SÚČASNÉ LIEČEBNÉ STRATÉGIE ZAMERANÉ NA OVPLYVNENIE PROGRESIE CROHNOVEJ CHOROBY – ECCO 2021

Autor: MUDr. Barbora Norek, PhD.

Sympózium bolo zamerané na to, ako možno správne a včas zvolenou liečbou ovplyvniť priebeh Crohnovej choroby (CD) v zmysle zníže­nia rizika vzniku penetrujúcich komplikácií, tvorby striktúr a potreby chirurgickej interven­cie.(1,2) (Obr. 1) Dôraz sa kladie na včasnú liečbu imunomo­dulátormi a biologickú liečbu. Vieme nimi výrazne spomaliť až zastaviť progresiu CD a zní­žiť tak riziko vzniku možných komplikácií v porovnaní s po­malším „step up“ prístupom. (3) Najvýraznejší prelom v tejto oblasti znamená práve liečba anti-TNF alfa. AGA odporúča u dospelých pacientov so stred­ne ťažkou až ťažkou CD včasné zahájenie biologickej liečby s imunosupresívami alebo bez nich, a to bez čakania na zlyha­nie 5-ASA a/alebo kortikoidov.(4) V súvislosti so snahou čo naj­lepšie a najefektívnejšie ovplyv­niť priebeh CD vyvstávajú 2 hlavné otázky.

  1. Vieme identifikovať tých pacientov, ktorí majú vyso­ké riziko nepriaznivého priebe­hu CD? A ak áno:
  2. Dokážeme ovplyvniť prog­resiu CD u tejto vysokori­zikovej skupiny pacientov, ak u nich budeme postupovať tzv. treat to target (T2T) spôsobom?

SÚČASNÉ LIEČEBNÉ STRATÉGIE ZAMERANÉ NA OVPLYVNENIE PROGRESIE CROHNOVEJ CHOROBY – ECCO 2021

V úvode stanovenia diagnózy CD je potrebné stratifikovať rizi­ko nepriaznivého priebehu CD. Existujú určité klinické ukazova­tele ako napr. nízky vek nástupu ochorenia, postihnutie hornej časti GIT, stupeň endoskopic­kej aktivity a fenotyp ochorenia (napr. extraintestinálna mani­festácia ochorenia), ktoré sú v čase stanovenia diagnózy považované za ukazovatele nepriaznivého priebehu CD. Okrem klinických ukazovateľov máme aj laboratórne prognos­tické faktory, ako napr. hladi­nu CRP, ASCA protilátky a ge­netické markery ako NOD 2.(5) Na webe je dostupný tzv. PRO­SPECT model, čo je nástroj na výpočet individuálneho rizika rozvoja komplikácií CD u do­spelých pacientov v priebehu 3 rokov, založený na vyhodnotení klinických, sérologických a ge­netických markerov. Bol vytvo­rený za účelom pomôcť vybrať vhodný terapeutický postup u jednotlivého pacienta, ktoré­mu bola diagnostikovaná CD a je zatiaľ bez komplikácií.(6)

Liečebný prístup „treat to target (T2T)“ u pacientov s IBD zahŕňa stanovenie konkrétnych cieľov, na základe ktorých sa optima­lizuje liečba a súčasne prísny monitoring špecifických a ob­jektívnych markerov zápalu za účelom zlepšenia dlhodobých vyhliadok pacienta. Využíva in­dividuálny prístup ku každému pacientovi na včasné zahájenie potrebnej liečby s cieľom spo­maliť progresiu ochorenia, za­bezpečiť prevenciu poškodenia čreva, potencovať slizničné ho­jenie a redukovať potrebu chi­rurgickej intervencie.(7,8) (Obr. 2)

