Satelitné sympózium spoločnosti Takeda

How to sequence advanced therapies in IBD: Evidence from clinical trials and real-world experience

ECCO

Viedeň, 14.2.2020

autor: MUDr. Peter Lietava, Univerzitná nemocnica Martin

Druhé z dvoch satelitných sympózií spoločnosti Takeda bolo zamerané na sekvenciu pokročilých terapií pri IBD a to na základe dôkazu z klinických štúdií a skúseností z reálnej praxe. Za rečníckym pultom sa vystriedali dvaja experti v oblasti liečby IBD – Stefan Schreiber z Kielu a Brian Bressler z Vancouveru.

V úvodnej prednáške sa Stefan Schreiber zamyslel nad tým, prečo má sekvencia pokročilých terapií význam. V súčasnosti je hlboká remisia (klinická + endoskopická) väčšinou dosiahnutá len u menej ako 30% pacientov.1-4  Avšak, úvodná terapeutická voľba môže ovplyvniť úspešnosť možných budúcich terapií. V súčasnosti máme viaceré možnosti pre prvo-líniovú liečbu. Na liečbu Crohnovej choroby aj ulceróznej kolitídy máme k dispozícii anti-TNF liečbu (infliximab5, adalimumab6 a ich biosimiláry7-11), anti-integrínovú liečbu (vedolizumab12) a anti-interleukínovú liečbu (ustekinumab13) a pri ulceróznej kolitíde aj inhibítor Janus-kinázy (tofacitinib14). V poslednom štádiu vývoja sú ďalšie lieky.

Zdôvodnením postupnosti terapií je ich rôzny mechanizmus účinku. Napríklad kortikosteroidy rýchlo navodzujú indukciu ale majú nízku udržateľnosť. Naopak, tiopurín má pomalú indukciu ale vysokú udržateľnosť. Ich kombináciou, a teda synergickým mechanizmom účinku, dosiahneme rýchlu indukciu a vysokú udržateľnosť.

Pri voľbe prvo-líniového biologika by malo byť zvažované,

 • či prvo-líniová biologická liečba a jej špecifický mechanizmus účinku ovplyvňujú účinnosť nasledujúcich terapií
 • či cieli na presný patofyziologický cieľ ochorenia
 • či trvanie a závažnosť ochorenia vplývajú na jej účinnosť
 • ako jej bezpečnostný profil ovplyvňuje pacientov súhlas s liečbou
 • a aký význam má postupnosť v kontexte celoživotnej liečby

V nasledujúcej prednáške sa Brian Bressler venoval určeniu poradia biologík pri IBD na základe účinnosti (dáta o účinnosti v prvej a druhej línii a porovnávacie štúdie), bezpečnosti (dáta o ovplyvnení poradia bezpečnostnými profilmi) a navrhovaného sledu terapií (dáta o terapeutickej postupnosti).

U pacientov s ulceróznou kolitídou adalimumab v štúdii ULTRA II17 a vedolizumab v štúdii GEMINI 118 preukázali redukovanú účinnosť (v zmysle klinickej remisie, klinickej odpovede a slizničného zhojenia) u anti-TNF exponovaných pacientov  v porovnaní s anti-TNF naivnými pacientmi. Naopak, tofacitinib v štúdii OCTAVE 1 a 219 a ustekinumab v štúdii UNIFI20 mali podobnú účinnosť u anti-TNF exponovaných a anti-TNF naivných pacientov. Na základe uvedeného je vedolizumab pri ulceróznej kolitíde jednoznačne účinnejší v prvej ako v druhej línii, zatiaľ čo ostatné agensy môžu byť rovnako dobre použité v prvej línii, ale tiež môžu byť porovnateľne úspešné aj po anti-TNF liečbe.

V štúdii pacientov s Crohnovou chorobou, GEMINI 2,21 dosiahol vedolizumab v týždni 6 štatisticky významnú mieru klinickej remisie v porovnaní s placebom, aj keď rozdiel v mierach CDAI-100 odpovede (pokles CDAI o 100 bodov) bol len numerický. Avšak v post-hoc analýze ITT populácie štúdie GEMINI 322 vedolizumab demonštroval v týždni 6 aj 10 podobnú CDAI-100 odpoveď v populácii so zlyhanou anti-TNF liečbou aj v celkovej populácii. Okrem toho, ďalšia pot-hoc analýza demonštrovala včasné symptomatické zlepšenie (už v druhom týždni) u pacientov liečených vedolizumabom v porovnaní s placebom.23V štúdii VERSIFY24 vedolizumab v týždni 26 preukázal indukciu endoskopickej remisie (SES-CD ≤ 4) a odpovede (SES-CD ≤ 50% oproti základnej hodnote) a kompletné slizničné zhojenie (žiadne vredy a afty), pričom miery boli vyššie v anti-TNF naivnej populácii ako u pacientov po zlyhaní anti-TNF. Pri zmene kritérií pre slizničné zhojenie (veľkosť vredov < 2 pri SES-CD), ktoré boli použité v post-hoc analýze, bola miera slizničného zhojenia v týždni 26 ešte lepšia ako pri pôvodných kritériách (28% vs 15%). Veľmi dôležitým odhalením štúdie VERSIFY bola skutočnosť, že vyššie miery endoskopickej remisie boli dosiahnuté pri kratšom trvaní ochorenia; 37,5% pri trvaní < 1 rok vs 7,1% pri trvaní ≥ 7 rokov. To podporuje včasné nasadenie vedolizumabu ako prvo-líniovej liečby.

