Liečbu hemofílie vieme prispôsobiť na mieru

„Správne nastavená profylaktická liečba umožňuje detským aj dospelým hemofilikom žiť normálny život bez toho, aby sa museli vyhýbať fyzickým aktivitám. Posúdenie farmakokinetiky podávaného koagulačného faktora nám pritom pomáha zohľadniť individuálne potreby, správanie a aktivity konkrétneho pacienta a umožňuje nám zvýšiť nákladovú efektivitu terapie. Dokážeme tak nájsť medicínsky aj ekonomicky ideálnu profylaxiu pre každého a maximálne ju využiť,“ uviedol doc. MUDr. Ján Blatný, Ph.D., primár Oddelenia detskej hematológie a biochémie Detskej nemocnice FN Brno vo svojej prednáške, ktorá bola v programe XIII. hemofilických dní v Bratislave súčasťou bloku, venovaného komplexnej starostlivosti o chorých s krvácavými chorobami, a ktorú podporila spoločnosť Takeda.

Personalizovanú profylaxiu si zaslúži každý pacient s hemofíliou

„Asi sa všetci zhodneme na tom, že profylaktická liečba je u pacientov s hemofíliou A považovaná za štandard. Jej primárnym cieľom vždy bola optimálna ochrana pred krvácaním – a to pravidelnou náhradou koagulačného faktora VIII za účelom udržania jeho minimálnej efektívnej koncentrácie,“ konštatoval úvodom doc. Blatný a pripomenul, že v sedemdesiatych rokoch minulého storočia s touto (vtedy inovatívnou myšlienkou, ktorá platí dodnes), prišla prof. Inga Mária Nilssonová zo Švédska. Všimla si totiž to, že výskyt krvácavých epizód u jedincov so stredne ťažkou a s ťažkou hemofíliou je značne rozdielny, hoci rozdiel v množstve FVIII je iba jedno percento. Viedlo ju to nakoniec k tomu, že bude vhodné udržiavať koncentrácie tohto faktora na minimálnej hodnote ≥ 1 percento. Prevencia krvácania ide pritom ruka v ruke s prevenciou kĺbového poškodenia a so zlepšením kvality života.

Cieliť na vyššie minimálne koncentrácie FVIII sa oplatí

V tejto súvislosti sa doc. Blatný zmienil o dátach z Českého národného hemofilického programu, z ktorých okrem iného vyplýva, že medián počtu krvácaní sa u detí i dospelých s ťažkou hemofíliou A oproti minulosti výrazne znížil a pohybuje na úrovni dvoch príhod za rok. „To je pekné číslo, za ktoré sa nemusíme hanbiť, ale je zrejmé, že napriek pokrokom v profylaxii dochádza u našich pacientov stále k občasným náhlym krvácaniam, a s tým úplne spokojní byť nemôžeme. Snažiť by sme sa mali o plnú kompenzáciu ochorení, preto je potrebné profylaktickú liečbu ďalej kultivovať,“ zdôraznil s tým, že dokonca aj v randomizovaných klinických štúdiách viac ako polovica pacientov na profylaxii nedosiahne nulovú ročnú mieru krvácania (ABR). Ako ďalej poznamenal, tradičné cieľové „trough levels“ FVIII v rozmedzí 1–3 percent sa v súčasnosti ukazujú byť nedostačujúce pre úplné zamedzenie občasným klinickým či subklinickým krvácaniam, to znamená, že nezabráni úplne ani rozvoju postihnutia kĺbov v priebehu života hemofilika (Oldenburg, Blood 2015). Prínosnejšie je teda navýšenie minimálnej koncentrácie FVIII na 3–5 percent, ako napokon odporúčajú aj príručky European Directorate for Quality of Medicines and Healthcare z roku 2020. „Táto hranica sa zrejme bude naďalej zvyšovať okrem iného vďaka tomu, že máme k dispozícii stále lepšiu substitučnú faktorovú liečbu, najmä prípravky s predĺženým polčasom pôsobenia, a výhľadovo aj terapiu nefaktorovú alebo génovú,“ uviedol doc. Blatný a dodal, že pri koncentráciách FVIII nad 15 percent dochádza k spontánnemu krvácaniu len veľmi zriedka.

