MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA: Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť rurioktokogu alfa pegol v liečbe pacientov s hemofíliou A.

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA: Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť rurioktokogu alfa pegol v liečbe pacientov s hemofíliou A.

Edukačný webinár TAKEDA – 9. 11. 2021
Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť rurioktokogu alfa pegol v liečbe pacientov s hemofíliou A.

Autor: MUDr. Adriana Kazimírová

Téma webinára bola dlhodobá účinnosť a bezpečnosť rurioktokogu alfa pegol v liečbe pacientov s hemofíliou A.  Touto zaujímavou problematikou nás previedla MUDr. Ivana Plameňová z KHaT Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Začiatok prezentácie patril zadefinovaniu, čo vlastne produkty rFVIII s predlženým biologickým polčasom sú. Aby boli produkty označené za prípravky s predĺženým biologickým polčasom (EHL), vychádzajúc z analýzy publikovaných dát, musia splniť všetky 3 zadefinované kritéria: 1. sú vyrábané technológiou predlžujúcou biologický polčas 2. musia splniť kritérium „ biodiferencie“ v porovnaní so štandardnými rFVIII u väčšiny pacientov: t. j. dolná hranica 90% CI (interval istoty) pre AUC ratio je vyššia ako cut-off pre bioekvivalenciu a po 3. pomer biologických polčasov  hodnoteného EHL produktu vs. štandardného prípravku dosahuje hodnotu ≥ 1,3. Predĺženie biologického polčasu sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Klasické spôsoby sú regulácia klírensu pomocou pegylácie alebo recykláciou proteínov s pomocou použitia fúznych proteínov. Metódy, ktoré vedú k miernemu predĺženiu biologickému polčasu využívajú zvýšenie väzby von Willebrandovho faktora, napr. jednoreťazcový FVIII alebo sialyzácia povrchových glykánov. Ako uviedla MUDr. Plameňová jednotlivé EHL produkty sú rôzne, na základe rôznych technológii použitých pri výrobe. Napríklad pri oktokogu alfa je to sialyzácia, pri turoktokogu je to glykopegylácia, pri rurioktokogu je to naviazanie polyetylenglykolu. Pri efmoroktokogu je to fúzia na Fc fragment. Pri porovnávaní  štandardných a rFVIII EHL produktov sa hodnotí bioekvivalencia. Bioekvivalenčné okno je od  80-125%. Tieto kritéria spĺňajú len turoktokog alfa pegol, domoktokog alfa pegol, efmoroktokog alfa pegol a rurioktokog alfa pegol. Ďalej sa porovnával  pomer biologického polčasu rFVIII s predlženým účinkom voči biologickému polčasu štandardného koagulačného rFVIII, t. j. half-life ratio, ktoré má byť viac ako 1,3. Túto podmienku opäť nesplnili všetky zvažované faktory. Rurioktokokog alfa pegol spĺňa túto podmienku (1,51), a tiež toto kritérium splnili  domoktokog  alfa pegol, turoktokog alfa pegol a efmoroktokog alfa, kým 1-reťazcový lonoktokog alfa toto kritérium nespĺňa.

EHL produkty umožňujú flexibilné dávkovanie v závislosti od preferencií lekára a pacienta. Umožňujú buď zníženie frekvencie podávania injekcií FVIII pri dosiahnutí rovnakých cieľových hladín ako pri použití štandardného FVIII, alebo pri rovnakej frekvencii injekcií  EHL, dosiahnutie vyšších minimálnych cieľových hladín a teda lepšiu ochranu pred krvácaním. Podľa MUDr. Plameňovej pre aktívnych pacientov je vhodné zachovať rovnakú frekvenciu podávania a podávaním EHL zabezpečiť vyššie minimálne hladiny a takto ich  lepšie  chrániť pred krvácaním. Rurioktokog alfa pegol je teda podľa odborných kritérií tzv. „pravý“ EHL produkt, lebo spĺňa  všetky 3 stanovené kritéria produktu EHL. Vyrába sa  z pôvodnej molekuly oktokogu alfa, čo je rekombinatný ľudský proteín FVIII s plnou dĺžkou reťazca aminokyselín. Rurioktokog alfa pegol je  pegylovaná verzia, ktorej biologický polčas je predĺžený 1, 4 – 1, 5 x. Priemerná expozícia FVIII (AUC) je potom 1,9 x vyššia v porovnaní s oktokogom alfa, čo významne zlepšuje ochranu pacientov pred krvácaním.