SÚČASNÉ LIEČEBNÉ STRATÉGIE ZAMERANÉ NA OVPLYVNENIE PROGRESIE CROHNOVEJ CHOROBY – ECCO 2021

Stále častejšie je zdôrazňova­ná potreba stratifikácie rizika vývoja komplikácií u pacientov s CD, aby sa vyselektovali vy­sokorizikoví pacienti, u kto­rých má význam včasné za­hájenie biologickej liečby za účelom liečby tak samotného zápalu, ako aj zlepšenia kli­nického priebehu a prevencie dlhodobých komplikácií. Me­ta-analýza 11 štúdií, ktorá zahŕ­ňala 2 501 pacientov ukázala, že zahájenie liečby anti-TNF alfa do troch rokov od stano­venia diagnózy redukuje po­trebu chirurgickej intervencie a spomaľuje progresiu ocho­renia v porovnaní s konvenč­nou liečbou alebo neskoršou intervenciou.(9) Záverom inej prospektívnej štúdie so 130 pa­cientmi s CD, u ktorých sa hod­notil Lémannov index a IBD Di­sability Index bolo, že zahájenie liečby anti-TNF alfa do dvoch rokov od stanovenia diagnó­zy výrazne zmenšuje rozsah poškodenia čreva v porovnaní s neskoršou intervenciou.(10) Včasne zahájenou liečbou an­ti-TNF alfa môžeme taktiež do určitej miery ovplyvniť aj prie­beh komplikácií ochorenia.(11)

Na optimalizáciu liečby vedoli­zumabom bol vytvorený CDST index (clinical decision support tool), ktorý predikuje pravde­podobnosť efektu liečby ve­dolizumabom u konktrétneho pacienta. Do úvahy berie pred­chádzajúce chirurgické inter­vencie, predchádzajúcu liečbu anti-TNF alfa, fistulujúcu for­mu ochorenia, aktuálnu hladi­nu albumínu a CRP.(12) (Obr. 3) Pri porovnaní efektu liečby vedolizumabom v súvislosti s dĺžkou trvania ochorenia do­siahlo vyššie percento pacien­tov klinickú remisiu a sliznič­né hojenie pri kratšom trvaní ochorenia, teda pri včasnom zahájení liečby vedolizuma­bom. (13) V registri konzorcia VICTORY bol porovnávaný efekt vedolizumabu a liečby anti-TNF alfa v súvislosti s dĺž­kou trvania ochorenia. Efekt vedolizumabu na dosiahnu­tie klinickej a endoskopickej remisie sa ukázal výrazný u pacientov, u ktorých ochore­nie trvalo menej ako dva roky.(14) V štúdii EVOLVE dosiahli klinické zlepšenie biologicky naivní pacienti s nekompliko­vaným priebehom CD liečení vedolizumabom v porovnaní s pacientmi s komplikáciami CD a po predchádzajúcej ex­pozícii liečbe anti-TNF alfa. (15)

SÚČASNÉ LIEČEBNÉ STRATÉGIE ZAMERANÉ NA OVPLYVNENIE PROGRESIE CROHNOVEJ CHOROBY – ECCO 2021

Rovnako vedolizumabom in­dukované endoskopické zlep­šenie a endoskopická remisia bola vyššia u anti-TNF alfa na­ivných pacietov v porovnaní s pacientmi, u ktorých bola liečba vedolizumabom až druholíniová.(16) Včasná lieč­ba vedolizumabom je aso­ciovaná aj so znížením potre­by chirurgickej intervencie u pacientov s CD, ktorí hor­šie odpovedajú na liečbu.(17) Dlhodobá liečba vedolizuma­bom u pacientov s komplex­nou CD viedla u 1/3 responde­rov k uzavretiu fistúl na konci udržiavacej fázy liečby a ešte väčšie percento pacientov do­siahlo uzavretie fistúl v týždni 52.(18) Pri výbere vhodnej liečby u jednotlivých pacientov hrá dôležitú úlohu aj bezpečnostný profil biologík, z čoho vychádza vedolizumab ako liek s priazni­vým bezpečnostným profilom (US VICTORY consortium).(14) Aj štúdia EVOLVE porovnáva­la výskyt nežiaducich účinkov a infekčných komplikácií ve­dolizumabu vs anti-TNF alfa v prospech vedolizumabu.(13) Záverom treba zdôrazniť potrebu stratifikácie rizika nepriaznivého priebehu u pacientov s CD a podľa toho manažovať liečbu u každého pacienta jednotlivo. (5) Včas za­hájená liečba anti-TNF alfa bio­logikami je asociovaná s nižšou potrebou chirugickej interven­cie a spomalením progresie CD.(6,7,8) Endoskopická odpo­veď, endoskopická remisia aj slizničné hojenie u pacientov liečených vedolizumabom je výraznejšie u biologicky naiv­ných pacientov.(15,16)