Individualizácia profylaktickej liečby je kľúčová…

Čo sa týka efektivity profylaxie koncentrátmi FVIII, v priebehu času sa dávkovacia schéma určitým spôsobom štandardizovala, obdobne ako pri liečbe iných diagnóz. „Kým v kardiológii sa treba na jednotné dávkovanie spoliehať, pretože rozdiely vo farmakokinetike a farmakodynamike užívaných liekov nie sú u pacientov príliš veľké, v prípade hemofílie tomu tak bohužiaľ nie je. Štandardné faktorové prípravky sme si zvykli podávať v dávke okolo 25 – 40 IU/kg trikrát týždenne. Je však zrejmé, že časť hemofilikov môže byť efektívne liečená nižšími dávkami či menej častou aplikáciou substitučnej terapie a časť naopak bude potrebovať ideálnu profylaktickú dávku vyššiu, než je štandard založený na hmotnosti, všeobecných odporúčaniach a skúsenosti lekára. Dôvod je ten, že farmakokinetické parametre koncentrátov s obsahom FVIII sú interindividuálne veľmi odlišné a môžu dosiahnuť až extrémny rozdiel 200 percent. Práve preto je také dôležité profylaxiu personalizovať, pričom sme v situácii, keď si to môžeme dovoliť a vieme, prečo to máme robiť. Preukázateľne totiž môžeme tvrdiť, že pokiaľ upravíme liečbu podľa konkrétneho jedinca, mala by byť efektívnejšia a nemala by byť nákladnejšia. Skrátka a dobre, pre každého nášho chorého sme schopní nájsť to, čo je pre neho vhodné,“ naznačil s tým, že personalizácia profylaktickej terapie je jednou z ciest na dosiahnutie toho, aby hemofilici mohli mať aktívny život porovnateľný so zdravými rovesníkmi. Tak je podľa guidelines World Federation of Hemophilia (WFH) z roku 2020 novodefinovaný aj cieľ profylaxie. „Musíme si ale uvedomiť, že porovnateľný neznamená rovnaký. Človek s hemofíliou by asi nemal byť profesionálnym hokejistom, vojenským pilotom, alebo by nemal byť skateboardista či parkourista. Na druhej strane, ak svoje ochorenie bude akceptovať a ak bude mať liečbu nastavenú optimálne podľa svojho životného štýlu a bude ju dodržiavať, potom skutočne môže viesť život úplne porovnateľný s jeho rovesníkmi, ktorí ani nemusia vedieť, že má hemofíliu,“ komentoval doc. Blatný.

… pomôcť môže stanovenie farmakokinetického profilu

V ďalšej časti svojho vystúpenia sa podrobnejšie venoval individualizácii profylaktickej terapie pomocou rekombinantných prípravkov s obsahom FVIII, či už so štandardným (SHL), alebo s predĺženým (EHL) biologickým polčasom, ktoré sú teraz používané najčastejšie a nejaký čas pravdepodobne ešte najčastejšie používané budú. Profylaxia „šitá na mieru“ by však nemala zohľadňovať iba vek, hmotnosť a farmakokinetickú (PK) odpoveď konkrétneho jedinca, ale aj ďalšie parametre, ako sú genetika, frekvencia krvácania, stav kĺbov, adherencia, prístup pacienta, jeho fyzická aktivita a najmä jeho životná štýl a ciele. Pokiaľ ide o farmakokinetiku, kedy je sledovaná predovšetkým vrcholová a minimálna koncentrácia FVIII a plocha pod PK krivkou, ako doc. Blatný upozornil, vďaka týmto dátam môže lekár poskytnúť pacientovi zrozumiteľnú informáciu o tom, za ako dlho poklesne koncentrácia faktora v jeho organizme na kritické hodnoty a čo to znamená pre jeho každodenné činnosti. „Na základe PK analýzy môžeme okrem iného stanoviť maximálny interval, ktorý si možno dovoliť, aby liečba bola ešte účinná, tj napríklad aby koncentrácia FVIII bola u športujúceho hemofilika vyššia ako 12 percent bez toho, aby bolo potrebné obmedzovať jeho aktivity. Pacient tak získava oveľa lepšiu kontrolu nad svojou chorobou aj liečbou,“ uviedol.