Následne MUDr. Plameňová prešla k predstaveniu štúdie CONTINUATION, dôkazová štúdia potvrdzujúca dlhodobú účinnosť a bezpečnosť rurioktokogu alfa pegol pri profylaxii a liečbe krvácavých epizód u predtým liečených pacientov. Táto  štúdia prebehla od 10/2013 do 3/2018. Zahŕňala 216 pediatrických aj dospelých pacientov, ktorým bol podávaný produkt buď v režime fixnej dávky 2 x týždenne cca 45 – 50 IU/kg alebo PK (farmakokinetikou) riadeným dávkovaním do 80 IU/kg. Pacienti mohli z jedného typu dávkovania prechádzať do iného typu dávkovania. Primárnym cieľom bolo hodnotenie bezpečnosti – vznik inhibičných protilátok a z pohľadu účinnosti sa hodnotila celková ročná miera (ABR) spontánnych krvácaní. Sekundárne ciele účinnosti  boli viaceré – celková hodnota ABR spontánnych aj traumatických, ďalej celková hemostatická účinnosť pri liečbe krvácaní, počet infúzií potrebných na liečbu krvácania, dĺžka intervalov medzi krvácaniami a spotreba rurioktokogu alfa pegol na profylaxiu  krvácania, hodnotenie kvality života samotnými pacientami pomocou dotazníkov. Sekundárne ciele z hľadiska bezpečnosti boli výskyt nežiadúcich účinkov a  imunogenicita produktu – teda vznik väzobných protilátok proti FVIII, PEG alebo CHO.  Štúdiu dokončilo 187 pacientov. Priemerná hodnota ABR (všetkých krvácaní) bola pred vstupom do štúdie u pacientov na profylaktickej liečbe 1,6 a na on-demand 28 krvácaní /rok. Pacienti boli hodnotení aj podľa veku a počtu cieľových kĺbov. Výsledky účinnosti – pri fixnom dávkovaní  2 x týždenne bol rozsah  ABR  spontánnych krvácania  v priemere 1,2 , nižšia miera krvácaní sa pozorovala pri PK- riadenom dávkovaní – v priemere  0,96. Výsledky účinnosti (ABR) z pohľadu primárneho cieľa sú najnižšie u PK riadeného dávkovania rurioktokogu alfa pegol. Ak sa nevyskytlo žiadne spontánne krvácanie predlžoval sa  interval na podávanie 1 x á 5 dní  alebo až na á 7 dní. Hodnoty ABR boli všeobecne nižšie naprieč celým spektrom  pacientov aj dávkovacích režimov. Profylaxia rurioktokogom alfa pegol bola spojená u väčšiny pacientov aj so zlepšením cieľových kĺbov. Na konci štúdie malo 0 cieľových kĺbov 96 zo 110 (87,3%) pacientov. Priemerné pozorovanie pacienta trvalo 2,2 roka a priemerný počet expozičných dávok vyšiel na 195,4. Ako zdôraznila MUDr. Plameňová to je dôležité z hľadiska hodnotenia bezpečnosti a možného vývoja inhibítora. Žiaden z 204 pacientov nevyvinul neutralizujúce protilátky. Žiadne závažné nežiaduce účinky neboli vyhodnotené ako súvisiace s liečbou rurioktokogom alfa pegol. Sledovaný bol výskyt nežiaducich účinkov lieku aj v súvislosti s pegyláciou, avšak  neboli popísané ako závažné, len veľmi mierneho alebo mierneho stupňa.