Referencie

1. Pariente B, Cosnes J, Danese S et al. Development of the Crohn‘s disease digestive damage score, the Lémann score. Inflamm Bowel Dis. 2011 Jun;17(6):1415-22. 2. Colombel JF, Narula N, Peyrin-Biroulet L. Management Strategies to Improve Outcomes of Patients With Inflammatory Bowel Dise­ases. Gastroenterology. 2017 Feb;152(2):351-361.e5. 3. Ungaro RC, Aggarwal S, Topaloglu O et al. Systematic review and meta-analysis: efficacy and safety of early biologic treatment in adult and paediatric patients with Crohn‘s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2020 May;51(9):831-842. 4. Feuerstein JD, Ho EY, Shmidt E et al.; American Gastroenterological Association Institute Clinical Guidelines Committee. AGA Clinical Practice Guidelines on the Medical Management of Moderate to Severe Luminal and Perianal Fistulizing Crohn‘s Disease. Gastroenterology. 2021 Jun;160(7):2496-2508. 5. Torres J, Caprioli F, Katsanos KH et al. Predicting Outcomes to Optimize Disease Management in Inflammatory Bowel Diseases. J Crohns Colitis. 2016 Dec;10(12):1385-1394. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw116. Epub 2016 Jun 9. Erratum in: J Crohns Colitis. 2016 Dec;10 (12 ):1457. 6. Siegel CA, Horton H, Siegel LS et al. A validated web-based tool to display individualised Crohn‘s disease predicted outcomes based on clinical, serologic and genetic variables. Aliment Pharmacol Ther. 2016 Jan;43(2):262-71. 7. Agrawal M, Colombel JF. Treat-to-Target in Inflammatory Bowel Diseases, What Is the Target and How Do We Treat? Gastrointest Endosc Clin N Am. 2019 Jul;29(3):421-436. 8. Turner D, Ricciuto A, Lewis A et al. International Organization for the Study of IBD. STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology. 2021 Apr;160(5):1570-1583. 9. Hamdeh S, Aziz M, Altayar O et al. Early vs Late Use of Anti-TNFa Therapy in Adult Patients With Crohn Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Inflamm Bowel Dis. 2020 Nov 19;26(12):1808-1818. 10. Lauriot Dit Prevost C, Azahaf M, Nachury M et al. Bowel damage and disability in Crohn‘s disease: a prospective study in a tertiary referral centre of the Lémann Index and Inflammatory Bowel Disease Disability Index. Aliment Pharmacol Ther. 2020 May;51(9):889-898. 11. Kugathasan S, Denson LA, Walters TD et al. Prediction of complicated disease course for children newly diagnosed with Crohn‘s disease: a multicentre inception cohort study. Lancet. 2017 Apr 29;389(10080):1710-1718. 12. Dulai PS, Amiot A, Peyrin-Biroulet L et al.; GETAID OBSERV-IBD, VICTORY Cohorts Collaboration*. A clinical decision support tool may help to optimise vedolizumab therapy in Crohn‘s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Mar;51(5):553-564. 13. Bressler B, Yarur A, Silverberg MS et al. Vedolizumab and Anti-TNFα Real-World Outcomes in Biologic­-Naïve Inflammatory Bowel Disease Patients: Results from the EVOLVE Study. J Crohns Colitis. 2021 Mar 31:jjab058. 14. Bohm M, Xu R, Zhang Y et al.; VICTORY Collaboration. Comparative safety and effectiveness of vedolizumab to tumour necrosis factor antagonist therapy for Crohn‘s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Aug;52(4):669-681. 15. Yarur A, Mantzaris G, Kopylov Uri et al. Real-world clinical outcomes of biologic-naïve non-complicated Crohn’s disease patients treated with vedolizumab: Results from the EVOLVE study J Crohns Colitis. 2020;14:S360–1. 16. Danese S, Sandborn WJ, Colombel JF et al. Endoscopic, Radiologic, and Histologic Healing With Vedolizumab in Patients With Active Crohn‘s Disease. Gastroenterology. 2019 Oct;157(4):1007-1018.e7. 17. Dulai PS, Peyrin-Biroulet L, Demuth D et al. Early Intervention With Vedolizumab on Longer Term Surgery Rates in Crohn‘s Disease: Post Hoc Analysis of the GEMINI Phase 3 and Long-term Safety Programs. J Crohns Colitis. 2020 Jul 21;15(2):195–202. 18. Feagan BG, Schwartz D, Danese S et al. Efficacy of Vedolizumab in Fistulising Crohn‘s Disease: Exploratory Analyses of Data from GEMINI 2. J Crohns Colitis. 2018 Apr 27;12(5):621-626.