Aplikácia myPKFiT výhodná pre pacientov aj lekárov

Na posúdenie farmakokinetiky u chorých s hemofíliou A bolo predtým odporúčané odobrať mnoho vzoriek krvi v priebehu dvoch až troch dní a odberom predchádzala nie celkom bezpečná „wash-out period“. Aktuálne však už aj odporúčania International Society on Thrombosis and Haemostasis zohľadňujú využitie populačných farmakokinetických modelov, ktoré sú založené na bayesovskom algoritme odhadu pravdepodobnosti, a ktoré dokážu predikovať podobu PK krivky iba pomocou dvoch krvných vzoriek. Takýchto nástrojov na hodnotenie farmakokinetiky existuje niekoľko – tým prvým a najdlhšie používaným je mobilná aplikácia myPKFiT, ktorá je validovaná pre manažment liečby liekmi Advate (oktokog alfa, tj rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII) a Adynovi (rurioktokog alfa pegol, tj pegylovaný rekomant) faktor VIII s predĺženým polčasom). Tento softvér, ktorý pracuje s informáciami o konkrétnom pacientovi, ako sú vek, hmotnosť, závažnosť ochorenia, dátum a čas infúzií a plazmatické koncentrácie FVIII z dvoch odberov krvi, dokáže vypočítať výslednú PK krivku a navrhnúť najlepšiu dávkovaciu schému koagulačného faktora. Hemofilik potom môže jednoducho sledovať svoju odhadovanú aktuálnu úroveň FVIII a tomu prispôsobiť svoj režim, zároveň môže zaznamenávať podané infúzie alebo výskyt krvácania a všetky informácie zdieľať so svojím ošetrujúcim lekárom. Dáta získané z myPKFiT možno použiť napríklad na zmeny v dávkovaní a frekvencii infúzií, teda aj na optimalizáciu terapie.

Snahou personalizovanej profylaxie podľa doc. Blatného rozhodne nie je zvyšovať spotrebu koncentrátu FVIII, ale „na maximum“ využiť dostupné liečebné možnosti či prostriedky. Zmienil sa pritom o randomizovanej klinickej štúdii PROPEL (Klamroth et al., Blood 2021), konkrétne o jednom z jej sekundárnych cieľov, teda spotrebe rurioktokogu alfa pegolu pri farmakokineticky riadenej profylaktickej liečbe. „Ukázalo sa, že cieľové minimálne koncentrácie FVIII 1–3 percentá dosiahli pri individualizovanej profylaxii viac ako tri štvrtiny pacientov s podobnou alebo nižšou spotrebou tohto koncentrátu, ako zodpovedá jeho štandardnému fixnému dávkovaniu, tj 40–50 IU/kg dvakrát týždenne,“ podotkol prednášajúci. V súvislosti s produktmi s predĺženým biologickým polčasom zároveň dodal, že z hľadiska účinnosti aj bezpečnosti sú minimálne non-inferiorní voči produktom so štandardným polčasom. Nakoniec aj guidelines WFH 2020 uvádzajú, že u pacientov s hemofíliou A alebo B neexistujú dôkazy o akýchkoľvek problémoch s klinickou bezpečnosťou, ktoré by mali viesť k preferencii niektorých mechanizmov účinku používaných na predĺženie polčasu koncentrátov koagulačných faktorov, či už ide o pegyláciu, Fc fúziu, alebo fúziu s albumínom.