MUDr. Plameňová svoju prezentáciu ukončila zhrnutím kľúčových  vedeckých  záverov tejto štúdie, ktoré dokumentujú trvalú účinnosť rurioktokogu alfa pegol, bez ďalších alebo neočakávaných bezpečnostných rizík. U žiadneho pacienta sa nevyvinuli inhibičné protilátky, pacienti liečení PK – riadeným režimom dosiahli najnižšie riziko ABR spontánnych krvácaní. Pre niektorých pacientov (ak sa nevyskytli počas 6 mesiacov žiadne spontánne krvácania) môže byť prospešný predĺžený interval profylaktických infúzií každých 5 alebo až  7 dní.

Nasledovala diskusia. Osobnú praktickú skúsenosť s použitím rurioktokogu nemala  MUDr.  Plameňová ani diskutujúca MUDr. Kazimírová. MUDr. Plameňová má pacienta na inom produkte s predlženým biologickým polčasom, ktorý  má nižšie dávkovanie ako v štúdii a podávanie len 1 x do týždňa. Je na profylaxii  pre anamnézu  prekonaného krvácania do mozgu. Dávkovanie je prispôsobené pacientovi a jeho životnému štýlu. Jej ďalší pacient  na liečbe FVIII- jednoreťazcovým FVIII, teda na „ nepravom“ EHL produkte, má vďaka predlženému klírensu koagulačného faktora,  oveľa menej krvácavých epizód, respektíve žiadne spontánne krvácanie oproti minulosti, keď bol na liečbe štandardným koagulačným faktorom VIII. V diskusii odznelo, že EHL  produkty majú  svoje miesto u pacientov so zlým žilovým prístupom (deti, ale aj aj starší pacienti s opotrebovanými žilami),  ktorí majú kľudnejší spôsob života a môžeme u nich natiahnuť interval podávania. Alebo aj aktívni pacienti, ktorým udržaním vyšších minimálnych hladín umožníme bezpečnejšie fungovanie a menšie riziko krvácania.  Je fajn, že sa veda pohýna dopredu. Je tiež pravda, že by sme od EHL čakali ešte viac, ešte dlhší biologický polčas. MUDr. Kazimírová spomínala pacienta, ktorý by benefitoval z predĺženia intervalu podávania faktora, čo by umožnilo lepšiu adherenciu pacienta k  liečbe.  Profylaxia priniesla do života hemofilikov zásadnú zmenu. Ak sú od detstva pravidelne vedení, tak sú  výsledky vynikajúce, bez komplikácií, deformít. V diskusii zaznela aj otázka, koľkí pacienti na SK sú na rurioktokogu alfa pegol. Je ich celkovo 10, výborne sa majú pacienti u MUDr. Tamásza, ktorí výrazne profitujú z prechodu na EHL. Ďalej sa diskusia viedla ohľadom zabezpečenia i. v. prístupu. Deti sú pichané vždy jednorazovo, i. v. porty  používajú v Martine len u pacientov s inhibítorom. Nasledovala výmena informácií ohľadom spolupráce s ortopédmi. MUDr. Plameňová  pochválila spoluprácu  s ortopédmi vo FN v Martine, ktorí naozaj vedia zabezpečiť ošetrenie aj operačné zákroky u pacientov s hemofilickou artropatiou.  Spomenula aj USG vyšetrenie kĺbov u detí, ktoré posielajú na vyšetrenie 1 x á 2roky,  vysvetlila postoj k možnosti USG vyšetrenia kĺbov hematológom, odôvodnila skôr potrebu vyšetrenia USG špecialistom/ radiológom. V Prešove v tomto smere spolupráca s ortopédmi zaostáva.  Potom v krátkosti  diskutujúci prebrali aj spoluprácu so stomatochirurgami, ktorá je na väčších pracoviskách a klinikách veľmi dobrá.

Webinár  uzavreli diskutujúci konštatovaním, že MUDr. Plameňová sa výborne zhostila problematiky EHL produktov a svojou prezentáciou dokumentovala, na základe výsledkov štúdie,  že  bezpečnosť a účinnosť rurioktokogu alfa pegol je dlhodobá.

MUDr. Adriana Kazimírová
Oddelenie hematológie,
Fakultná Nemocnica s Poliklinikou, Prešov

VV-MEDMAT-59037
Dátum prípravy 7. 12. 2021

Skrátená informácia o lieku

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

Skrátená informácia o lieku

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.