U pacientov s Crohnovou chorobou adalimumab v štúdii CHARM,25 vedolizumab v štúdii GEMINI 221 a ustekinumab v štúdii UNITI 1 a 226 preukázali redukovanú účinnosť u anti-TNF exponovaných pacientov v porovnaní s anti-TNF naivnými pacientmi.

V októbri 2019 bolo na UEGW reportované porovnanie klinickej účinnosti anti-TNF terapie v prvej línii a v druhej línii po vysadení vedolizumabu u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou.27 Dáta boli zhromaždené z 37 centier; do prvo-líniovej kohorty bolo zaradených 497 a do druho-líniovej kohorty 82 pacientov. Kumulatívne miery terapeutickej perzistencie a klinickej účinnosti v druho-líniovej kohorte boli podobné mieram v prvo-líniovej kohorte aj u pacientov s ulceróznou kolitídou aj u pacientov s Crohnovou chorobou. Tieto výsledky naznačujú, že v reálnej praxi vedolizumab v prvej línii neovplyvňuje účinnosť následnej anti-TNF liečby.

V porovnávacej štúdii prvo-líniového použitia biologík EVOLVE bolo v kohorte pacientov s ulceróznou kolitídou28 (n=527; vedolizumab 325; anti-TNF 202 [adalimumab: 58; infliximab: 120; golimumab: 24]) demonštrované, že bio-naivní pacienti užívajúci vedolizumab zotrvajú na liečbe so signifikantne vyššou pravdepodobnosťou ako pacienti dostávajúci anti-TNF. U bio-naivných pacientov s Crohnovou chorobou29 (n=419; vedolizumab 177; anti-TNF 242 [adalimumab: 125; infliximab: 114; certolizumab pegol: 3]) bola účinnosť vedolizumabu a anti-TNF porovnateľná. Avšak, v štúdii VARSITY,30 priamo porovnávajúcej vedolizumab a adalimumab v navodení klinickej remisie (kompletné Mayo skóre ≤ 2 a žiadne individuálne subskóre > 1) u pacientov s ulceróznou kolitídou, bol vedolizumab superiórny k adalimumabu v dosiahnutí klinickej remisie v týždni 52 a to v celkovej ale aj v anti-TNF naivnej populácii. Okrem toho, vo vedolizumabovej skupine boli dosiahnuté vyššie miery endoskopického zlepšenia (Mayo endoskopické subskóre ≤ 1) v týždni 52, a to v celkovej ale aj v anti-TNF naivnej populácii.  Rozdiely v klinickej remisii medzi vedolizumabom a adalimumabom pretrvávali počas celého sledovania.

Pretože pacienti pripisujú rovnakú dôležitosť kontrole symptómov ako aj riziku rozvoja malignity,31 pri výbere prvo-líniovej liečby je nutné zohľadniť jej nežiadúce účinky. V štúdii EVOLVE32 mali bio-naivní UC pacienti liečení vedolizumabom signifikantne nižšiu pravdepodobnosť rozvoja závažných nežiadúcich udalostí a závažných infekcií ako pacienti liečení anti-TNF a bio-naivní CD pacienti liečení vedolizumabom signifikantne nižšiu pravdepodobnosť rozvoja závažných infekcií a numericky nižšiu pravdepodobnosť závažných nežiadúcich udalostí ako pacienti liečení anti-TNF a .

Referencie:

 1. Bryant RV, et al. J Gastroenterol Hepatol. 2018;33:599-607.
 2. Colombel JF, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12:414-22.
 3. Colombel JF, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2015;41:734-46.
 4. Colombel JF, et al. Lancet. 2018;390:2779-89.
 5. SPC Remicade
 6. SPC Humira
 7. SPC Remsima
 8. SPC Inflectra
 9. SPC Hulio
 10. SPC Amgevita
 11. SPC Hyrimoz
 12. SPC Entyvio
 13. SPC Stelara
 14. SPC Xeljanz
 15. Pérez-Jeldres T, et al. Front Pharmacol. 2019;10:212.
 16. Rawla P, et al. J Inflamm Res. 2018;11:215-26.
 17. Sandborn WJ, et al. Gastroenterology. 2012;142:257-65.
 18. Feagan BG, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017;15:229-39.
 19. Sandborn WJ, et al. N Engl J Med. 2017;376:1723-36.
 20. Sands B,E et al. N Engl J Med. 2019;381:1201-14.
 21. Sandborn WJ, et al. N Engl J Med. 2013;369:711-21.
 22. Sands BE, et al. Gastroenterology. 2014;147:618-27.
 23. Feagan B, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17:130-8.e7.
 24. Danese S, et al. Gastroenterology. 2019;157:1007-18.
 25. Colombel JF, et al. Gastroenterology. 2007;132:52-65.
 26. Feagan BG, et al. N Engl J Med. 2016;375:1946-60.
 27. Bressler B, et al. UEG Week 2019; poster P1091.
 28. Yarur A, et al. J Crohns Colitis. 2019;13:S493-4; poster P573.
 29. Bressler B, et al. J Crohns Colitis. 2019;13:S493-4; poster P621.
 30. Sands BE, et al. N Engl J Med. 2019;381:1215-26.
 31. Boeri M, et al. Clin Exp Gastroenterol. 2019;12:263-78.
 32. Yarur A, et al. UEG Week 2019; oral OP005.

SK/VED/2003/0005

Mohlo by Vás zaujímať

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Odporúčaný dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie u 5,1 % pacientov. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11
SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk .Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 22.3.2021. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: marec 2021

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Odporúčaný dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinok vedolizumabu na dojčatá nie je známy. Pri používaní vedolizumabu u dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie u 5,1 % pacientov. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11
SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk .Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 22.3.2021. Dátum vypracovania/poslednej aktualizácie reklamy: marec 2021

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421220602600.