Skúsenosti z brnianskej praxe

Na záver svojej prednášky doc. Blatný prezentoval už takmer desaťročné skúsenosti s personalizovanou profylaxiou u detských pacientov s ťažkou hemofíliou A alebo B, liečených faktorovou terapiou. „Naše praktické odporúčania vychádzajú z toho, že vyšetrenie farmakokinetiky musí byť ponúknuté všetkým deťom na profylaxiu po podaní päťdesiatich až sto expozičných dávok. Konečné rozhodnutie je ale samozrejme na rodičoch,“ vysvetlil s tým, že sa PK analýzu snaží vykonávať aj v iných prípadoch, pokiaľ to rodina požaduje. Vyšetrenia farmakokinetiky potom na jeho pracovisku opakujú každé dva až tri roky, pretože distribučný objem sa u dieťaťa mení s jeho rastom, a ďalej pri akejkoľvek zmene koncentrátu faktora, a to k preukázaniu non-inferiority novej medikácie. „Okrem výstupu pre lekárov poskytujeme aj zrozumiteľný výstup pre pacientov a ich rodičov,“ dodal a vzápätí upresnil, že hemofilik dostane preddefinovaný formulár, obsahujúci primárne farmakokinetické dáta, vrátane recovery a PK krivky (tieto údaje sú dané do korelácie s klinickým priebehom choroby a prípadnými krvácavými príhodami ), čas v hodinách od profylaktického podania faktora, kedy koncentrácia klesne pod 12, respektíve 3, respektíve 1 percento, informáciu o navrhnutej zmene liečebného postupu, ak je to nutné, a taktiež informačný text vysvetľujúci, ako s farmakokinetickými údajmi nakladať v každodennom živote. Pacient sa napríklad dozvie, že v čase, keď sa koncentrácia faktora pohybuje nad 12 percentami, môže vykonávať väčšinu aktivít, aj tých športových, v rovnakom rozsahu ako zdravý človek a že je chránený pred väčšinou traumatických krvácaní (čím kratšia doba od aplikácie uplynie, tým je riziko nižšie). Ďalej, že koncentrácia faktora v rozmedzí od 12 do 3 percent spravidla bráni spontánnym krvácavým epizódam, už však dostatočne nechráni pred krvácaniami traumatickými. To znamená, že v tomto časovom úseku je možné prevádzkovať bežné činnosti, rizikové ale nie. Pokiaľ nie je možné sa im vyhnúť, potom je vhodné po porade s ošetrujúcim lekárom pridať navyše dávku koncentrátu. A nakoniec, že pri poklese koncentrácie faktora pod jedno percento už hemofilik nie je profylaktickou terapiou nijako chránený a riziko krvácania vrátane spontánneho je u neho vysoké. Neskôr doc. Blatný zhrnul, že posúdenie farmakokinetiky FVIII je uskutočniteľné u každého jedinca s hemofíliou, pričom dodá sebadôveru tak lekárovi, ktorý vie, ako lieči, ako aj pacientovi, ktorý vie, ako je liečený. Zároveň pomôže zohľadniť potreby, správanie a životný štýl daného človeka, predísť závažným krvácaniam a zvýšiť nákladovú efektivitu profylaktickej liečby. „Dokážeme tak nájsť medicínsky aj ekonomicky ideálnu profylaxiu pre každého a maximálne ju využiť. Aj naši chorí by preto mali vedieť, že farmakokinetika nie je nič zložité, a pokiaľ si nie sú istí výsledkami PK analýzy, mali by vyžadovať zrozumiteľné vysvetlenie,“ uzavrel doc. Blatný.