Dátum prípravy: október 2021

C-APROM/SK/ENTY/0115

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero obsahuje 108 mg vedolizumabu v  0,68 ml roztoku. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Liečba dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej chronickej pouchitídy, ktorí podstúpili proktokolektómiu a análnu anastomózu ileálneho púzdra vytvoreného kvôli ulceróznej kolitíde a mali neprimeranú alebo žiadnu odpoveď na liečbu antibiotikami. Dávkovanie a  spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v  10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s  Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Pouchitída: Liečba vedolizumabom sa má začať paralelne so štandardnou liečbou antibiotikami (napr. štvortýždňová liečba ciprofloxacínom). Ak sa do 14 týždňov liečby vedolizumabom nepozoruje žiadny dôkaz terapeutického prínosu, má sa  zvážiť ukončenie liečby. Odporúčaný dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K  dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a  ďalej nariediť (pozrite v  SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z  pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infúzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v  liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s  vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v  porovnaní s  pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a  iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. U dospelých pacientov s pouchitídou sa vedolizumab podával súbežne s antibiotikami, farmakokinetika vedolizumabu sa u pacientov s pouchitídou neskúmala. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinky vedolizumabu na dojčené deti a  na tvorbu mlieka nie sú známe. V štúdii týkajúcej sa laktácie zameranej len na koncentráciu prítomného vedolizumabu v materskom mlieku u laktujúcich žien s aktívnou ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou dostávajúcich vedolizumab, bola koncentrácia vedolizumabu v ľudskom materskom mlieku približne 0,4 % až 2,2 % sérovej koncentrácie u matky získanej z historických štúdií vedolizumabu. Odhadovaná denná dávka vedolizumabu užitá dojčaťom bola 0,02 mg/kg/deň, čo je približne 21 % priemernej materskej dennej dávky upravenej podľa telesnej hmotnosti. Pri používaní vedolizumabu u  dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a  možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a  sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie u 5,1 % pacientov. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 31.1.2022

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u  lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421220602600.

Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 108 mg vedolizumabu v 0,68 ml roztoku. Každé naplnené pero obsahuje 108 mg vedolizumabu v  0,68 ml roztoku. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď, alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Liečba dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej chronickej pouchitídy, ktorí podstúpili proktokolektómiu a análnu anastomózu ileálneho púzdra vytvoreného kvôli ulceróznej kolitíde a mali neprimeranú alebo žiadnu odpoveď na liečbu antibiotikami. Dávkovanie a  spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim vedolizumabu podaného intravenóznou infúziou je 300 mg v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Liečba u pacientov s ulceróznou kolitídou sa má ukončiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Crohnova choroba: Dávka v  10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s  Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov sa má pokračovať každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, liečba pacientov s Crohnovou chorobou sa má ukončiť. Zvýšenie frekvencie dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Pouchitída: Liečba vedolizumabom sa má začať paralelne so štandardnou liečbou antibiotikami (napr. štvortýždňová liečba ciprofloxacínom). Ak sa do 14 týždňov liečby vedolizumabom nepozoruje žiadny dôkaz terapeutického prínosu, má sa  zvážiť ukončenie liečby. Odporúčaný dávkovací režim subkutánne podávaného vedolizumabu ako udržiavacej liečby po aspoň 2 intravenóznych infúziách je 108 mg podávaných subkutánnou injekciou raz za 2 týždne. Prvá subkutánna dávka sa má podať namiesto ďalšej plánovanej intravenóznej dávky a potom každé 2 týždne. K  dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov na stanovenie toho, či by malo zvýšenie frekvencie dávkovania prínos pre pacientov, u ktorých dôjde k zníženiu odpovede na udržiavaciu liečbu subkutánne podávaným vedolizumabom. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku od 0 do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio prášok na prípravu infúzneho koncentrátu je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a  ďalej nariediť (pozrite v  SPC). Injekčný roztok Entyvio (v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere) je určený len na subkutánne podanie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z  pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza (TBC), sepsa, cytomegalovírusová infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infúzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežné používanie vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v  liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s  vedolizumabom len vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v  porovnaní s  pacientmi, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a  iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. U dospelých pacientov s pouchitídou sa vedolizumab podával súbežne s antibiotikami, farmakokinetika vedolizumabu sa u pacientov s pouchitídou neskúmala. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva vedolizumab. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku majú používať primeranú antikoncepciu na zabránenie gravidity a pokračovať v jej používaní aspoň počas 18 týždňov od poslednej liečby. Ako preventívne opatrenie sa odporúča vyhnúť sa používaniu vedolizumabu počas gravidity, ak prínos jasne neprevažuje nad akýmkoľvek možným rizikom pre matku aj plod. Účinky vedolizumabu na dojčené deti a  na tvorbu mlieka nie sú známe. V štúdii týkajúcej sa laktácie zameranej len na koncentráciu prítomného vedolizumabu v materskom mlieku u laktujúcich žien s aktívnou ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou dostávajúcich vedolizumab, bola koncentrácia vedolizumabu v ľudskom materskom mlieku približne 0,4 % až 2,2 % sérovej koncentrácie u matky získanej z historických štúdií vedolizumabu. Odhadovaná denná dávka vedolizumabu užitá dojčaťom bola 0,02 mg/kg/deň, čo je približne 21 % priemernej materskej dennej dávky upravenej podľa telesnej hmotnosti. Pri používaní vedolizumabu u  dojčiacich žien sa má zvážiť prínos liečby pre matku a  možné riziko pre dojča. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Vedolizumab má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (ako napríklad nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída, chrípka a  sinusitída), bolesť hlavy, nauzea, horúčka, únava, kašeľ, bolesť kĺbov. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. U pacientov, ktorí dostávali subkutánne podávaný vedolizumab, sa v porovnaní s bezpečnostným profilom pozorovaným v klinických štúdiách s intravenózne podávaným vedolizumabom nepozorovali žiadne klinicky významné rozdiely týkajúce sa bezpečnostného profilu a nežiaducich reakcií s výnimkou reakcií v mieste podania injekcie u 5,1 % pacientov. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku, naplnenú injekčnú striekačku alebo naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Dátum poslednej aktualizácie SPC: 31.1.2022

Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u  lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, Tel: +421220602600.