire for adults)

Plány do budúcnosti pre aktualizovanie odporúčaní

 • ďalší výskum hemofílie štandardnými metódami vedie k zlepšovaniu povedomia o hemofílii
 • publikované dáta sú čoraz homogénnejšie a hodnotnejšie, dovoľujú WFH zverejňovať čoraz viac evidence – based odporúčaní, čo umožňuje udržiavať odporúčania aktualizované v súlade s pokrokom, ktorý sa očakáva v budúcich rokoch najmä v oblasti génovej terapie
 • potrebné je upresniť viac detailov z prebehnutých klinických štúdií
 • aktualizované odporúčania treba brať do úvahy aj pri registrácii nových produktov

Kľúčové zmeny v odporúčaniach z roku 2020 v porovnaní s odporučeniami z roku 2012

 • nekontaktné športy sa vyslovene odporúčajú
 • kladie sa zvýšený dôraz na domáci manažment pacientov
 • pooperačná liečba bolesti má byť rovnaká ako u pacientov bez hemofílie
 • odporúča sa genetické testovanie génov F8 a F9 pre nosičov hemofílie a rizikové ženy
 • liečba má byť individualizovaná na základe farmakokinetiky, odporúča sa monitoring farmakokinetiky (PK) u pacientov liečených koncentrátmi koagulačného faktora VIII
 • pacientom s hemofíliou je odporúčaná profylaxia na dosiahnutie zdravého a aktívneho života, vrátane fyzickej a sociálnej aktivity porovnateľnej so zdravými jedincami
 • skríning inhibítorov u pacientov s hemofíliou A aj B sa odporúča každých 6 – 12 mesiacov
 • vyšetrenie muskuloskeletálneho zdravia a celkového zdravia sa odporúča aspoň 1 x ročne vrátane celkového vyšetrenia pacienta, funkčnosti, úrovne aktivity a HRQoL (dotazník kvality života)

MUDr. Viktória Halušková
primárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie

VV-MEDMAT-45064
Dátum prípravy: 13 .5. 2021

Skrátená informácia o lieku

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

Skrátená informácia o lieku

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.