Jat

 Zdroj: Medical tribune 6/2022

C-APROM/SK/ADYN/0011

Skrátená informácia o lieku

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

ADVATE 250IU / 500IU / 1000IU/ 1500 IU/ 2000 IU/ 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek ADVATE je indikovaný vo všetkých vekových skupinách. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Klinicky významné varovania: Boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie a prejavili sa závratom, zmenou citlivosti, vyrážkou, začervenaním pokožky, opuchom tváre, urtikáriou a svrbením. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať svojho lekára. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. U pacientov, u ktorých sa objavia inhibítory faktora VIII, sa klinický stav môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície, a tiež s inými genetickými faktormi a faktormi prostredia. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície. Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Klinické štúdie s ADVATE zahŕňali 418 účastníkov vystavených najmenej raz lieku ADVATE hlásiacich celkovo 93 nežiaducich liekových reakcií (ADR). ADR, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli vznik inhibítorov faktora VIII, bolesť hlavy a horúčka. Ak dôjde k vzniku inhibítorov, klinický stav sa môže prejavovať ako nedostatočná klinická odpoveď. V takých prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované centrum pre hemofíliu. Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa z nich môže vyvinúť závažná anafylaxia (vrátane šoku). Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba on demand (podľa potreby): výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní. U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20 až 50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3 až 4 krát do týždňa. ADVATE sa má podávať intravenóznou cestou. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 20/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/03/271/001; EU/1/03/271/002; EU/1/03/271/003; EU/1/03/271/004; EU/1/03/271/005; EU/1/03/271/006; EU/1/03/271/007; EU/1/03/271/008; EU/1/03/271/009; EU/1/03/271/010; EU/1/03/271/011; EU/1/03/271/012; EU/1/03/271/013; EU/1/03/271/014; EU/1/03/271/015; EU/1/03/271/016; EU/1/03/271/017; EU/1/03/271/018; EU/1/03/271/019; EU/1/03/271/020, Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A 1221 Viedeň, Rakúsko, medinfoEMEA@takeda.com . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

Skrátená informácia o lieku

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v úplnej informácii o lieku.

ADYNOVI 250 IU/ 500 IU/ 1 000 IU/ 2 000 IU/ 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.  Terapeutické indikácie: Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku 12 rokov a starších. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na proteíny myši alebo škrečka. Pomocná látka so známym účinkom: Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka.* Klinicky významné varovania: Pri liečbe s ADYNOVI boli hlásené reakcie z precitlivenosti alergického typu vrátane anafylaxie.* Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Klinicky významné upozornenia pre použitie: Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik protilátok (inhibítorov) neutralizujúcich faktor VIII. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s rozsahom expozície faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 50 dní expozície, ale pokračuje počas celého života, hoci je menej časté.* Klinicky významné nežiaduce účinky a interakcie: Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku). U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s najväčšou frekvenciou, boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vyrážka. Dostupné liekové formy: Injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s 2 /5 ml rozpúšťadla v balení s pomôckou BAXJECT II alebo v systéme BAXJECT III. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečba podľa potreby: výpočet požadovanej dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5. Profylaxia: Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania. Profylaktická liečba u pacientov vo veku 12 až < 18 rokov je rovnaká ako u dospelých pacientov. ADYNOVI je určený na intravenózne použitie. Rýchlosť podávania sa má zaistiť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Dátum poslednej revízie textu: 13/07/2023. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: • EU/1/17/1247/001; EU/1/17/1247/002; EU/1/17/1247/003; EU/1/17/1247/004; EU/1/17/1247/005; EU/1/17/1247/006; EU/1/17/1247/007; EU/1/17/1247/008; EU/1/17/1247/009; EU/1/17/1247/010; EU/1/17/1247/011; EU/1/17/1247/012; EU/1/17/1247/013; EU/1/17/1247/014; EU/1/17/1247/015; EU/1/17/1247/016 Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: 11.8.2023. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Svätoplukova II., 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika*, tel.: +421-2-2039 9300. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ a spoločnosti Takeda emailom na AE.SVK@takeda.com.

* Prosím venujte pozornosť tejto zmene.